journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

 

Stäketvägen sorgligt kapitel
Ökad säkerhet brådskar

"Föräldrar måste ta ansvar för att deras barn går där det är trafiksäkert att gå".

Det var ett av Lennart Gabrielssons (fp) svar på Sören Hanssons motion om ökad trafiksäkerhet i Rotebro. Den behandlades vid fullmäktiges januarisammanträde.

Sören Hansson (s) har motionerat om flera farliga trafikfällor i Rotebro. När det gäller skolbarnens säkerhet påpekar han att barn springer över Norrvikenleden mellan Staffans Väg och bron över E4 vid Celsings väg. Här passerar över 9000 fordon varje vardagsdygn varför risken att något kan hända är uppenbart. Tryggare skolvägar krävs också vid nya skolan i Anneroområdet.

Framför allt är Sören Hansson oroad över att inget händer längs med Stäketvägen, där det finns många trafikproblem. Vid motorvägens avfart söderifrån stockas bilarna och köerna sträcker sig tidvis långt upp på motorvägen. Vid korsningen Rotebergsvägen/Holmbodavägen är senast vidtagna åtgärder otillräckliga, då det dagligen uppstår incidenter, menar motionären.

Riskerna vid övriga korsningar och utfarter på Stäketvägen medför också stora risker vid passage, kanske mest vid ridhuset i Överby och ut-och infarten till Bisslinge.

- Stäketvägen är ett sorgligt kapitel, medger Lennart Gabrielsson, men vi måste avvakta Vägverkets fortsatta breddningen av E4 till sex körfält. Riktigt när den kommer vet jag inte. Finansiering saknas för närvarande!

Planerna för Stäketvägen är att korsningen mellan ramperna vid E4 byggs om till rondeller. Vid infarten till Sollentuna golfklubb och Rotebroområdet planeras en lokalväg samt en gång- och cykelväg. Vägkorsningen vid Stäketvägen/Bisslingevägen ska också byggas om och bli trafiksäkrare.

En av de farligaste platserna utmed Stäketvägen är vid Överby Ridstall. Många av ridtjejerna är hänvisade att ta sig dit med buss och korsa vägen. Busshållplatsen är dessutom helt oskyddad och inte belyst.

-åtgärderna där har hög prioritet och måste sättas in omedelbart, menar Lennart Gabrielsson.

När det gäller passagen över Norrvikenleden och en del problem vid Rotebro stations södra entré finns det emellertid alternativa säkra vägar som skolbarnen och övriga bör användas i första hand.

- Vi måste påpeka för föräldrarna att ta sitt ansvar för att ungdomarna går där det är säkert, säger Gabrielsson.

I det syftet har inletts ett samarbete med polisen, som söker upp områdena kring skolorna i kommunen och informerar om de ofta bristfälliga trafikbeteendet från föräldrar som lämnar och hämtar barnen i skolan. Runt skolorna införs för övrigt 30-zoner. Polisen kontrollerar också att hastighetsbegränsningarna efterlevs.

- Trots allt återstår ännu en rad farliga platser och trafiksäkerhetsproblem i Rotebro, sa Alf G. Ericson (s) som gick i svaromål i Sören Hanssons frånvaro. Ericson upplever att man inte haft någon bra diskussion i samhällsbyggnadsnämnden om dessa frågor, särskilt inte beträffande korsningen Rotebrovägen-Konsumentvägen, där (s) vill att den görs till en upphöjd korsning enligt TyrŽns Infrakonsult utredning.

- Annars får vi väl återkomma till denna fråga med en ny motion, sa Alf G. Ericson.

Motionen ansågs besvarad med att kommunen hemställer hos Vägverket skyndsamt prioriterar åtgärderna längs Stäketvägen. Däremot blev det avslag på socialdemokraternas yrkande om åtgärder vid Rotebrovägen/Konsumentvägen.

Lars G. Lindström

 

 

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning