Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Kappetorp - nytt industriområde på Järvafältet

Kommunen planerar ett nytt industriområde på Järvafältet cirka 1,5 kilometer väster om Rotebro samhälle, strax norr om Stäketvägen. Området ingår i en av stockholmsregionens gröna kilar och det ställs höga krav på hur marken får användas.
- Kappetorps industriområde blir cirka 130 000 kvadratmeter stort till ytan, men kommer att vara ganska glest bebyggt, berättar Mats Lindström, projektledare på Sollentuna kommun.

Kappetorp ligger i en av stockholmsregionens gröna kilar och det ställs höga krav på hur marken får användas och på hur bebyggelsen får placeras. Industriområdet ska ha sin egen karaktär, som skiljer sig från landskapet runtomkring, men samtidigt ska kvarteren läggas in i landskapet så naturanpassat som möjligt.
Idag finns redan Vattenfalls mottagningsstation och en betongfabrik på området. Betongfabriken syns på långt håll, där den reser sig, hög, röd och rektangulär, med namnet Betongindustri i stora bokstäver strax under taket. Tanken är att den ska bli en symbol för området och ett riktmärke för att hitta dit. De nya byggnaderna kommer att byggas i samma stil som betongfabriken med fasader i rött av plåt eller tegel.

Passar inte nära centrum

- Syftet med det hela är att ha den typ av verksamhet som behöver stora ytor och som inte passar att ligga nära bostadsområden eller centrum, berättar Mats Lindström.
- Det kan vara lagerverksamhet, förvaring av entreprenadmaskiner eller verksamhet som har många transporter till och från. Det är verksamheter som kan vara störande mitt inne i samhället.
Det kan handla både om att flytta verksamhet från till exempel Häggviks industriområde och om verksamhet som idag finns utanför kommunen.

Väster och norr om betongfabriken är det tänkt att de nya industrikvarteren ska placeras utefter två vägar och mellan de kraftledningsstråk som går till och från Vattenfalls station.
Höjden på de nya byggnaderna ska inte vara högre än 10 meter, det vill säga lägre än betongfabriken.
Man kommer dit från Stäketvägen, som går mellan E4:n vid Rotebro och E18 vid Stäket. Industriområdets lokalgata, Kappetorpsvägen nås västerifrån via Mälarvägen som går mellan Stäketvägen och Upplands Väsby.

Inte så stor risk för störning

- En del av de boende, framför allt i Söderby villaområde, har kontaktat oss och varit oroliga, berättar Mats Lindström. Vi ger dem svaret att det inte finns några stora risker att det blir störningar från verksamheterna Eftersom avståndet till Söderby är rätt stort. Och det är redan så mycket trafik på Stäketvägen idag, så det här kommer inte att påverka särskilt mycket.
Mats Lindström menar att industriområdet kommer att gynna invånarna framför allt genom att de kan undvika industri i centrala delar av samhället.

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna