journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Var med där besluten tas
Kommunfullmäktige och olika nämnder har öppna möten dit allmänheten är välkommen

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De börjar klockan 18.00 i sessionssalen på plan 13 i kommunhuset. Om man anmäler sig i förväg kan man ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.
Vårens möten är den 19 mars, 23 april, 21 maj, och 18 juni.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola och särskola i Sollentuna. Öppna möten hålls i vår den 27 mars, 24 april, 29 maj och 12 juni, sessionssalen plan 13 i kommunhuset med start klockan 18.00.
Nämndsekreterare är Annika Sabel, telefon 579 216 14

Kulturnämnden är ansvarig för kommunens kulturverksamhet exempelvis bibliotek, allmän kultur och kulturhistorisk verksamhet. Musikskola och barnkultur hör också till nämndens ansvarsområde.
Öppna sammanträden hålls i vår den 3 april och 14 juni i Tintomararummet, bibliotekshuset i Sollentuna centrum med start klockan 18.00.
Nämndsekreterare är Ing-Gerd Robertson, telefon 579 216 06.

Gymnasienämnden ansvarar för såväl den gymnasiala utbildningen som vuxenutbildningen i kommunen. Den består av nationella och specialutformade program samt det individuella programmet för alla ungdomar i kommunen.
Nämndsekreterare är Karin Elding, telefon 579 214 39

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för stadsbyggandet i Sollentuna. Den ansvarar för utbyggnad och drift av kommunaltekniska anläggningar samt för gator, parker, vatten- och avloppshantering och fastighetsrenhållning. Nämnden är också trafiknämnd, förvaltare av naturreservatet Järvafältet och kommunens kulturfastigheter, sköter strand och vattenvård samt har hand om kommunens mät- och karttekniska verksamhet.
Öppna samanträden hålls den 17 april, 15 maj och 12 juni klockan 18.30, Turebergsrummet i kommunhuset.
Nämndsekreterare är Annika Eriksson, telefon 579 216 22

Nämnder som inte har öppna sammanträden
Fritidsnämnden är ansvarig för kommunens fritidsverksamhet exempelvis drift och underhåll av fritidsanläggningar som sim- och sporthall, idrottsplatser, spår och leder m.m. Fritidsgårdar hör också till nämndens ansvarsområde.
Nämndsekreterare är Barbro Norberg, telefon 579 215 92

Vård- och omsorgsnämnden svarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Verksamheterna omfattar särskilda boendeformer och hemtjänst, dagverksamhet, färdtjänst och insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården. Kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) hör hit liksom handikapp- och pensionärsråd.
Nämndsekreterare är Nils-Åke Barkefors, telefon 579 216 20

Socialnämnden svarar för individinriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna, familjerätt, familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, särskilt stöd för funktionshindrade barn och ungdomar, verksamhet för psykiskt störda samt vissa arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten består till stor del av myndighetsutövning. Socialnämndens insatser ansvarar socialtjänstkontoret för. Nämndsekreterare är Ulla-Britt Hogler, telefon 579 212 85

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en myndighetsnämnd som utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens arbete kan delas in i tre områden: myndighetsutövning, information och rådgivning. Verksamheterna består av hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd, djurskydd, livsmedelstillsyn, renhållningstillsyn, tillsyn enligt lagen om miljö- och hälsofarliga varor samt tillsyn enligt tobakslagen Nämndsekreterare är Maud Peterson, telefon 579 214 80


Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna