Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Petra Karlsson kämpar mot skadegörelse

Sedan mitten av nittiotalet har Sollentuna kommun bedrivit ett aktivt arbete mot skadegörelse och klotter. Petra Karlsson vill väcka nytt liv i engagemanget mot skadegörelse och klotter som förfular vår gemensamma miljö.

Petra Karlsson är en person med starkt eget driv. Hon började jobba i kommunen i somras och övertog då verksamheten efter två personer som gått i pension. Redan har Petra hunnit sätta fart på kommunens högre tjänstemän och politiker.

– Jag kämpar emot all skadegörelse, inte bara klotter. Det är viktigt att så många vuxna som möjligt engagerar sig, inte minst för de ungas skull. Förutom de direkta kostnaderna för återställande och sanering kan konsekvenserna bli mycket sorgliga för den unge som hamnar i en destruktiv spiral kantad av kriminalitet som kan försvåra vägen rejält in i vuxenlivet. Våra barn är verkligen allas ansvar och vi måste tänka på vad alternativet kan bli om vi inte tar tag i problemen i tid, säger Petra.

Klotter är dyrt. 2000 kostade det bara Stockholms lokaltrafik över 100 miljoner kronor att sanera klotter och skadegörelse, enligt SL. Det är nästan två miljoner i veckan. Tänk om de pengarna kunde ha använts till trafiken i stället. Till notan tillkommer även kostnader för domstolens och polisens arbete och eventuella straff.

Petra arbetar sig uppifrån och ner i den kommunala organisationen. Hon är bland annat med och arrangerar möten med föreningar och med så kallade programgrupper i olika kommundelar som arbetar för att förbättra situationen för ungdomar.

Viktigt att agera snabbt

– Det är viktigt att ta hand om skadegörelsen snabbt när man upptäcker den, säger Petra. Sollentunahem, SL, Connex, Citypendeln, Sollentuna energi och Ecuro (som sköter om de kommunala skolfastigheterna) är exempel på företag som snabbt ser till att röja undan spåren efter skadegörare och som vi har ett bra samarbete med.

Alla som vill har numera möjlighet att hjälpa till att bekämpa skadegörelse och klotter genom att anmäla detta, för åtgärd, till kommunens felanmälan, telefon 579 217 00. Skador på kommunens egendom åtgärdas så snabbt som möjligt och anmälningar som gäller annans egendom vidarebefordras till berörda ägare.


Petra Karlsson vill att så många som möjligt hjälper till i kampen mot skadegörelsen.
– Målet är att få en fin miljö som alla kan trivas i, säger hon.

Möte om vardagstryggheten

Samma dag denna tidning kommer ut, den 28 oktober, arrangerar Sollentuna kommun och Närpolisen ett möte om vardagstryggheten, klockan 19 i Turebergshuset. Mötet handlar om det brottsförebyggande arbetet och brottsutvecklingen i kommunen. Dessutom ges tips på trygghetsförbättrande åtgärder i bostadsområden.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61