Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Kasam motverkar utanförskap

Kasam-projektet är ett fältprojekt inom socialtjänsten som verkar i Tureberg sedan förra året för att främja goda uppväxtförhållanden för barn och unga i samverkan med föräldrar, skola, fritid, föreningsliv m fl. Projektet syftar också till att förebygga utanförskap i form av arbetslöshet, kriminalitet och missbruk.

Kasam står för "Känsla av sammanhang" och är ett begrepp inom hälsofrämjande forskning. Har man Kasam är tillvaron meningsfull och hanterbar och man känner delaktighet. Det är faktorer som motverkar utanförskap. Kasamprojektet består av en projektledare och fyra fältarbetare som delat in sig i två team. Det ena jobbar för barn mellan 11 och 18 år och det andra med unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Nu arbetar fältarbetarna för fullt med att lära känna ungdomarna och att hitta mötesplatser och forum för dem och deras föräldrar.

Amanda Juliasdotter och Banni Farkhondeh arbetar med de yngre barnen och ungdomarna mellan 11 och 18 år. Det handlar mycket om förebyggande arbete. De besöker skolorna i Tureberg och Helenelund samt Rudbecks-gymnasiet, där de träffar elever, lärare, kuratorer och skolsköterskor för att synas och bli kända.

– Vi samarbetar också med Lugna Gatan, närpolisen, Andreamottagningen, ungdomsmottagningen och föreningslivet. Vi hoppas också kunna göra föreningslivet mer synligt så att fler ungdomar hittar fritidsaktiviteter, berättar Banni Fark-hondeh.

Kafékvällar för föräldrar

Under våren arrangeras fem kafékvällar för föräldrar i Tureberg kring teman som de tror är angelägna. Kafékvällarna äger rum i samverkan med skolorna i Tureberg, fritidsgården Rödan (Röda Rummet), Prisma (konstfolkhögskolan på Malmvägen), Rudbecksskolan och föreningslivet. Teman för vårens kafékvällar är;

-"Hormoner och revolt" (har redan varit)

-"Krockar och möjligheter i föräldraskap " ,

5 mars på Prisma , Malmvägen 14 A.

-"Våra ungdomar och tobak, alkohol/droger", 25 mars på kvarterslokalen "Kontakten", Malmvägen 12 .

-"Våra ungdomars fritid", 8 maj på fritidsgården Rödan , Malmvägen 14 C.

-"Respekt och relationer", 23 april

kl 13.00 (obs!) Prisma, Malmvägen 14 A.

Alla planerade kafékvällar (utom 23/4) pågår mellan kl. 18.30 och 20.30 och är kostnadsfria.

Fältarbetarna Banni och Amanda finns också tillgängliga på Malmvägen 12A två kvällar i veckan. Hit kan ungdomar och föräldrar vända sig om de har någon idé eller fråga de vill diskutera eller bara för att träffas.

Bilda föräldragrupper

– Vi hoppas att detta ska leda till att vi tillsammans kan bilda olika föräldra- grupper, för att träffas och diskutera olika frågor och problem, som naturligt ingår i föräldrarollen, säger Amanda. Många föräldrar är oroliga för att de inte räcker till. Vi vill uppmuntra dem så att de vet att de är bra för sina barn.

Sedan projektet startade har de fått flera positiva reaktioner.

–Föräldrar och butiksägare är positiva. Vi syns i våra röda jackor och de tycker att det blivit lugnare i området, förklarar Ann Hellberg, projektledare för Kasamprojektet.

Fältarbetarna för inga journaler. De arbetar förebyggande och hälsofrämjande, utan myndighetsutövning. De hoppas att deras arbete ska öka förtroendet för socialtjänsten hos allmänheten och att de ska ses som en resurs i området.

Janne Edenius och Salam Mahmoud arbetar med den andra delen av projektet, som riktar in sig på unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Ungdomarna har kanske gått arbetslösa en längre tid och känner ett utanförskap i samhället. Nu gäller det att få in dem på rätt spår innan det är för sent. Janne och Salam arbetar på individnivå. I arbetet försöker de få med andra aktörer i området. De planterar ut idéer och skapar nätverk. I början handlar det mycket om att lära känna ungdomarna och att själva bli kända.

Till att börja med kommer de att arbeta intensivt med några ungdomar och parallellt stötta en större grupp ungdomar. De lär känna och pratar med ungdomarna om vad de vill göra och hur de ska nå dit. Sedan kommer även andra ungdomar se att arbetet ger resultat.

Viktigt att få struktur i tillvaron

– Här är det viktigt att ungdomarna får en struktur i sin tillvaro, förklarar Janne Edenius. Vi har börjat gå på träning med några av ungdomarna. De måste jobba själva och lära sig att passa tider, komma på överenskomna möten, gå upp på morgnarna och att ta det här på allvar. Vi ser över utbildningsmöjligheter och besöker arbetsförmedlingen.

Janne och Salam har också gjort en fjällresa med sex av ungdomarna för att få upp intresset för projektet.

– Alla är välkomna att göra något av sina liv nu när vi är här och de har chansen, menar Janne.

Salam och Janne börjar se en ändring i attityderna. Det kan vara små saker som leder till stora förändringar. En tanke som föds kan kanske räcka.

– När vi startade KASAM kom ungdomarna och frågade om vi hade fixat något jobb åt dem och vad vi kunde göra för dem, berättar Salam. Nu kommer de själva med idéer om hur de vill att deras framtid ska se ut. Det är viktigt att ungdomarna börjar med något som är realistiskt, då ökar möjligheten att kunna välja längre fram.

Salam och Janne tycker att de har blivit respekterade och accepterade av allt fler ungdomar och hoppas att detta ska leda till att andra ungdomar tar kontakt med dem.

Projektet kommer att löpa under det här året. Många tycker att det är en alldeles för kort tid för att hinna bygga upp relationer och komma fram till en förändring.

– Min önskedröm är att få följa de här individerna på lång sikt och se hur det går för dem, säger Janne. Det här är ett arbete som tar lång tid. Man ser inget resultat om man bara arbetar 1 ½ år. Att arbeta med äldre ungdomar är viktigt. De är förebilder för de yngre.

 

Vill du ha kontakt med fältarbetarna?

Du når dem på telefon:

(barn och ungdomar 11 – 18 år)

Banni Farkhondeh, tel. 073-915 26 94

Amanda Juliasdotter, tel. 073-915 26 92

Gemensamt tel. 579 213 06

 

(unga vuxna 18 – 25 år)

Salam Mahmoud, tel. 073-915 26 91

Jan Edenius, tel. 073-915 26 93

Gemensamt tel. 579 213 07

projektledare Ann Hellberg

tel. 579 213 26 och 073 -915 13 26

Du kan också hälsa på dem i lokalen på Malmvägen 12 A, onsdagar kl. 14.00–16.00 och torsdagar kl. 18.30–20.00 eller i hyresgästföreningens lokal på Malmvägen 16 C, tisdagar och torsdagar kl. 18.30–22.30.

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.