journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Fler miljöcertifierade företag i Sollentuna

Fortfarande mycket buller men något mindre luftföroreningar och dessutom dubbelt så många miljöcertifierade företag i Sollentuna jämfört med tidigare. Det är något av innehållet i kommunens miljöredovisning för 2001 som presenterades vi fullmäktigemötet den 18 mars.

Kommunfullmäktigesammanträdet den 18 mars hade inte många ärenden på dagordningen. En av dem var svar på en motion från Kjell Ekdahl (s) om förbättrad elsäkerhet i kommunens lokaler.
För cirka ett år sedan föreslog Kjell Ekdahl att kommunen skulle göra en inventering av elsäkerheten och förekomsten av jordfelsbrytare i sina egna lokaler. I motionen skriver Kjell att av de 43 personer som omkommit till följd av elolyckor mellan åren 1987 och 1996 skulle 36 ha överlevt om det funnits jordfelsbrytare installerade i elanläggningen.

Kommunstyrelsens svar på motionen var att inventeringar ska genomföras och att kostnaderna för att installera jordfelsbrytare ska redovisas.
– Ett bra och förhållandevis snabbt svar, tyckte Kjell Ehdahl.

Fullmäktigemötet inleddes med att miljö- och hälsoskyddskontoret redogjorde för, och svarade på frågor om kommunens miljöredovisning.
Buller är ett stort miljöproblem i Sollentuna och källan är förstås trafiken. Bullersituationen under 2001 har varit ungefär densamma som året innan.

När det gäller luftföroreningar märks en liten förbättring för utsläppen i kommunen. Fortfarande ligger dock kvävedioxid-halten vid hela E4:an över den miljökvalitetsnorm som ska vara uppfylld år 2006. Markozonhalten ligger över de förslag till sommarmedelvärde som Naturvårdsverket satt upp och markozonet ökar något. Halterna av bensen ligger över lågrisknivåerna. Nedfallet av kväve och svavel ligger fortfarande över de gränser där man beräknar att känslig natur inte skadas.

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar fortsätter. Bland annat har man ordnat med så kallade kvävefällor vid Viby gård och renoverat dammarna vid Pommern. En utredning om dagvatten i Sollentuna centrum har påbörjats och flera dagvattendammar runt om i kommunen är klara. Sollentuna har också varit med om att ta fram en dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsprojekt. Miljö- och hälsoskyddskontoret har börjat en utredning för att ta reda på varför Rösjön är så utsatt för algblomning.

Sollentunaborna slängde något mindre avfall än tidigare under 2001, 306 kilo per person. Det blir allt vanligare att avfallet förbränns i värmeverk istället för att läggas på tippen. Bara 6 procent av Sollentunas sopor deponerades (på tipp) 2001.
Ett större läckage av olja inträffade under 2001 i Gillbo. Nu saneras marken. Sammanlagt finns 31 förorenade markområden i Sollentuna.

Mätningar av radonhalten har gjorts i cirka 30 procent av alla en- och tvåbostadshus i kommunen. Miljö- och hälsoskyddskontoret följer upp tidigare mätningar i hyreshus och skolor och åtgärdar problemen där radonhalterna är för höga. Under 2001 har miljö- och hälsoskyddskontoret gjort en genomgång av inomhusmiljön i 57 förskolor och konstaterat att det största inomhusmiljöproblemet är brister i städningen.
Antalet miljöcertifierade företag i kommunen har ökat från 5 till 11 stycken under 2001.

Peter Holstad
Eva Nilsson

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna