journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Drogförebyggande utbyte med S:t Petersburg

Det började med ett studiebesök då ett antal ryssar kom till kommunen. Nu har samarbetet fortsatt och bland annat finns drogfrikortet numera i rysk tappning, med "sollentunamodellen" som förebild.

Ann Hellberg, socialtjänstkontoret, och Anna-Karin Sundén, fritidsnämndens kansli, har besökt och haft kontakt med det ryska centret vid ett par tillfällen, senast i februari i år.

- Det började med att Socialhögskolan i Stockholm hörde av sig och undrade om vid kunde berätta för en grupp ryssar om vårt drogförebyggande arbete i kommunen, säger Anna-Karin Sundén.

- De arbetar inom den ryska motsvarigheten till socialvård, även om den skiljer sig markant från vår. Socialvården där är mycket eftersatt och fattig på resurser och man behöver metoder och förebilder att arbeta efter. Tidigare har man inte haft något socialt arbete i vår bemärkelse utan det som gällt har antingen varit sjukvårdande eller psykiatrisk behandling. Förebyggande åtgärder har man ägnat sig mycket lite åt, tillägger Ann Hellberg.

Samarbetar med UNICEF
Det ryska centret samarbetar med UNICEF vilket gör att de enligt ryska mått mätt har det väl förspänt, men samtidigt måste man till stor del förlita sig på ideella krafter.

- Systemet bygger mycket mer på frivillighet än i Sverige. Frivillighet gäller även för de som söker hjälp. Det går inte att tvinga någon, säger Ann Hellberg som berättar att bristen på utbildade socialarbetare inom vårdsektorn är stor. Däremot finns många psykologer och läkare men även andra yrkeskategorier som ingenjörer, lärare och militärer. Ann Hellberg och Anna-Karin Sundén intygar att behovet av insatser är stort. Idag går drogberoendet allt längre ner i åldrarna.

- Den lägsta kända debutåldern för att injicera heroin är 11 år, men vi hörde talas om en 7-årig flicka som nyttjat narkotika, säger Anna-Karin Sundén vidare.

Populärt drogfrikort
Drogfrikortet, som de sollentunaungdomar fått som lovat att de inte ska använda någon form av droger, finns redan i rysk tappning i kommunen Luminosov utanför St Petersburg.

- Kortet är bra för att det går att sätta igång med utan alltför stora resurser, säger Ann Hellberg och hoppas att fler som arbetar drogförebyggande ska ta till sig kortet och andra metoder som till exempel drogvaneundersökning och folkölsprojekt, om än omarbetat till en modell som passar ryska förhållanden.

- Trots knappa resurser är jag imponerad av deras idérikedom. Det finns en stor kraft i vad de gör, säger Anna-Karin Sundén som hoppas att utbytet ska kunna utvecklas.

Nille Kristiansson

Fakta
Vid Socialhögskolan i Stockholm pågår sedan årsskiftet 1997/98 ett treårigt projekt i S:t Petersburg vars syfte är att utveckla det sociala arbetet. Projektet är finansierat med medel från Sida Öst. Det handlar både om att utarbeta regler för ekonomiskt bistånd, stöd till utveckling av olika försöksverksamheter inom det sociala området samt en tredje del som omfattar kursverksamhet och studieresor till Sverige. Det är i den sistnämnda delen som Ann Hellberg och Anna-Karin Sundén anlitats och därigenom bl. a haft kontakt med ett drogförebyggande center i centrala St Petersburg.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna