journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Inget beslut om försäljning av Energibolaget på kommunfullmäktige

sollenergi.jpg (11113 bytes)  

Efter en över tre timmar lång debatt beslutade kommunfullmäktige förra måndagen att skjuta upp den inflammerade frågan om försäljning av Sollentuna Energi AB.

En "ohelig" allians bestående av socialdemokrater, vänsterpartiet, kristdemokraterna, centern och sollentunapartiet vill behålla bolaget i Sollentuna, och enbart sälja elhandelsrörelsen Sollentuna Energi Handel AB.

Moderaterna och folkpartiet vill sälja hela rörelsen och använda avkastningen till att förbättra skolan och bygga ut äldreomsorgen. Enligt kommunstyrelsens beslut ska bolaget behållas av kommunen, men

dotterbolaget Sollentuna Energi Handel AB säljs, dvs själva elhandelsrörelsen. Mot detta står moderaterna och folkpartiet, som anser att den "nybildade" majoriteten väljer att spekulera med invånarnas pengar på en helt avreglerad elmarknad.

Kommunstyrelsens ordförande Christina Naess (m) radade upp fem punkter för att bena ut problematiken kring Sollentuna Energi AB och varför bolaget bör säljas. Hon konstaterar att man i den politiska överenskommelsen (den s k plattformen) som antogs 1998, var överens om att "kommunala bolag skallförsäljas under mandatperioden, om det är ekonomiskt fördelaktigt".

- Det är uppseendeväckande att en majoritet i kommunstyrelsen inte vill pröva om det är ekonomiskt fördelaktigt för Sollentuna kommun och dess invånare, sa Christina Naess. En majoritet i kommunstyrelsen är uppenbarligen inte intresserad av detta svar. Det är ett synsätt som Christina Naess inte kan dela.

Folkpartisten Lennart Gabrielsson var uppe i talarstolen ett antal gånger och försökte slå en bräsch i den nya majoriteten. Folkpartiet säger öppet ja till en försäljning.

- Jag förstår inte de bakomliggande rationella argumenten för att behålla bolaget, sa han, och analyserade sedan ingående skälen varför det är bra att sälja bolaget.

Folkpartiet vill säja bolaget mot bakgrund av att det idag finns ett underskott på drygt 50 miljoner kronor i årets budget. Eftersom Sollentuna Energi i dag lämnar en avkastning på 700 000 kronor skulle en försäljning med 5 procents avkastning ge ca 35 miljoner kronor varje år. Det skulle kunna användas till en fortsatt satsning på skolan och barnomsorgen.

- De som nu väljer att behålla bolaget måste förklara sig om man tvingas till hårda nedskärningar i verksamheterna, alternativt en skattehöjning med 40 öre, sa Lennart Gabrielsson.

Han tillade att 35 miljoner kronor är lika mycket som hela fritidsnämndens budget. Det skrämde upp Anki Elken, (c) i talarstolen.

- Hoppas detta inte är ett hot mot vår verksamhet!

Roland Grip, (s) förstår inte för vem det är ekonomiskt fördelaktigt, för kommuninvånarna eller för kommunen? Den rådande regimen vill ju sälja av principiella skäl. Det framgår klart av ett tidningsuttalande som Douglas Lithborn (m) gjort. Roland Grip analyserade sen skälen för att moderater och folkpartiet vill sälja och han var inte beredd att hålla med på just någon punkt. Bara en, nämligen att det finns ett glapp mellan ägarna och en enig bolagsstyrelse, som inte vill sälja.

- Det finns uppenbara risker att en försäljning kommer att leda till prisökningar för elkonsumenterna. I det läget tycker vi att det är ärligare att ta det via skatten än med en energiprisökning, sa Roland Grip.

Han fick stöd för detta synsätt av vänsterpartiets Hejrat Sholepak, kristdemokraternas Sonja Lunnergård, miljöpartiets Jeanette Belovarsky sollentunapartiets Ingwar Åhman-Eklund. Alla underkände den strategiska analays av elbolaget som Öhrlings/PriceWaterhouse Coopers gjort.

- Utredningen övervärderar effektivitetsvinsterna och undervärderar kostnadsökningarna, sa Gunnar Sahlin (s). Han var också förvånad över att ägarna har en så negativ inställning till sina bolag. Rent av kan detta påverka prisbilden vid en eventuell försäljning.

Det var inte Lennart Gabrielsson beredd att hålla med om.

- Jag talar inte negativt om bolaget. Vi har ett utomordentligt välskött bolag och det är därför vi vill sälja. Om det vore tvärtom skulle jag aldrig rekommendera en försäljning. Flera gånger försökte Lennart få ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för en förnyad utredning. Medan mörkret sänkte sig utanför fönstren, fortsatte debatten med ett stort antal inlägg, totalt 23 stycken samt ett antal replikskiften. Efter en nästan timslång ajournering beslutade fullmäktige med rösterna 32-29 att avvisa såväl en återremiss till kommunstyrelsen som bordläggning. Nu blev ärendet ändå uppskjutet ändå, eftersom det bara krävs en tredjedel av rösterna för att få s k minoritetsbordläggning. Ärendet återkommer alltså vid septembersammanträdet i oförändrat skick.

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning