journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

EU-parlamentsvalsöndag den 13 juni

De femte direkta valen till Europaparlamentet äger för Sveriges del rum söndagen den 13 juni. Sverige har rätt att utse 22 företrädare. Samtliga partier har upprättat listor på valbara kandidater. Röstkort till valet skicka hem i brevlådan i slutet på maj.

I huvudsak gäller samma regler som vid riksdagsval, men vissa bestämmelser är speciella och gäller bara vid detta val. Dessa bestämmelser har antagits av Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionen inför tidigare val.

Valen i de 15 medlemsländerna kommer att hållas på olika dagar under tiden 10 till 13 juni. Inget land får påbörja sin rösträkning förrän vallokalerna stängts för röstning i det land som sist har val. I Italien är vallokalerna öppna för röstning till kl 22.00 på söndagen, varför rösträkningen påbörjas först då. Riksdagen har beslutat att vallokalerna i Sverige ska hållas öppna från kl 8.00 till kl 21.00, vilket är en timme längre än vanligt.

Rösträtt har alla svenska medborgare som fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen. Vid valen till Europaparlamentet utgör hela landet en enda valkrets. Det innebär att alla valsedlar är användbara var som helst i landet.

Fördelningen av mandaten bygger på det resultat partier och kandidater uppnår i landet som helhet. För att delta i valet måste ett parti ha erhållit minst 4 procent av de giltiga rösterna. För att bli utsedd till företrädare i parlamentet med hjälp av personröster måste en kandidat ha fått ett antal personröster som motsvarar minst 5 procent av partiets röster i hela landet.

Lars G. Lindström

FAKTA
Två sollentunapolitiker finns med som valbara kandidater: Anki Elken står på 26:e plats på centerpartiets lista och Urban Gibson finns på 49:e plats på folkpartiet liberalernas lista.

 

 

 

Fredsprojektet bärande tanke

Strävan efter fred i hela Europa är den bärande tanken för det europeiska samarbetet.

Europeiska unionen behövs för att motverka krig och mänskliga lidanden. Tragedierna i Kosovo och krigen i f d Jugoslavien visar på att EU behöver en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för att kunna bemästra kriser även utanför samarbetets gränser.

Det europeiska samarbetet är och ska vara öppet för varje demokratisk nation i Europa. Inriktningen ska vara att nya medlemmar kan inträda 2003. EU bör utveckla förbindelserna med Ryssland för att befästa demokrati och frihet.

Den inre marknaden och en stabil valuta ger de bästa förutsättningarna för företagande och uthållig tillväxt. Senast 2002 vill vi att euron ska vara Sveriges valuta. Den gemensamma valutan gör det lättare för var och en att resa, handla, göra affärer, spara, låna, studera eller pensionera sig oberoende av gränser.

Vi kommer i Europaparlamentet att med kraft motverka centralisering och nya regleringar. EU ska vara en union för företagande, inte för AMS-politik. EU ska koncentrera sitt samarbete på de stora uppgifter där beslut på gemensam europeisk nivå krävs och inte ägnas sådant som bör beslutas på kommunal eller nationell politisk nivå. Endast en ringa del av ländernas resurser ska användas via EU:s budget. Jordbrukspolitiken ska avregleras och bättre anpassas till världsmarknaden.


Moderaterna

 

 

Möjligheternas och medborgarnas Europa

Ett helt Europa. EU:s viktigaste uppgift är utvidgningen - att släppa in de nya demokratierna i Öst- och Centraleuropa. Ett medborgarnas Europa. Tydlighet, insyn och tillgänglighet ska prägla EU.

Ett öppet Europa. Europa ska vara öppet för frihandel och öppet för människor som söker en fristad på flykt från förföljelse.

Ett tillväxtens Europa. Europa skall bli en dynamisk företagandets kontinent så att massarbetslösheten pressas tillbaka. Euron ska vara gemensam valuta i Europa och i Sverige.

Ett naturens Europa. Europas miljö måste räddas. Vi vill ha en starkare union för att bekämpamiljöförstörelse.

Ett tryggt Europa. Vi vill utveckla polissamarbetet för att stoppa knarklangare och bekämpa terrorism.

Folkpartiet

 

 

Tänk på Sollentunas bästa när Du röstar!

Sollentunapartiet är ett lokalt parti och ställer endast upp i valet till kommunfullmäktige. Därför har partiet inte några kandidater till EU-valet. Men Sollentunapartiet arbetar i kommunfullmäktige och kommunens nämnder för sollentunabornas bästa mot överstatliga, statliga, regionala och privata intressen som kan förändra och försämra för sollentunaborna.

Sollentunapartiet är fritt från rikspolitiska- och andra bindningar och kan därför utan sidoblickar och utomkommunala lojaliteter arbeta för sollentunabornas intressen. Sollentunapartiets medlemmar är miljömedvetna sollentunabor med olika rikspolitiska åsikter.

Sollentunapartiet anser att det övergripande målet för den kommunala verksamheten skall vara en god livsmiljö för alla i Sollentuna. Partiet kräver också att sollentunaborna skall ha en god insyn och ett direkt inflytande så att de verkligen kan påverka de beslut som berör dem.

Sollentunapartiet uppmanar därför alla väljare att stödja kandidater som arbetar för att öka den kommunala självständigheten och lokala demokratin och som vill värna miljön.

Sollentunapartiet

 

 

Djurskyddet ska förbättras över hela EU

Sveriges djurskyddslag från 1988 ger ett starkare skydd för djuren än de flesta andra länders lagstiftning.

Centerpartiet arbetar inom EU för att djurskyddet ska förbättras över hela EU för att nå upp till svensk nivå. Djuren ska skyddas mot lidande och sjukdom. Djuren ska kunna att bete sig naturligt. De svenska djurskyddsreglerna har med få undantag inte påverkats av EU-medlemskapet. Vi är helt emot den oetiska aveln av djur, typ Belgian blue, som enbart är ett plågsamt djurförsök i girighetens och dumhetens tecken. Centerpartiet vill verka för att ytterligare stimulera ekologisk odling. Det har tidvis varit svårt att få fram tillräckliga mängder livsmedel med KRAV-märkning. Ekologiskt odlade livsmedel har redan vunnit exportframgångar.

EU måste arbeta för ett jordbruk som är fritt från kemikalier. De farligaste preparaten skall omedelbart förbjudas genom beslut på EU-nivå. EU-medlemskapet har skapat möjligheter att förbättra miljö och djurskydd i hela Europa, och att hävda miljöhänsyn i den globala livsmedelshandeln. Den här möjligheten ska utnyttjas, och Centerpartiet vill vara en pådrivandekraft inom EU i dessa frågor. Vi kämpar för sund och säker mat och handelsiver får inte gå före våra barns hälsa. Det ska vi se till!

Centerpartiet

 

 

 

Kritiker behövs i Bryssel

Vänsterpartiet ställer upp i valet till EU-parlamentet den 13 juni, tots att vi är EU-kritiska och motsätter oss ett svenskt inträde i EMU.

Vänsterpartiet har målsättningen att inom och utom EU-parlamentet stärka en europeisk vänsterpolitik. Det finns många bra skäl att rösta i EU-valet om man är motståndare till svenskt medlemsskap i EU.

  1. Om EU-motståndarna ligger på sofflocket så blir det bara de som gillar EU som bestämmer i parlamentet.
  2. Sverige är medlem och många svenska lagar beslutas nu i Bryssel. Det handlar om viktiga beslut om vår miljö, om våra livsmedel, om vårt lands samarbete med andra delar i världen och om arbetsmarknaden.
  3. Det behövs EU-parlamentariker som försvarar Sveriges självbestämmanderätt.
  4. Vänsterpartiet behövs i EU för att berätta om vad som egentligen händer i unionen. Under de kommande åren kommer många viktiga beslut att tas. Det handlar om EMU, gemensamt försvar och överstatlig skattepolitik. Då är det mycket värt om nejsidan har information och resurser att berätta vad som verkligen sker.

I förra valet fanns det EU-kritiker även på andra partiers listor. Så är det inte längre. Om du vill ha vänsterpolitik och EU-kritik finns det bara ett val-Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

 

 

Europasamarbete för trygghet och livskvalitet

Det är kristdemokraternas bestämda uppfattning att vi ska ta ansvar för våra medmänniskor och varandra oberoende av nationalitet.

För att detta skall kunna ske måste det existera gemensamma fora där beslut kan fattas. Drivkraften för Kristdemokraterna i det europeiska samarbetet är visionen om varaktig och stabil fred och därmed ökad trygghet och livskvalitet. Vägen dit går genom ett väl utvecklat ekonomiskt, politiskt och kulturellt samarbete med en social dimension.

Så här vill vi reformera EU:

  • sätta familjen i centrum på alla politiska nivåer
  • ta krafttag mot knarkhandel och annan gränsöverskridande brottslighet
  • rämja jämställda villkor för kvinnor och män
  • förstärka öppenhet och insyn för att åstadkomma bättre effektivitet och hushållning av gemensamma medel
  • Ta tag i och komma tillrätta med onödig EU-byråkrati
  • Arbeta för ett rättvisare system för medlemsavgifterna till EU

Kristdemokraterna

 

 

Vi är garanterat EU-kritiska

och vill ha en utträdesparagraf i EU-fördraget.

Så länge Sverige är med fortsätter vi att arbeta för en grönare utveckling av EU. Enskilda länder ska tillåtas ha strängare miljö- och hälsokrav. Genmanipulerade livsmedel och vidriga djurtransporter ska förbjudas.

Halva EU:s budget går till jordbruket, bland annat till att odla tobak, stödja vinodlingar och djurfabriker. Om EU ska ägna sig åt jordbrukspolitik ska det vara för att främja ett ekologiskt hållbart jordbruk.

Fusket inom alla EU:s instanser måste stoppas och besluten fattas i öppenhet och följa svensk offentlighetsprincip.

Svensk neutralitetspolitik är mer nödvändig än på länge. Den innebär inte passivitet utan en aktiv roll för fredssträvan. EU ska inte militäriserasoch inte heller bedriva gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Vi vill ha ett samarbete mellan alla stater i Europa men inte en EU-stat.Med EMU tar EU ett stort kliv till att bli en stat. Sverige ska inte delta i EMU om inte beslutet föregås av enfolkomröstning.

miljöpartietde gröna

 

 

(S) lyssnar på de ungas röster.

Barn och ungdomar växer upp i ett nytt Europa. Där ska fred och demokrati råda.

Det som utspelas i Kosovo måste upphöra, och får inte upprepas. I samarbete kan vi stärka arbetet för fred, frihet och demokrati i vår del av världen.

Får ungdomarna själva bestämma så är det också mer av rättvisa som gäller för framtiden. Lyssnar vi till deras röster så är tre uppgifter viktiga för oss socialdemokrater i europasamarbetet:

o Europa i arbete - låg arbetslöshet och fler jobb betyder då oerhört

mycket för oss allihop.

o Rättvisa i Europa innebär att klyftorna måste minska och välfärden

stärkas i vårt eget land och i Europa.

o Rädda miljön kräver ständigt nya insatser för att minska

föroreningarna.

Vi socialdemokrater vill skapa ett mer rättvist och demokratiskt Europa.

Därför sätter vi människorna före marknadskrafternas fria spel. Löntagarna

ska inte spelas ut mot varandra. Vi står på deras sina när det gäller

förhållandena på arbetsplatserna.

Sedan är det också så att fusk och bedrägerier ska bekämpas inom EU och i

vårt eget land.

Din röst ska höras om Du tycker att det här är viktigt. Och att

människovärdet står högre än marknadsvärdet när Europas framtid ska formas.

Valet är ditt. Din röst påverkar de ungas och vår gemensamma framtid. Och

om du avstår blir det alltid andras röster som väger tyngre.

socialdemokraterna

 

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning