journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

200 dagar kvar till millennieskiftet:

Hur kommer det att gå?

I SollentunaJournalens första nummer 1999 (utkom i februari) berättade vi om att kommunen arbetar med det s k "millennieskiftetsproblemet". Ibland kallas det "Y2K-problemet" (= Year 2 Kilo = År 2000-problemet).

För att påminna om vad det gäller - Du kanske inte hade tillfälle att läsa den förra artikeln - upprepar vi inledningen till det vi skrev i nr 1: Det finns väl knappast någon som undgått att höra talas om millennieskiftet och problemen med datorer, datorsystem och tekniska system av olika slag.

Problem som bl a handlar om att det inte blir rätt datum vid övergången till år 2000, att en mängd datorsystem och tekniska system inte kommer att kunna fungera felfritt etc. Störningar av olika slag skulle kunna uppstå och vilka drabbar människor och företag.

 Projektet "Omställning 2000 Sollentuna" snart avslutat

Projektet "Omställning 2000 Sollentuna" har bedrivits sedan årsskiftet 1997/1998. Kommunens 2000-arbete syftar till att all viktig kommunal verksamhet, riktad till invånare och företagare, skall klara millennieskiftet med så lite avbrott och andra störningar som möjligt. Helst önskar vi att övergången skall bli helt störningsfri. Men även om kommunen klarar av alla sina problem så är vi i olika avseenden beroende av många andra aktör-er (företag, verksamheter, myndigheter m fl). Om någon sådan aktör får problem så kan det slå igenom i någon av våra verksamheter.

Vi är för närvarande inne i det tredje och sista skedet av arbetet, nämligen testskedet (feb-aug 1999). Testskedet innebär att våra viktigaste datorsystem specialtestas för att se att de klarar millennieskiftet. Detta arbete beräknas vara klart strax efter sommaren. När testskedet är avslutat är också kommunens arbete med att förbereda en störningsfri övergång till år 2000 fär-digt. Det betyder att vi då har c:a 3 mån som "marginal" om vi skulle upptäcka något problem som har undgått

oss. Vi tror dock inte att det skall dyka upp några obehagliga överraskningar.

El-, fjärrvärme- och vattenförsörjningen kommer att fungera - men Du som har eget hus: Kontrollera el-, värme- och vattensystemen i Ditt hus

Sollentuna Energi AB, som distribuerar el och fjärrvärme i Solletnuna, och Sollentuna Vatten har lämnat kom-munledningen försäkringar om att el-, fjärrvärme- och vattenförsörjningen kommer att fungera även efter års-skiftet 1999/2000.

Detta förutsätter dock två saker:

AB Sollentunahem och Sollentuna Fastighets AB har för länge sedan kontrollerat alla sina bostadshus och hus med verksamhetslokaler för både företag och kommunens verksamheter. De har meddelat kommunledningen att man inte räknar med några problem i sina fastigheter. Detta gäller även hissar, kodlås och porttelefoner i flerbostadshus.

Du som har villa eller grupphus (rad- eller kedjehus): Om Du inte redan har gjort det, kontrollera att elsystem, värmepanna (värmeväxlare) och vattensystem i Ditt hus kommer att klara millennieskiftet. Fråga tillverkarna och leverantörerna av denna tekniska utrustning.

Även telefonnäten i landet förväntas att fungera Den ansvariga tillsynsmyndigheten för telefonsystemen i landet, Post- och Telestyrelsen, har meddelat att vi kan förvänta oss att landets allmänna telefonsystem också skall fungera någorlunda störningsfritt vid och efter årsskiftet.

Det Post- och Telestyrelsen försäkrar är att själva telenäten över landet är åtgärdade och testade så att de skall fungera. Men den egna telefonutrustningen, som man kopplar in på telenäten i företaget eller i bostaden, måste man själv kontrollera. Det gäller främst växlar, systemtelefoner och mobiltelefoner.

Information från regeringens "2000-delegation"

Du har säkert läst och hört talas om att regeringen har en s k "2000-delegation". Det är en grupp personer som på olika sätt följer arbetet i hela landet, både inom den offfentliga sektorn och näringslivet, med att göra övergången till år 2000 så problemfri som möjligt i Sverige. 2000-delegationen skall på regeringens uppdrag genomföra en informationskampanj till hela svenska folket under våren och försommaren.

En del i den kampanjen är en broschyr som heter "Stannar min bil år 2000? 48 fråg-or och svar om 2000-problemet." 

Broschyren delas inte ut i brevlådorna. Den finns att få på olika ställen, bl a på alla postkontor. Du kan också hämta broschyren i Turebergshusets (kommunhusets) reception. I denna broschyr får Du veta det mesta om 2000-problemet och vad Du själv bör göra för att förbereda Dig.

Delegationen skriver så här i broschyrens inledning:

I dag vet vi att de flesta verksamheter i samhället har kommit långt i sin 2000-säkring och att de ansvariga har läget under kontroll. Men ingen kommer att hinna åtgärda allt. Övergången till år 2000 är ett reellt problem som i vissa fall kan skapa störningar med återverkningar också i ditt hem. Därför är det viktigt att du försöker sätta dig in i hur 2000-omställningen kan komma att påverka just din vardag.

Hämta därför ett exemplar av broschyren och läs igenom den. Då får Du svar på det mesta Du undrar över.

Kommunen förbereder krisberedskap över nyårshelgen 1999/2000
I den kommunala verksamheten är vi starkt beroende av alla möjliga aktörer. Det är företag och myndigheter som levererar varor och tjänster som vi behöver. Även om vi klarar kommunens omställning till år 2000 så kan det gå snett hos andra som vi är beroende av. Och faller några sådana aktörer ur därför att de får problem vid millennieskiftet så kan vi få en del störningar i det lokala samhället kortare eller längre tid.

För att möta eventuella problem och störningar, som eventuellt kan uppstå under nyårshelgen eller den närmaste tiden efter årsskiftet, förbereds en krisberedskap med kommunledningen m fl. Denna krisberedskap syftar till att kommunledningen snabbt skall kunna börja agera för att minska konsekvenserna av de problem eller störningar som eventuellt kan drabba Sollentunas invånare och företagare. Ett av de viktigaste inslagen i denna krisberedskap är att säkerställa att information om eventuella störningar kan nå ut till alla och om vad man skall göra etc.

Har Du frågor om kommunens 2000-arbete?

Vill Du veta mer om kommunens arbete med att säkerställa all den kommunala verksamheten inför år 2000? Eller har Du någon särskild fråga om kommunens 2000-arbete, om hur det kommer att fungera med någon sär- skild kommunal verksamhet?

Kontakta kommunens säkerhetschef Owe Ringdahl, som är projektsamordnare för vårt 2000-arbete. Du kan nå honom på telefon 08-5792 10 10 eller

e-post owe.ringdahl@sollentuna.se.

 

En del information finns också på kommunens hemsida

www.sollentuna.se.

 

Elva norrortskommuner har gått samman för att klara av säkerheten över årsskiftet.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning