journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Ny omsorgsgaranti i äldreomsorgen

Sollentuna kommun inför en omsorgsgaranti för att ytterligare höja kvaliteten i äldreomsorgen.

– Äldre ska mötas med respekt. Från kommunens sida garanterar vi bland annat att den som tar del av vård- och omsorgsnämndens insatser alltid ska få information om de stödinsatser som erbjuds och vilka möjligheter det finns att påverka utformningen av dem, säger Benkt Kullgard, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Personalen ska hålla vårdtagaren informerad och delaktig i vad som händer och avtalade tider ska hållas.
– Omsorgsgarantin förutsätter en ömsesidighet. Det är viktigt att vårdtagaren kontaktar oss när något inte fungerar så att vi kan rätta till eventuella felaktigheter så fort som möjligt. Alla klagomål kommer att dokumenteras och utredas. Inom en vecka ska den som ställt en fråga få möjlighet att träffa någon ansvarig och få besked om vad som händer, fortsätter Benkt Kullgard.

Nya mål för äldreomsorgen fastställdes när kommunfullmäktige sammanträdde i februari. Målen anger inriktningen på den framtida äldreomsorgen i Sollentuna och ska vara utgångspunkt för det lokala mål- och kvalitetsarbetet i varje verksamhet. Detta arbete ska ske i samverkan mellan äldre, anhöriga och personalen.

Kommunen anger fyra övergripande mål för äldreomsorgen, det ena är att äldre ska bemötas med respekt, där är omsorgsgarantin är en viktig del. De tre andra målen innebär övergripande följande:

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag.
Genom det kommunala pensionärsrådet ska pensionärs- och intresseorganisationerna ha möjlighet att utöva inflytande på beslut i kommunen som rör äldres förhållanden. Det ska finnas olika valmöjligheter inom hemtjänsten och de som önskar aktivering och social gemenskap ska ha tillgång till det.

Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållen självständighet.
Den som önskar ska kunna bo kvar i sin bostad och så långt det är möjligt få den anpassad till den vård man behöver. Vill man så ska man kunna flytta till ett särskilt anpassat boende. Väntetiden för en sådan plats ska vara högst tre månader. Samhället ska planeras på ett sådant sätt att äldres behov av tillgänglighet till allmän service tillgodoses.

Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg.
Vård och omsorg ska ha god kvalitet. Individuella behov och önskemål ska respekteras så långt som det är möjligt. Några av de faktorer som är viktiga för en god kvalitet är tillräckligt med välutbildad personal, möjlighet att följa sin egen dygnsrytm och tillgång till utevistelse, regelbundna besök av läkare samt näringsriktig mat anpassad efter de äldres behov.

Kontaktpersoner:
Benkt Kullgard (m), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tel. 08-35 58 07
Chris Setterblad, kanslichef vård- och omsorgsnämndens kansli, tel. 08-579 210 13

Sollentuna kommuns omsorgsgaranti
Du som har kontakt med äldreomsorgen i Sollentuna ska möta kunnig och vänlig personal, som respekterar dig och dina synpunkter

Vad innebär garantin ?
Sollentuna kommun garanterar dig som får del av vård och omsorgsnämndens insatser följande:

Vart vänder du dig om det inte fungerar?
Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar och om vi inte håller vad vi lovar. Synpunkter kan lämnas både muntligt och skriftligt. Du kan välja att kontakta utföraren direkt (det vill säga ansvarig chef) eller kontakta Vård- och omsorgsnämnden.

Sollentuna kommun garanterar:
Att ditt klagomål kommer att behandlas seriöst, klagomål och synpunkter dokumenteras och utreds

Att du blir kontaktad och få träffa en ansvarig inom en vecka, besked lämnas om vilka åtgärder som ska vidtas.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna