Årgång 38 Nr 4 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Din bit av Sollentuna

Bästa sollentunabo
Det som du nu håller i din hand är ett smakprov på året som gick i Sollentuna kommun. Här kan du i korthet läsa om vad som har skett under 2002 inom olika områden i kommunen, t.ex. inom barnomsorgen, äldreomsorgen och kulturlivet, om kommunens ekonomi och om demokrati och valfrihet. Jag hoppas att Din bit av Sollentuna
ska vara en givande läsning!
Torbjörn Rosdahl, Ordförande i kommunstyrelsen
Sollentuna kommuns årsredovisning 2002
Alla siffror i miljoner kronor

Resultaträkning år 2002 2001
Verksamhetens intäkter 523 436
Verksamhetens kostnader -2.283 -2.065
Avskrivningar -49 -51
Reavinster 1 340
Verksamhetens nettokostnader -1.808 -1.340
Skatteintäkter 1.953 1.781
Generella statsbidrag
och skatteutjämning -250 -161
Finansnetto -13 32
Årets resultat -118 312

Sollentuna kommun redovisar 2002 ett negativt resultat på minus 118 miljoner kronor.
Det budgeterade resultatet för 2002 var minus 73 miljoner kronor och underskottet uppgår därmed till 45 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på den negativa avkastningen från kommunens kapitalförvaltning.


Enligt resultaträkningen ökade verksamhetens nettokostnader (exklusive reavinster) med ca 129 miljoner kronor medan skatteintäkter, statsbidrag inklusive utjämning samt finansnetto ökade med 36,9 miljoner kronor.


På kommunens webbplats www.sollentuna.se finns den fullständiga balans- och resultaträkningen.

Kommunen fortsätter att växa

58.515 sollentunabor – folkmängden i Sollentuna ökade med 249 personer under 2002. Ökningen består av ett födelseöverskott på 418 personer. Däremot flyttade fler personer från än till kommunen.

Sollentuna – företagsvänlig kommun

Enligt Svenskt Näringslivs kommunranking hade Sollentuna kommun landets bästa företagsklimat 2002. Sollentuna har legat bland toppfem i rankingen under de senaste åren. Rankingen bygger bl.a. på enkätsvar från 34.000 företagare i landets samtliga kommuner, där de har fått svara på frågor om hur de upplever attityder till företagande, infrastruktur, kommunal service och tillgång till kompetent arbetskraft. Sollentuna har under många år målmedvetet arbetat för att skapa goda samverkansformer med näringslivet och goda möjligheter för etablering och utveckling av företag i kommunen.

Bostäder

Det stora nybyggnadsområdet i kommunen är trädgårdsstaden Silverdal med 500-600 lägenheter och en vetenskapspark med 200-300 arbetsplatser i en första etapp. Byggnationen påbörjades 2002 och beräknas vara slutförd inom fyra till fem år. Planeringen utgår från att kommunen även framledes ska ha beredskap för ett bostadsbyggande på upp mot 300 lägenheter per år.


I Sollentuna finns cirka 24 400 lägenheter varav 30 procent är hyresrätter, 28 procent är bostadsrätter och 42 procent är lägenheter med äganderätt.
 

Demokrati

Viktiga förutsättningar för engagemang och delaktighet i politiken är tillgång till bra information om den kommunala verksamheten och möjlighet att framföra åsikter till de förtroendevalda på ett enkelt sätt. Utvecklingen av IT-tekniken ger nya och förbättrade möjligheter till information, kommunikation och service som kan utnyttjas i demokratins tjänst. Kommuninvånarna har möjlighet att skaffa information om vad som händer i kommunen på olika sätt, exempelvis via webbplatsen, genom kontakt med informationscentralen, via kommunens tidning Sollentunajournalen eller genom kontakt direkt med någon förtroendevald eller anställd vid kommunen. Kommunfullmäktiges och merparten av nämndernas sammanträden är nu öppna för allmänheten. Vid mötena erbjuds ofta möjlighet att ställa frågor direkt till de förtroendevalda. Varannan vecka tar kommunstyrelsens ordförande emot kommuninvånare, som vill diskutera eller ställa frågor, i Turebergshusets entré.
 

Maxtaxa infördes inom barnomsorgen

Fr.o.m. 1/1 2002 började maxtaxa gälla inom barnomsorg och fritidshem.
För Sollentunas del innebär det att taxan numera har en inkomstrelaterad del och att den inte längre är tidsrelaterad. Den mest påtagliga förändringen var att föräldraavgifterna sänktes.
 

Valfrihet

I Sollentuna kommun har föräldrarna möjlighet att själva välja förskola, skolbarnsomsorg och skola för sina barn. I kommunen finns flera kommunala och fristående alternativ att välja mellan. En förutsättning för att man ska kunna göra ett val, är att man får information om vilka möjligheter som står till buds. Barn- och ungdomsnämnden ger därför årligen ut två kataloger för att ge en sammanhållen och enkel information om de olika valalternativen.
 

Förskolor och familjedaghem

Under året startade en ny förskola, Silverskogen i Silverdal.
Fr.o.m. april 2002 övertogs kommunens familjedaghem av Inspira förskolor och skolor AB, vilket därmed innebär att det enbart finns privata familjedaghem i Sollentuna.
Kommunen erbjuder fr.o.m. mars 2002 möjligheter för föräldrar att få tillgång till nattöppen förskola eller familjedaghem. Utförarna erbjuds en speciell finansiering i den mån de erbjuder denna tjänst.

Maxtaxa i äldre- och handikappomsorg

Den lagreglerade maxtaxan för äldre och funktionshandikappade om förbehållsbelopp och högkostnadsskydd trädde i kraft 1/7 2002. Detta innebär att kommunens avgift för vård, omsorg och socialt stöd liksom beräkningen av avgiften regleras i lag. I lagen finns regler för lägsta förmånsbelopp, högkostnadsskydd, inkomstberäkning samt rätt för den enskilde att överklaga ett avgiftsbeslut.
 

Vård och omsorg

Fr.o.m. januari 2002 är all biståndsbedömning samlad på vård- och omsorgsnämndens kansli. Riktlinjer för biståndsbedömning har tagits fram under året.


Inom LSS-verksamheten har ombyggnad av tre gruppbostäder genomförts och nybyggnation skett av två gruppboenden. LSS-boenden är boenden för funktionshindrade personer över 20 år. Den dagliga verksamheten enligt LSS har utvecklats positivt och verksamheten erbjuder ett differentierat programutbud.


Projekt Anhörig 300 är avslutat och resulterade i beslut om en kommunal anhörigkurator som började sin anställning i mars 2003. Detta är ett stöd som efterfrågas av såväl verksamheter som anhöriga.
Omsorgsgarantin med klagomålshantering har införts successivt i de olika verksamheterna under året. Under 2002 har 152 klagomål inkommit. Alla som har framfört klagomål har blivit kontaktade inom en vecka. 85 % av de klagande har blivit nöjda efter de åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen.
 

KASAM

Socialtjänstkontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige startat ett projekt, KASAM (Känsla Av Sammanhang), för att främst i Turebergsområdet nå ungdomar och vuxna i syfte att förebygga utanförskap. Projektet är också inriktat på att ge unga vuxna förutsättningar för att skapa ett gott liv med arbete, studier och egenförsörjning.
 

Störningsfria lektioner

För att skapa en bättre arbetsmiljö för elever och lärare har störningsfria lektioner införts på Rudbecksskolan. Detta innebär konkret att ingen får komma för sent: dörren till lektionssalen stängs/låses vid lektionens början och öppnas inte förrän efter en kvart. Elever som inte kommer i tid får alltså vänta 15 minuter innan de släpps in. Dessutom repeterar läraren inte sin genomgång och sen ankomst noteras i frånvarosystemet. Åtgärden är bland annat ett svar på diskussioner i elevrådet där man anser att det viktigaste förbättringsområdet som Rudbecksskolan bör arbeta med är ordningen på lektionerna.
 

Vuxenutbildningen

2001 omorganiserades kommunens vuxenutbildning i Kunskapsparken. Alla som är intresserade av vuxenutbildning har sedan länge kunnat kontakta Kunskapsparken på Tingsvägen 19. Under 2002 skapades en nätpark och fr.o.m. februari 2003 finns också möjligheten att gå in via nätet på www.kunskapsparken.sollentuna.se. Målsättningen för Kunskapsparken på nätet är att främja det livslånga lärandet genom enkel tillgång till utbildningsinformation och råd av god kvalitet. Här presenteras det utbildningsutbud som kan sökas genom Kunskapsparken såväl som tips och länkar för att hitta andra utbildningsalternativ.


Sollentunas första universitetskurs genomfördes under året genom ett samarbete mellan Huddinge kommun, Silverdal och Sollentuna kommun. Ett trettiotal doktorander och näringslivsföreträdare studerade under några dagar riskhanteringsfrågor inom miljösektorn.


Sollentuna kommun är också partner i ett projekt kallat ”Kista Open Academy”. Projektets målsättning är att förverkliga den öppna högskolan för arbetslösa vuxna, yrkesarbetande med låg utbildning eller invandrare som inte kan utnyttja sin yrkesutbildning från ett annat land.

Ungdomars alkoholkonsumtion minskar

Den senaste undersökningen om ungdomars drogvanor i Sollentuna visar att alkoholkonsumtionen för andra året i rad har minskat både bland kommunens niondeklassare och i årskurs två på gymnasiet. Andelen av Sollentunas niondeklassare som storkonsumerar alkohol är också lägre än i genomsnittet i landet (21 procent respektive 26 procent). I gymnasieskolorna har dock andelen storkonsumeter av alkohol ökat med några procentenheter sedan 2001. Andelen rökare har fortsatt sjunka bland niorna, och även bland gymnasieskolorna har andelen rökare sjunkit (från 23 procent 2001 till 18 procent). Enligt undersökningen är det i första hand rökarna som storkonsumerar alkohol, hembränd sprit och narkotika.

Miljö

Sollentuna kommun har sedan länge aktivt arbetat med miljön. Ett mål är att skapa ett samhälle med en god fysisk miljö för nuvarande och kommande generationer. Under året har man bevakat utvecklingen inom miljö- och hälsoskyddsområdet och tagit de initiativ som behövts med hänsyn till situationen. Man har särskilt intresserat sig för bullerfrågor och miljöfrågor i samhällsplaneringen.


På kommunens webbplats, www.sollentuna.se, lägger miljö- och hälsoskyddsnämnden ut aktuell information. Information om badvattenkvalitet och algblomning i Sollentunas sjöar uppdateras kontinuerligt under sommarhalvåret.

Ökad återvinning

Återvinningen ökar i kommunen. Sollentunaborna har bidragit till insamling av 720 ton rent bioavfall, som utan någon eftersortering omvandlas till jordförbättringsmedel och återanvänds i regionen. Nio nya återvinningsstationer för returpapper och förpackningar har färdigställts.
 

Kultur och fritid

Almqvistfestivalen genomfördes för andra gången 31 augusti – 1 september 2002 med teater, föreläsningar, sång och musik, marknad, ångbåtsturer, visning av Edsbergs slott m.m. Festivalen ägde rum i Edsbergsparken, på Stallbacken, Edsbergs slott och på Edsvik konst och kultur. Förutom professionella skådespelare och musiker deltog många lokala kulturföreningar.


Ett antal större investeringar har under året genomförts inom idrott och motion. Bl.a. har en ståplatsläktare uppförts på Sollentunavallens bandybana, Sollentunavallens kylanläggning har bytts ut, en ny fotbollsplan med belysning har tillkommit på Edsbergs sportfält och inhägnad och ombyggnad av fotbollsplan vid Rösjöbadet har genomförts.


Skolavslutningsfesten School´s Out ägde rum i Sollentunamässans lokaler istäl-let för i Edsbergsparken, vilket var mycket uppskattat.

Rekorduppslutning på Arkivens dag

Lördagen den 9 november arrangerades Arkivens Dag för femte året i rad. Sollentuna kommunarkiv besöktes av över 400 personer, vilket var en fördubbling jämfört med föregående år. Som vanligt var filmvisningen en mycket populär programpunkt, där de gamla Sollentunafilmerna visades nonstop under hela dagen. Kommunarkivet hade också arrangerat ett par fotoutställningar med bilder från 1950-talets Sollentuna och med bilder som kommit in från allmänheten som gåva. Dessutom visades en utställning om Sollentuna under andra världskriget.
 

Kulturstipendier

Kommunens kulturstipendier tilldelades författaren Sebüktay Kaan, konstnären Nils Gunnar Zander, sångerskan Eva Svärd Mannerstedt, pianisten Anette Müller-Roos, illustratören Anna Sandler samt barnboksförfattaren Martin Olczak.
 

Rudbecksstipendiet

Släkten Rudbecks stipendium instiftades av Sollentuna kommun på friherre Reinhold Rudbecks 80-årsdag för att hedra hans insatser för Sollentuna. Stipendiet, som ska stimulera och stödja lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna, tilldelades Peter D’Agnan, arkeolog, Gotland, för att författa en populärvetenskaplig bok om historisk arkeologi.
 

Sofiapriset

Sofiapriset som är kulturnämndens hedersbelöning för insatser inom kulturområdet tilldelades riksspelman Christina Frohm för hennes outtröttliga engagemang inom den folkliga kulturen och hennes förmåga att förmedla sin stora kunskap till både barn och vuxna. Hedersbelöning tilldelades även redaktör Lars G. Lindström för att ha berikat Sollentunas kulturliv genom ett aktivt lokalt engagemang och en övertygande litterär och kroppslig gestaltning som levandegjort Carl Jonas Love Almqvist för sollentunaborna.
 

Byggnadsvårdsdiplom

Byggnadsvårdsdiplom tilldelades familjen Åström för renoveringen av Gillberga gård samt AB Sollentunahem för renoveringen av Häggviks centrum. Gillberga gård har under de senaste åren på ett förtjänstfullt och pietetsfullt sätt renoverats då ursprungliga detaljer som innertak, dörrar och golv bevarats. Häggviks centrum representerar 1950-talets folkhem där stor omsorg lagts ned på såväl själva byggnaderna som utrymmet däremellan. De putsade fasaderna har nu återskapats i sina ursprungliga kulörer och nya små byggnader för tvättstugor och sophantering har placerats mellan husen.
 

Föreningsledarstipendier

Stipendier till föreningsledare för lovvärda insatser tilldelades Sven Leimer, Edsbergs IF och Catharina Rehnfeldt, Sollentunagymnasterna.

Vill du veta mer? Gå in på kommunens webbplats www.sollentuna.se eller ring kommunens upplysningstelefon
08/579 211 40
 

Till detta har kommunen använt inkomsterna:

21:95 inkomst-/kostnadsutjämning mellan landets kommuner

19:98 grundskola - 8 349 elever (inklusive förskoleklass för sexåringar) samt särskola (64 elever)

17:23 vård & omsorg av äldre samt funktionshindrade över 20 år

9:13 förskolor, familjedaghem och öppen förskola 3 892 barn

7:10 barn, ungdomar och vuxna med problem

6:50 gymnasieutbildning – 2 069 elever och gymnasiesärskola 25 elever

3:68 arbetsmarknadsverksamhet, VA-verk m.m.

3:57 fritidshem – 3 121 skolbarn

1:82 gator och vägar. t.ex. snöröjning, lagning av asfalt, sopning m.m.

1:65 finansiella kostnader (underskott i kapitalförvaltningen samt räntor)

1:49 socialbidrag till 840 hushåll samt boende för hemlösa

1:30 bibliotek och övrig kulturverksamhet som t.ex. kulturskolan med 1 016 elever, utställningar, Edsvik konst och kultur, konserter m.m.

1:05 idrott och motion, t.ex. simhallen, Sollentunavallen, skid- och motionsspår, Väsjöbacken m.m.

0:99 räddningstjänst, brandkår

0:73 vuxenutbildning och särvux

0:64 park och natur, t.ex. Edsbergsparken, Järvafältet och badplatser

0:58 fritidsgårdar, nio stycken totalt

0:37 miljö- och hälsoskydd

0:24 bidrag för ungdoms- och kulturföreningar, studieförbund
 

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.