journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Kommunens första språkförskola ska starta på Malmvägen

Till hösten är det tänkt att kommunens första språkförskola ska ta emot barn på Malmvägen. En öppen förskola dit föräldrar kan komma med sina barn startar sin verksamhet samtidigt.

Initiativet kommer från integrations projektet som arbetar för att de boende på Malmvägen ska ha en bra livssituation. En öppen förskola dit föräldrar och barn kan komma, samt en språkförskola som fångar upp de barn som idag är hemma med föräldrar eller andra släktingar, vore ett steg i rätt riktning menar de som arbetar med integrationsprojektet.

Sollentuna kommun har därför valt att satsa på dessa former av barnomsorg och verksamheten beräknas vara igång till hösten 1999.

Lokalerna finns redan och de två verksamheterna ska drivas vägg i vägg. Kommunen och Sollentunahem står för på lokalkostnaderna. Vem som ska driva den öppna förskolan och språkförskolan är inte avgjort. Från kommunens sida vill man att en och samma entreprenör ska ansvara för bägge verksamheterna.

- Just nu håller vi på och går igenom de anbud som kommit in, säger Ylva Elenius, barn- och ungdomsnämnden.

Föräldrarna ska få extra stöd i sitt föräldraskap. Därför är det också viktigt att den som får uppdraget har ett nära samarbete med barnavårdscentralen, mödravårdscentralen och socialtjänsten. I andra kommuner finns liknande verksamheter. I Hagalund är till exempel öppna förskolan en integrerad del av ett så kallat familjecentrum, säger Ylva Elenius.

Båda verksamheterna är avgiftsfria, men vilka barn som kan få plats på respektive ställe skiljer sig åt. När det gäller språkförskolan kan den erbjuda plats till barn som fyllt tre år, har ett annat modersmål än svenska och inte är inskrivna i förskolan. Uppskattningsvis handlar det idag om ett 40-tal barn men det antalet kan öka då även asylsökande barn kan få plats.

- Vi har sagt att även 6-åringar kan få plats om deras föräldrar väljer det alternativet istället för förskoleklass, fortsätter Ylva Elenius.

Barnen går i språkförskolan tre timmar per dag. Beroende på hur många barn som skrivs in i verksamheten kan det bli både en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Barnets behov av stöd för sin språkliga utveckling sätts i fokus. Barnets föräldrar behöver inte arbeta eller studera för att barnet ska få plats.

Vem som ska få driva verksamheten på Malmvägen beslutas i månadsskiftet maj/juni.

Den öppna förskolan är tänkt att fungera som träffpunkt för småbarnsföräldrar i området. Öppethållandet ska anpassas till de behov som finns och helgöppet kan diskuteras.

- Förskolan ska bedriva en uppsökande verksamhet för att försöka nå föräldrar till de barn som i dagsläget inte i deltar i förskoleverksamhet, säger Ylva Elenius vidare.

Nille Kristiansson

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning