Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Nya regler för allmänhetens frågestund i fullmäktige

Några nya regler införs för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Nytt är bland annat att det går att ställa frågorna muntligt 15 minuter innan sammanträdet och att alla partier har möjlighet att ge sin syn på frågan.

Reglerna antogs av kommunfullmäktige 1996 och reviderades den 17 februari i år

 

1. Allmänhetens frågestund kan hållas vid varje ordinarie fullmäktigesammanträde utom vid det sammanträde då fullmäktige behandlar nästa års budget.

2. Frågestunden hålls cirka klockan 18.00, efter upprop av fullmäktiges ledamöter men före behandling av fullmäktiges beslutsärenden, varvid sammanträdet ajourneras.

3. Frågestunden avslutas efter 30 minuter. Fullmäktiges ordförande beslutar i vilken ordning frågorna skall besvaras. Ordföranden får även besluta att en viss längsta tid avsätts till respektive fråga.

4. Fråga får avse ämne som faller inom kommunstyrelsens eller en nämnds verksamhetsområde.

5. Vill frågeställaren ha ett utförligt svar skall frågan lämnas skriftligen till kommunstyrelsens kansli senast måndag i veckan före sammanträdesdagen. Frågan kan även lämnas senare eller ställas muntligen. Muntlig fråga skall anmälas till fullmäktiges ordförande kl. 17.45-17.55 sammanträdesdagen.

6. Frågorna besvaras av ordföranden eller vice ordföranden i den nämnd som är berörd av frågan. Därefter har de i fullmäktige representerade partiernas gruppledare rätt att, vid ett tillfälle vardera, redovisa sitt partis uppfattning i det ämne frågan avser samt frågeställaren har rätt att ställa följdfrågor.

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.