journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
torbjorn_rosdahl-sk.jpg (3080 bytes) Torbjörn Rosdahl, Kommunstyrelsens ordförande
tel 57921000 epost torbjorn.rosdahl@sollentuna.se

FORUM

Lärare och skolledare är skolans viktigaste resurs

Lärarna är viktiga förebilder för våra barns utveckling under många år. Näst efter föräldrarna spelar de den viktigaste rollen när det gäller att stimulera barn att skaffa sig de kunskaper som krävs för att de ska utvecklas till fria och ansvarsfulla individer. Lärarrollen har förändrats mycket under senare tid, liksom skolan som arbetsplats för både lärare och elever.

Lärarna har i det sammanhanget inte getts möjlighet att utöva sin profession på ett tillfredsställande sätt. Av många lärare krävs nu mera sociala än pedagogiska insatser. Detta är en av orsakerna till att flera lärare lämnar skolan redan några år efter utbildningen eller väljer att sluta lärarbanan i förtid.

När man ser till behovet av lärare i den svenska skolan är två iakttagelser särskilt påfallande: det finns en stor andel icke behöriga lärare och det råder brist på nödvändig flexibilitet i utbildningen. Regeringen har nyligen beslutat att starta en särskild lärarutbildning som ska ge 4.000 fler behöriga lärare. Det är ett bra beslut men självklart borde beslutet kommit mycket tidigare. Framförhållning är oerhört viktig när det gäller en så central fråga som utbildning av lärare. Vi har ingen tid att förlora när det gäller våra barn och ungdomars bästa.

För att våra skolelever i Sollentuna ska fortsätta att prestera goda studieresultat, 92% av eleverna i årskurs 9 var behöriga till studier på gymnasiet i höstas, krävs att det finns god tillgång på utbildade och motiverade lärare även i framtiden. Mot den bakgrunden går det inte att nöja sig med den nya lärarutbildningen. Det krävs mer långtgående satsningar för att locka fler ungdomar att välja läraryrket. Under förra hösten ställdes18 lärarutbildningar in vid åtta högskolor eftersom man inte fått tillräckligt många sökande. Till detta kommer att flera högskolor inte kunnat fylla sina platser. De största problemen finns inom områdena matematik och naturvetenskap där många platser står tomma på nästan alla högskolor och universitet. Redan under utbildningstiden måste statusen på läraryrket höjas. Där kan en av åtgärderna vara att förlänga utbildningen för lärare i grundskolans tidiga år samt för gymnasieskolans yrkeslärare.

Alla verksamheter behöver skickliga ledare och där är skolan inget undantag. Tyvärr tvingas skolledare ofta att arbeta mer med ekonomi och administration än med pedagogik. Dagens skolledare har många strängar på sin lyra och det gäller att kunna spela på dem alla samtidigt. Därför måste även skolledarutbildningen stärkas och den kan mycket väl genomföras tillsammans med annan ledarskapsutbildning som vänder sig till olika yrkeskategorier. Även lärarna måste ges bättre utbildning i ledarskap. Det är ledare för sina elever inte bara i klassrummet utan även i allt annat som har betydelse för en växande människa där inte minst normer och värderingar betyder mycket.

Den debatt som florerat i olika medier under vintern om tillståndet i skolan har tydligt visat att det finns duktiga skolledare och lärare i Sollentuna. Någon skola har blivit extra uppmärksammad i massmedia. I övriga skolor där problem uppstått har skolledningen på ett lika tydligt och kraftfullt sätt tagit tag i problemen och försökt lösa dem tillsammans med elever och föräldrar.

Alla vuxna måste vara goda förebilder för ungdomarna. Vi måste våga sätta tydliga och rättvisa gränser. När någon elev går över gränsen från vanligt bus till kriminalitet är det ofta ett rop på hjälp. Då ska vi inte döma eleven utan snabbt finnas till hands och på alla både möjliga och omöjliga sätt lotsa eleven in på den studiemotiverade vägen igen.

Torbjörn Rosdahl (m), kommunstyrelsens orförande

Diskutera gärna Torbjörn Rosdahls ledare och andra frågor direkt med författaren på kommunens webbplats, Fråga dina förtroendevalda

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-5792 1161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, 08-579 211 61
Eva Nilsson, 08-579 210 50
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Annonspriser och tekniska specifikationer (pdf-fil)
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna