Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

NÄMNT I NÄMNDERNA

Sommarundervisning även i år

Barn- och ungdomsnämndens kansli beställer sommarundervisning 2003 för elever i skolår 7, 8 och 9 av Kommunala skolan i Sollentuna. Ämnena kommer även detta år att vara svenska, engelska och matematik. Kansliet ska också ansöka om medel från Skolverket för en sommarkurs i teknik för flickor.

Kunskapsparken har fortsatt ansvar för kommunala vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för all vuxenutbildning i kommunen inklusive särvux och svenska för invandrare. Sedan 1 juli 2001 är all vuxenutbildning upphandlad av externa anordnare. Kunskapsparken har idag det övergripande ansvaret för kommunens vuxenutbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att Kunskapsparken under 2003 ska genomföra efterfrågad vuxenutbildning, slutföra projektet för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande samt fortsätta utveckla modellen för att säkra kvaliteten inom vuxenutbildningen.

Snickershallen nya namnet på ishallen

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att kommunens ishall Muntershallen ska byta namn till Snickershallen. Det nya namnet gäller under perioden 2003-2008.

Detaljplan antagen för Kronåsen

Fullmäktige har beslutat att anta det förslag till detaljplan för Kronåsen som teknik och stadsbyggnad arbetat fram.

Frågan om planläggning av Kronåsen för arbetsplatser har varit aktuell under hela 1990-talet men en hel del oklara förutsättningar har gjort att planarbetet dragit ut på tiden. Kontor, lättare tillverkning, service och utbildning ryms i förslaget. Totalt omfattar planen ca 75.000 m2 mark för bebyggelse eller ca 150.000 m2 lokalyta. Avsikten är att Kronåsen som är väl synligt och exponerat mot omgivande trafikleder ska uppfattas som en naturlig fortsättning på bebyggelsen i kvarteret Terminalen och som en början till en framtida utveckling av Kista – Akallas bebyggelsefront mot E4.

 


 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.