journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Torbjörn Rosdahl, kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl, Kommunstyrelsens ordförande
tel 57921000 epost torbjorn.rosdahl@sollentuna.se
Bra kollektivtrafik och vägar betyder mer för fritiden än en arbetstidförkortning

Åtgärder – i form av resurser för utbyggnad av kollektivtrafik och vägar - som förkortar restiderna för storstadsregionernas invånare skulle innebära betydligt mer och ge en jämnare fördelning av fritiden än den planerade/eftersträvade arbetstidsförkortningen för hela länets befolkning.

För några månader sedan skrev jag om behovet av kollektivtrafikfiler på Danderydsvägen och Rotsundaleden. Gensvaret har varit stort. En hel del samtal har bekräftat det vi vet, nämligen nämligen att 40 minuters köande från Rösjön till Häggviksrondellen i högtrafik inte är acceptabelt vare sig för miljön eller resenärerna.

Sex undersökningar som genomförts under åren 1980 –1997 visar att 34-38 % av Stockholmsregionens invånare har en restid på mer än en timme till och från arbetet mot ca 16-17 % i övriga riket. Den genomsnittliga tiden för resa från bostad som till arbete i Stockholms län uppgår till 27 minuter, en sammanlagd restid på 54 minuter per arbetsdag. Detta kan jämföras med en restid till jobbet i glesbygden på 14-17 minuter eller en sammanlagd restid på 28-34 minuter. Detta visar att "arbetskraften" i Stockholmsregionen har den längsta tiden för arbetsresor och att flertalet av de som har en längre restid än 20 minuter till arbetet bor och arbetar i Stockholms län. Den tid som går åt för resor till och från samt i arbetet är avsevärt längre för de som bor i Stockholms län än i andra delar av landet. Den tid som kan användas för arbete, hemarbete, familjeliv, kontakt med och hjälp till gamla föräldrar som ofta bor i andra delar av landet, fritidssysselsättningar – föreningsliv, trädgårdsarbete och annan hobbyverksamhet är i motsvarande mån kortare.

Uppgifterna kommer från Utjämningsutredningens slutrapport. Det är Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad som skrivit rapporten tillsammans med några kommuner i länet samt Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.

En förkortning av Stockholms läns invånares arbetsresetid till vad som gäller i övriga landet skulle, om den inbesparade restiden i stället används till arbete, öka värdet av den samlade varu- och tjänsteproduktionen (BNP) med uppskattningsvis 20 – 25 miljarder kronor per år.

Om enbart de förseningar som uppstår i kollektivtrafiken, samt de köer och trafikstockningar som bristande kapacitet i vägnätet för med sig skulle avhjälpas, uppskattas vinsten till 1,5 % av BNP, vilket motsvarar ca 6.700 miljoner kronor per år.

Att det ur samhällsekonomisk synpunkt är lönsamt för hela landet att avdela resurser för att minska tiden för arbetsresor i stockholmsregionen kan belysas med att av den totala tid som disponeras för arbetsresor och arbete utgör ca 11 % restid i Stockholms län, i övriga landet 5-8 %

Det är därför angeläget att prioritera åtgärder som minskar restider till acceptabla pendlingstider, främst i storstäderna där behovet är störst. Mot bakgrund av detta borde det inte längre finnas någon tveksamhet till att bygga Norrortsledens förlängning från Häggviksrondellen till Angarn.

Torbjörn Rosdahl

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna