Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Nya majoriteten satsar på barn och ungdomar

Det blir moderaterna, folkpartiet och centern som utgör majoriteten i kommunfullmäktige de kommande fyra åren. De tre partierna får tillsammans 32 av 61 mandat i fullmäktige.

Enligt den nya politiska majoriteten i Sollentuna kommun är den viktigaste prioriteringen att få kommunens ekonomi i balans. Hotande underskott på omkring 300 miljoner kronor för de närmaste två åren har gjort att moderaterna gått med på en skattehöjning och att centern bytt fot och nu går med på en delvis försäljning av Sollentunahem.

Nya effektiviserings- och besparingskrav, sammanslagningar av nämnder och förvaltningar, införande av ett koncernbolag och en intensifiering av arbetet med att minska sjukskrivningarna ska också hjälpa till att få kommunens ekonomi på fötter.

Av effektiviseringsskäl slås kulturnämnden och fritidsnämnderna ihop. Under kommunstyrelsen växer ett nytt utskott fram, plan- och fastighetsutskottet, som bland annat ska ta hand om plan- och detaljärenden från samhällsbyggnadsnämnden.

Nytt bolag bildas

Ett nytt bolag för skol- och omsorgsfastigheter ska bildas . Ett koncernbolag bildas där Sollentunahem, Sollentuna Energi och Sollentuna skol- och omsorgsfastigheter ingår. Fördelen är att bolagen då kan kvitta vinster mot förluster mellan varandra. Förutom skattemässiga fördelar gör ett koncernbolag det lättare att sälja av vissa delar.

De större partierna i fullmäktige ska få administrativa resurser som exempelvis kan användas till sekreterartjänster.

Barn och ungdomar prioriteras

Barn och ungdomar är på olika sätt det mest prioriterade området i majoritetens programförklaring. Bland annat ska Sollentunas skolor införa en kvalitetsgaranti där varje skola blir skyldig att deklarera vilka mål man sätter upp för det kommande läsåret och hur de ska uppfyllas. Föräldrarna ska få skriftliga omdömen om eleverna. Barn- och ungdomsnämnden ska senast den 30 juni 2003 beskriva kvalitetsgarantins utformning.

Barn- och ungdomsnämnden ska tillsammans med gymnasienämnden och den nya kultur- och fritidsnämnden skapa ett nytt ungdomsforum.

Fler profilklasser i de kommunala skolorna med möjlighet att tillämpa egna intagningsregler. Möjlighet till vårintagning av elever ska finnas i varje kommundel senast i början av 2005.

Tre miljoner till lärarutveckling

Cirka 3 miljoner kronor vill majoriteten satsa för att ge lärarna möjlighet att utvecklas i sina roller. Majoriteten föreslår ett system med mentorskap mellan yngre och äldre lärare. Syftet är bland annat att minska personalomsättningen.

För att skapa en tryggare skolmiljö och ett bättre inlärningsklimat föreslår majoriteten en allmän uppsträckning i frågan om gemensamma normer och värderingar. Den 30 juni 2003 ska barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden lägga fram en plan på hur man ska arbeta med dessa frågor i Sollentunas skolor.

Barn med behov av särskilt stöd får ett rejält tillskott med cirka 9 miljoner kronor 2003. Skoldaghemmet för högstadieelever som inte klarar vanlig undervisning genomförs snarast.

För att höja lärartäthet i "svåra områden" räknar majoriteten under mandatperioden med en förstärkning på tio nya tjänster till en kostnad av 2-12 miljoner kronor per år.

Mindre elevgrupper i förskolan, kostnad 5-10 miljoner kronor per år.

Den nya majoriteten är överens om att effektiviseringar och besparingar på cirka 50 miljoner kronor ska genomföras. De viktigaste delarna är bland annat:

 • omorganisation av administrationen,besparing 10 mkr

 • lokalförsörjning, besparing 5-10 mkr

 • nytt internt hyressystem, besparing cirka 5 mkr

 • att upphandlingar hålls inom givna ramar, besparing 1-5 mkr

 • samutnyttjande av lokaler skola/bibliotek, besparing cirka 1mkr

 • minskad vatten och elanvändning,

 • besparing 2-3 mkr

 • samordnad lönerevision, besparing cirka 5 mkr

 • effektivare exploateringsprocesser, besparing 0,5-3 mkr

 • effektivare ärendehantering och kortare handläggningstider.

 •  

Kommunens ekonomichef, Tony Malmborg, med flera arbetar just nu för högtryck med ett budgetförslag för nästa år som kommunfullmäktige ska besluta om den 18 november.

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna