Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Sista mötet med gamla fullmäktige

Vid allmänhetens frågestund som inledde fullmäktigemötet den 21 oktober undrade Elisabet Åman och Margareta Nordmark, föräldrar till två funktionshindrade ungdomar, när deras barn kunde förvänta sig att få komma till ett eget gruppboende. De två föräldrarna bildade tillsammans med fyra andra familjer i liknande situation - Bostadsgruppen 2000 - i mars 2000 med syftet att tillvarata ungdomarnas behov av gruppbostäder.

Sedan dess har gruppen haft flera möten med kommunens tjänstemän inom vård- och omsorgsnämnden. Arbetet har bland annat resulterat i att kommunen kartlagt behovet av gruppbostäder och lagt fram en plan för hur många gruppbostäder man behöver bygga de närmaste åren. Det rör sig om mellan fem och tio nya platser per år.

Svaret på frågan levererades av Benkt Kullgard (m), ordförande i vård- och omsorgsnämnden:

- Vi har bett Silverdalkonsortiet om en offert på byggande av gruppboende. Denna väntas in under oktober. Byggandet skulle kunna starta första halvåret 2003 om allt går som det ska, sa Benkt Kullgard.

Långsam process

Föräldrarna Elisabet Åman och Margareta Nordmark ansåg att det är en långsam process när det handlar om byggfrågor men framhöll det positiva bemötande man fått av vård- och omsorgsnämndens politiker och tjänstemän.

- Tjänstemännen har lyssnat på oss men det hänger på föräldrarna till handikappade ungdomar om några initiativ ska komma till stånd.

Det första beslutsärendet gällde kommunens ekonomi. Prognosen för 2002 pekar på ett underskott på 134 miljoner kronor och för kommande år ser det nästan lika dystert ut. Sollentuna uppfyller därför inte balanskravet i kommunallagen som innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Fullmäktige beslutade bland annat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram åtgärder som leder till ekonomisk balans senast 2003.

Markförsäljningen av Östra Kvarnskogen godkänd

Markförsäljningen av Östra Kvarnskogen till AB Sollentunahem och Folkhem Produktion AB samt avtalen mellan kommunen och nämnda bolag godkändes av fullmäktige. På sidan 8 i denna tidning finns en utförligare beskrivning av planerna för Östra Kvarnskogen.

Socialdemokraterna Sören Hansson och Ann-Charlotte Smedler fick svar på sin motion om försöksverksamhet med allergisanering på en förskola, en skola och ett särskilt boende. Motionärerna hade föreslagit att barn- och ungdomsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden skulle starta försöksverksamhet med särskilda åtgärder för att skapa miljöer som fungerar för personer med allergi eller astma. I förlängningen skulle, enligt förslaget, försöken utvidgas till flera kommunala verksamheter och permanentas.

- Det här är inget nytt, även om det låter så i motionen, sa Anna Britta Jansson (tidigare sollentunapartiet). Kommunen och frivilliga har jobbat mycket under många år med frågor som rör astma och allergi. Jag hoppas att Sollentunajournalen och Sollentuna tv uppmärksammar dessa frågor i framtiden.

- Man ska vara stark för att orka vara sjuk i vårt samhälle, konstaterade Lennart Gabrielsson (fp).

Fullmäktige gav barn- och ungdomsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samverkan med kommunledningskontoret ta fram förslag på hur en förskola, en skola och ett särskilt boende kan få en miljö och verksamhet som fungerar för personer med allergi och astma.

Detaljplanen för Kappetorps industriområde godkändes (se sidan 8).

DETTA VAR DET SISTA kommunfullmäktigemötet med den gamla sammansättningen. Vid nästa möte, den 4 november, sammanträder det nya fullmäktige som röstades fram i valet den 15 september.

 

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna