Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Rådslag om Turebergsskolans framtid

Kommunen har infört ett nytt arbetssätt – rådslag. Det innebär att intressegrupper kommer att bjudas in för att få uttrycka sina åsikter i viktiga frågor. Inför bygget av den nya Turebergsskolan hade därför barn- och ungdomsnämnden bjudit in föräldrar för att de skulle få chansen att säga sin mening.

 

– Det är viktigt för oss att få höra vad ni tycker om den nya skolan. En del beslut är redan fattade, en del är kvar. Det är här era liksom andra intressegruppers önskemål kommer att vägas in, förklarade Maria Stockhaus (m), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Den nya Turebergsskolan kommer att bli unik. Fyra olika verksamheter med väldigt olika krav, ska rymmas inom samma skola:

Grundskolan – man utgår från årskurs 4-9 men skolan ska vara så flexibel som möjligt, så att den lätt kan anpassas efter förändringar

Kulturskolan (bedrivs till stor del på kvällstid – verksamheten börjar efter 14.00 på eftermiddagarna)

Skola för funktionshindrade (ca 20 elever)

Fria gymnasiet

Pågått ett år

Arbetet har pågått ett år och programmet, det vill säga verksamhetsbeskrivning och lokalbehov, ska fastställas under februari.

– Tre olika arkitektkontor har fått i uppdrag att ta fram förslag på skolans utformning. Deras arbete ska slutredovisas i början av februari, berättade Andreas Hamrin, byggprojektledare på kommunledningskontoret.

Många föräldrar tyckte att de kom in för sent i projektet. De har bara cirka en månad på sig att ta del av allt material, bilda en grupp och komma in med synpunkter.

– Jag är rädd för att vi har för bråttom, sa Malla Taipale, rektor på Aniaraskolorna. Vi vill ha en flexibel skola som kan ta emot vilka elever som helst. Det är viktigt att få med föräldrar i referensgruppen. Jag hoppas att några föräldrar vill vara med i det fortsatta arbetet.

Maria Stockhaus menade att årskursfördelning, åldersspridning, trafikfrågor, avsläppningsplatser och utemiljö är aspekter som kan påverka utformningen av den nya skolan

Föräldrarnas synpunkter

Föräldrarna ansåg att man bör tänka på hur huskropparna placeras och göra flera skolgårdar och separata entréer. Detta för att dela upp stora och små barn.

Någon förälder tryckte på att utemiljön var viktig. En bra lekplats på skolgården skulle göra att den även kunde utnyttjas av barnen i området på helger och kvällar, vilket skulle ge mervärde för pengarna.

Flera av föräldrarna påpekade att Bagarbyvägen är en hårt trafikerad och farlig väg. De önskade bredare trottoarer och flera gångtunnlar. De framförde också att det är viktigt att se till att de finns bra ramper, där de kan släppa av barnen, som skjutsas till skolan. Detta är extra viktigt vid den här skolan, eftersom det måste finnas bra utrymme för de funktionshindrade eleverna att kunna ta sig fram med rullstol på ett säkert sätt.

Arbetet går vidare. Nästa steg är hur skolan ska se ut invändigt. Planerna är fortfarande på ett övergripande stadium.

Kommunen kommer att ha kartor och text på plan nio i kommunhuset om hur projektet fortskrider. Kommunen kommer också att bjuda in till samrådsmöten och även hålla särskilda informationsmöten för föräldrar. Under detaljplaneprocessen kommer alla sakägare att bli underrättade.

Ny Turebergsskola

Den nya Turebergsskolan kommer att ligga i hörnet Bagarbyvägen/Bygdevägen. Planerna är att bygga ca 10.000 m2 men man har ett spann på 8.000-11.000 m2 att spela på. Bygget startar vid årsskiftet 2003/2004 och skolan ska stå klar till höstterminen 2005. Skolan kommer att ha plats för cirka 800 elever.

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.