Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Årets viktigaste frågor i nämnderna

De politiska nämnderna har fått nya ordföranden efter årsskiftet. Vi frågade vilken som är den viktigaste frågan för respektive nämnd under året. Kommunfullmäktige har beslutat om ordförandenas arvoden utifrån hur mycket arbete uppdraget innebär och vad riksdagsmännen har i arvode.

Barn- och ung-domsnämnden, ordförande Maria Stockhaus (m):

– Största och viktigaste frågan är uppföljning av kvalitet inom skola och barnomsorg och utveckling av en kvalitetsgaranti för skolorna. Tillgången på skola och barnomsorg i olika kommundelar är lika viktigt.

Maria Stockhaus jobbade tidigare på IBM med försäljning och marknadsföring men är sedan årsskiftet tjänstledig för att helt ägna sig åt uppdraget som barn- och ungdomsnämndens ordförande. Arvodet som ordförande för barn- och utbildningsnämnden är 90 procent av riksdagsmannaarvodet, 466 560 kronor per år.

Bygg- och tekniknämnden, ordförande Wolfgang Richter (fp):

– I bygg- och tekniknämnden handlar de, ekonomiskt sett, största frågorna om vägar och väghållning. Det är viktigt att hålla sig inom de ekonomiska ramarna så att kommunens ekonomi kommer i balans.

Wolfgang Richter arbetar som försäljningsingenjör på industriföretaget Bosch Rexroth. Arvodet för uppdraget som ordförande i bygg- och tekniknämnden är 103 680 kronor per år vilket är 20 procent av riksdagsmannaarvodet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordförande Benkt Kullgard (m):

– Kortsiktigt är det att genomföra de organisatoriska förändringar som beslutades före årsskiftet. Att analysera budgeten och försöka hålla verksamheten inom angivna budgetramar. Påverka de eventuella förändringar som behöver genomföras så att en övergång till den framtida gymnasiereformen och vuxenutbildningen blir så mjuk som möjligt för berörda parter. I ett längre perspektiv blir det att försöka bibehålla och utveckla det unika "Rudbeckskonceptet" inom ramen för gymnasiereformen. Detsamma gäller även för vuxenutbildningen.

Benkt Kullgard är officer i reserven. Han har även andra politiska uppdrag samt ett antal föreningsuppdrag. Arvodet som ordförande i gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden är 25 procent av en riksdagsledamots arvode, 129 600 kronor per år.

Kultur- och fritidsnämnden, ordförande Anki Elken (c):

– De största och viktigaste frågorna är dels att få igång byggandet av gymnastikens hus i Häggvik dels hur vi ska göra Edsvik konst och kultur och stallbacksområdet attraktivt för sollentunaborna.

Anki Elken är tjänstledig från sitt arbete som asyl- och migrationshandläggare på Migrationsverket. Hon är även ordförande i Sveriges kvinnolobby. Arvodet som ordförande i kultur- och fritidsnämnden är 25 procent av riksdagsmannaarvodet, 129 600 kronor per år.

Miljö- och hälso-skyddsnämnden, ordförande AnnMargrethe Ericsson (m):

– Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sollentuna arbetar med att förbättra folkhälsan för våra innevånare, kommunens anställda och för företagens anställda. Så har det varit i snart 70 år nu och nästa år firar vi ett litet jubileum.

Att minska sjukfrånvaron med 30 procent från dagens nivå kräver insatser utöver det vanliga, inte minst måste trivseln på arbetsplatserna öka.

Bullret i vår kommun har vi inte klarat av att bemästra ännu men vi kommer att kämpa vidare med aktiva insatser för att förbättra vår situation.

AnnMargrethe Ericsson är leg. sjuksköterska och för uppdraget som ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden får hon ett arvode som är 15 procent av riksdagsmannaarvodet, 77 760 kronor per år.

Plan- och fastighetsutskottet, ordförande Lennart Gabrielsson (fp):

– Den viktigaste frågan under året, och kommande år, är att få fart på produktionen av bostäder. Vi har massor av ärenden i planeringsstadiet som behöver komma över i produktionsstadiet. Fokus ligger närmast på förnyelsen av Edsbergs centrum samt förändringar i den östra delen av Sollentuna centrum.

Plan- och fastighetsutskottet är ett utskott till kommunstyrelsen och dess ordförande är anställd. Lennart har jobbat länge i Sollentuna kommun. Tidigare har han bland annat varit pressekreterare åt förre folkpartiledaren Bengt Westerberg. Lennart Gabrielssons lön är 45 360 kronor per månad.

Produktionsstyrelsen för SOLOM, Åke Frodin (m):

– Den viktigaste frågan blir att upprätthålla och utveckla den höga kvaliten som den kommunalt drivna hemtjänsten och omsorgen har i Sollentuna. För att uppnå detta måste vi bland annat se till perasonalförsörjningen. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.

Åke Frodin är egenföretagare och arbetar som konult och försäljare för butiksdatasystem. Arvodet som ordförande i Produktionsstyrelsen är tio procent av riksdagsmannaarvodet, 51 840 kronor per år.

Socialnämnden, ordförande Mats Linder (fp):

– Förutom att budgeten är högprioriterad är det förebyggande arbetet viktigast. Den 12 mars presenteras vår drogvaneundersökning i Sollentuna. Till kvällen är föräldrar, rektorer, politiker med flera inbjudna. Efter föredragningen kommer vi att ha en diskussion kring frågan om drogerna i Sollentuna. Ett annat exempel på förebyggande verksamhet är ett förslag om en familjecentral i Tureberg.

Mats Linder arbetar som ombudsman i Lärarförbundet. Arvodet för uppdraget som ordförande är 50 procent av riksdagsmannarvodet, 259 200 kronor per år.

Vård- och omsorgsnämnden, ordförande Jan-Erik Nyberg (fp):

– De viktigaste frågorna för vård- och omsorgsnämnden under 2003 blir att utveckla kundvalssystemet inom hemtjänsten och lokalförsörjningsfrågor för omsorgen.

Jan-Erik Nyberg, projektledare på Sveriges konsumentråd, arbetar med standardiseringsprojekt för finansiella tjänster. Arvodet som ordförande i vård- och omsorgsnämnden är 30 procent av riksdagsmannaarvodet, 155 520 kronor per år.

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.