journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Fakta om maxtaxa

Beslut om maxtaxa i maj

I vår fattas beslut om Sollentuna ska införa maxtaxa i barnomsorgen eller inte. Alla invånare har haft chansen att tycka till på så kallade hearings. Dessa möten följs nu upp med en enkät till barnfamiljerna.
– Det är stor sannolikhet för att maxtaxan införs, säger Douglas Lithborn (m) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Under januari och februari har 12 så kallade hearings om maxtaxan hållits runt om i Sollentuna. Alla hushåll har bjudits in eftersom kommunen ansett att saken inte bara berör barnfamiljerna då kommunalskatten kan komma att påverkas om det visar sig att barnens vistelsetider på dagis ändras mycket.

Mötena har samlat cirka 130 personer som fått sina frågor besvarade av politiker och tjänstemän. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Douglas Lithborn (m) har varit närvarande på nästan alla hearings.

– Åsikterna bland besökarna har gått isär. Vissa tror att barnens vistelsetid i förskolan kommer att bli längre, andra att den blir kortare eftersom föräldrarna kan få råd att gå ner i arbetstid. Synpunkter på att antalet barn antalet barn i grupperna inte får öka har också kommit fram liksom synpunkter från personal på förskolor, familjedaghem och familjekooperativ.

För att ta till vara besökarnas åsikter har protokoll förts vid mötena. Detta, liksom den e-post som kommit in, ska nu sammanställas och delvis ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut.

Föräldraenkät
För att få in ytterligare synpunkter från barnfamiljerna kommer en enkät under våren att skickas ut till mellan 500 och 600 slumpvis utvalda hushåll. Den ska gå till familjer som har barn i barnomsorg, till familjer som har barn men inte använder sig av barnomsorg samt till blivande föräldrar. Syftet är främst att ta reda på om familjerna tror att deras barn kommer att vistas kortare eller längre tid på dagis ifall maxtaxan införs.

– På så sätt kan vi också göra en riktig bedömning vad gäller budgeten för nästa år, säger Douglas Lithborn.
Han menar att det lutar åt att maxtaxan införs.
– Den politiska majoriteten har inte formellt tagit ställning till frågan ännu, men det troliga är att vi säger ja. Det är väldigt svårt att säga nej till de statliga bidrag som Sollentuna skulle få om maxtaxan infördes.

Start i januari 2002
Alla svenska kommuner ska få möjlighet att införa maxtaxa i förskola och skolbarnomsorg från och med den 1 januari 2002, enligt ett riksdagsbeslut. De kommuner som väljer att införa taxan ska få ekonomisk ersättning från staten. För Sollentunas del skulle bidraget uppgå till 36 miljoner kronor.

Från och med den 1 januari 2003 införs också avgiftsfri allmän förskola minst 525 timmar per barn och år för barn som är fyra och fem år gamla. Den avgiftsfria förskolan kommer även att införas i kommuner som väljer att inte ha maxtaxa. Räknas även den allmänna förskolan in blir ersättningen till Sollentuna cirka 52,4 miljoner kronor.

I maj ska kommunfullmäktige besluta om maxtaxa i Sollentuna.

Eva Nilsson

Fakta om maxtaxa

Här kan du se hur maxtaxan skiljer sig från den kommunala enhetstaxa som kommunen tillämpar idag i förskola och skolbarnomsorg.

Förskolan:

Maxtaxa
Avgiften är mellan en och tre procent av föräldrarnas inkomst upp till ett bestämt belopp. Nedan anges hur mycket det maximalt kan kosta.

Barn 1 (det yngsta barnet): Högst 1140 kr/mån.

Barn 2: Högst 760 kr/mån.

Barn 3: Högst 380 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift

Avgiften betalas 12 månader per år.

 

Sollentunas enhetstaxa, heltid:
Taxan varierar beroende på hur lång tid barnet är på förskolan. Mellan 50,1 och 15,1 timmar i veckan räknas som heltid. Har man flera barn betalas hel avgift för det barn som vistas längst på dagis. Om barnen är på dagis lika länge betalar man den högre avgiften för det yngsta barnet. Sammanlagt finns åtta olika intervall med olika avgifter.
Här redovisas tre:

50,1-55 timmar/ vecka: 3350 kronor

35,1-40 timmar/vecka: 2225 kronor

15,1-20 timmar/vecka: 1325 kronor.

Syskon (1-5 år):1205 kronor/månad.

Avgiften betalas elva månader per år.

 

Skolbarnomsorg (fritids):

Maxtaxa

Barn 1: Högst 760 kr/mån

Barn 2 och barn 3 (per styck):
Högst 380 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift

 

Sollentunas enhetstaxa

Barn i förskoleklass: 1205 kronor/månad

Barn i grundskolan: 880 kronor.

Läs mer om taxor för kommunal barnomsorg

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna