Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Klasroskolan fyller 200 år

Foto: Ingrid Romān

Klasroskolan är idag ett vackert litet skolmuseum med tidstypiska inventarier. Skolans officiella 200-årsjubileum kommer att uppmärksammas under hela året och ett högtidligt firande blir det i slutet av augusti.

Klasroskolan, vid Norrvikenleden i Häggvik, byggdes 1804 på privat initiativ av baron Per Alexander Rudbeck, vilken också bekostade undervisningen. Klasroskolan var till 1871 den enda skolan i Sollentuna. Med hjälp av dåvarande kyrkoherden i Ed-Sollentuna, prosten Martin Altén, skrev baron Per Alexander redan 1804 ett reglemente för skolans verksamhet, vilket i många stycken var före sin tid. Sålunda stadgades bland annat att "i all undervisning bör iakttagas sagtmod och lämpa, ej utan högsta nödtvång kroppsstraff nyttjas".

I och med att Kyrkskolan stod färdig 1881 upphörde undervisningen i Klasroskolan.

Baron Per Alexanders sonson Reinhold Rudbeck skänkte 1885 tomten och den redan då gamla skolan till Sollentuna kommun och uttalade då önskemålet, att skolhuset efter hans far Claes Rudbeck i framtiden skulle heta Klasro, som det sedan också har kallats.

År 1954 beslutade Sollentuna kommunalfullmäktige att göra ett skolmuseum av Klasro. 1964 restaurerades den ursprungliga skolsalen som en lancasterskolsal och försågs med tidsenliga möbler: hög kateder, sandbänk, läsbänk, skrivbänk och monitörring.

Sista söndagen i varje månad är den öppet för allmänheten och skolklasser kan få egna visningar genom bokningar hos Kulturskolan.

Mer information om Klasroskolan finns bland annat i Sollentuna hembygdsförenings skrift nr 14 "Från Hersby till Rådan" och på kommunens webbplats.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61