journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Turebergs förnyelse bygger på boinflytande

Servicehuset på Malmvägen skall kunna byggas om. Ett förslag till hur det kan komma att utformas finns under februari utställt i Café Millenium mitt emot receptionen i Servicehuset. Det är bara en del i det s k integrationsprojektet, som Sollentuna kommun och AB Sollentunahem gått samman om.

- Vi kallar det hellre "Turebergs förnyelse", säger Sollentunahems nye vd Ronnie Andersson. För det handlar inte enbart om servicehuset utan om hela västra Tureberg. Det handlar också om två olika sidor av förnyelsearbetet, den yttre miljömässiga förändringen och den "inre" mjuka delen.

"Turebergs förnyelse" kommer att få ta den tid som behövs. Det finns ingen starttid och ingen sluttid. Arbetet är bara i sin början.

- Alla som vill ska få komma med synpunkter, som vi kommer att vara mycket lyhörda för, sa Ronnie Andersson, då han presenterade ett idéförslaget om Servicehusets utformning för särskilt inbjudna nyckelpersoner och intresserade i början på februari.

- Alla idéer och förslag skall allvarligt prövas. Bara om vi har flertalet av hyresgästerna med oss kommer det att genomföras, tillade han. Boendeinflytandet är viktigt!

Ett långt förarbete ligger bakom förslagen till Turebergs förnyelse. Människor som bor och arbetar i Servicehuset har intervjuats och berättat om sina idéer och tankar. På så sätt har man fått fram en lista med förslag om vad man kan göra i framtiden.

För barn och ungdom är det viktigt att:

- starta en öppen förskola,

- starta en språkförskola,

- det finns bra och varierande fritidsaktiviter,

- utemiljön kring Servicehuset görs om,

- man arbetar med ungdomar i riskzonen för att minska på bl a kriminalitet och skadegörelse.

För de vuxna kan man också göra en hel del:

- utbilda och göra andra insatser för att få ut fler flyktingar och invandrare i yrkeslivet,

- utbilda invandrare i yrken där det är brist på personal.

För de äldre gäller bland annat att:

- ordna studiecirklar i svenska i lugn takt,

- bredda aktiviteterna på Malmgården,

- låta eleverna på SFI praktisera inom äldreomsorgen i Servicehuset,

- ordna ett samlat äldreboende i Servicehuset.

En del är redan gjort. Sollentuna kommunfullmäktige har i budget för 1999 reserverat 2,2 milj kronor till hela projektet. Av dessa pengar går 1,8 miljoner kronor till den öppna förskolan och språkförskolan som föreslagits.

Verksamheterna planeras nu. Den öppna förskolan är öppen för små barn och deras föräldrar. Språkförskolan blir troligen till för barn mellan tre och fem år. Tanken är att där ska ges vanlig förskoleverksamhet med speciell inriktning på svenska språket.

På Café Millennium - centralt beläget i huset mitt emot receptionen - finns blanketter för dem som vill tycka till och ge sina synpunkter. Den som hellre vill berätta öppet kan göra det. Värdinna på caféet är Yvonne Lundqvist som tar emot alla synpunkter. Samtidigt kan man passa på att studera utställningen och ta en kopp fika som caféet bjuder på.

- Vår café har blivit en klar succé, säger Yvonne, som räknat in nära 1700 besökare sedan starten fram till nu i början av februari. Hit är alla välkomna måndag till fredag, kel 15-20 och lördagar kel 13-17.

Lars G. Lindström

 

Artikel 2

Se Turebergs förnyelse

med sociala ögon

Det förslag till förnyelse som Sollentunahem tagit fram ska betrakas just som förslag och inget annat. Samtidigt vill Sollentunahem ha så stor enighet som möjligt om Turebergs förnyelse.

Det handlar både om vad man kan göra invändigt i huset och i den närmaste omgivningen utanför. Det kräver samverkan då Sollentunahems ansvar är själva huset och kommunen svarar för den yttre miljön med parken, Malmvägen etc.

En av tankarna i förslaget till ombyggnad är att ta bort broarna till Turebergs gård och riva ramperna. Det skulle då möjliggöra nya gatustråk med affärer, föreningslokaler och kanske fler restauranger och caféer. Det skulle också ge nytt liv till hela centrum och även tillföra utemiljön nytt liv.

Mot förslaget att riva ramperna är många av de som bor i Turebergs gård, medan hyresgästerna i Servicehuset är positiva till tanken. Därför måste man lösa frågorna tillsammans.

Andra saker som har diskuterats och tagits fram i förslaget är hur man kan skapa bra uteplatser med "hemkänsla" uppe på gårdarna. Terrasserna är i dag tråkiga asfaltytor, blåshål och opersonliga. Gårdarna saknar aktiviteter. Ett sätt vore att bygga gårdshus, flytta tvättstugorna hit och framför allt skapa ett utrymme som kan kännas privat för de 450 lägenheter som finns runt en samlad gårdsmiljö.

Lika viktigt är att få parken att fungera. Den saknar idag naturliga entrépunkter. Här finns en väldig potential till att göra något riktigt bra och levande. Men Sollentunahem äger inte marken och därför måste man bli samspelt med kommunen om tagen. Parken skulle kunna bli hjärtat i hela västra Centrum!

- För att genomföra de idéer som finns i förslaget vill vi ha minst 50 procent av hyresgästerna med oss, säger Sven Gunnar Könberg, ansvarig för den yttre miljön och ombyggnaden.

Det har vi sagt klart och tydligt. Det blir inte bra annars.

Karin Johansson är projektansvarig för det inre arbetet och lite av spindeln i nätet. Hon arbetar med ett flertal arbetsgrupper som har ett åtgärdsprogram på 13 punkter att beta av. Här finns förslagen om öppen förskola, språkförskola, ungdomar i riskzonen etc, etc.

- Jag försöker ha helhetsbegreppet så att ingenting görs dubbelt, säger hon. Det gäller att knyta ihop "mjuka" och "hårda" grupper.

"Att se det med sociala ögon" , tillägger hon.

Lars G. Lindström

Notis

"Servicehuset är ett utmärkt ställe att bo på. Det är ett mångkulturellt samhälle, och man berikar sitt liv med många kringboende. Jag vet: jag har själv bott här i åtta år."

Ronnie Andersson, vd i Sollentunahem

 

 

 

 

Artikel 3

Beslutet i korthet:

En bra livssituation

Kommunfullmäktiges beslut om integrationsprojektet togs 15 december 1997.

Kf beslutade i korthet

Att starta ett gemensamt projekt med Sollentunahem för samverkan i integrationsarbetet.

Syfte: helhetssyn och samordning av resurser och verksamheter.

Mål: De boende i centrala Tureberg ska ha en bra livssituation.

Koncentrera insatserna till fyra områden: utbildning, sysselsättning, inflytande och boendemiljö.

Uppdrag till nämnder och styrelser att medverka inom projektet.

* * *

Projektet leds av en styrgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott och Sollentunahems arbetsutskott. Därtill medverkar från tjänstemannasidan kommundirektör Anders Leckne, vd Ronnie Andersson, samt Karin Johansson, Sollentunahem och Christina Johansson, Sollentuna kommun.

Under februari finns utställningen på plats i Café Millenium. Under februari får också kommunens politiker och övriga intresserade information om Turebergs förnyelse.

Under mars månad och framåt kommer att hållas samrådsmöten med hyresgästerna i huset. 

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning