Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Rösjöskolan på allmänhetens frågestund

Intresset för allmänhetens frågestund var större än vanligt vid fullmäktigemötet den 20 oktober. Hela sju skriftliga frågor var anmälda. Första punkten handlade om Rösjöskolans framtid. Många föräldrar hade ställt frågor om varför kommunen vill göra förändringar för rösjösstyrelsens organisation när skolan fungerar så bra och ofta lyfts fram som ett lyckat exempel på en kommunal friskola. Bakgrunden är att Rösjöskolan sedan 1996 har ett självständigare förhållande till barn- och ungdomsnämnden än andra kommunala skolor i Sollentuna. Rösjöskolan leds av en föräldrastyrelse som även innehåller personalrepresentanter.

Försöket med rösjöstyrelsen går ut den 31 december i år och därför har kommunledningen skickat ut ett förslag på remiss om rösjöstyrelsens placering i den kommunala organisationen som bland annat innebär att den kvarstår som egen nämnd men blir underställd barn- och ungdomsnämnden.

– Rösjöskolan är ett unikt och väl fungerande exempel på en kommunal friskola och vi vill att den ska behålla sin självständighet gentemot barn- och ungdomsnämnden i framtiden, även om vi ändrar dess placering i organisationen, sa kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m).

Detta instämde flera parter i. Kristdemokraternas gruppledare, Susanne Klingström Larsson, tyckte också att Rösjöskolan fungerade bra men efterlyste en bättre utvärdering och uppföljning.

Olika tolkningar av skollagen

Åsa Gustafsson, mamma till tre barn i skolåldern, undrade hur kommunen tänkte fullgöra sina skyldigheter att ordna skolbarnsomsorg för 10 – 12-åringar eftersom det inte finns några pengar avsatta nästa år.

– Vi anser att vi uppfyller våra skyldigheter enligt skollagen men Skolverket och kommunförbundet med flera är oeniga om hur lagen ska tolkas. Vi arbetar just nu med hur fritidsverksamheten ska organiseras i framtiden, sa barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m).

– Det vore bra om länsrätten fick bedöma hur lagen ska tolkas, sa Åsa Gustafsson.

Enligt Maria Stockhaus kommer det att avsättas resurser för skolbarnsomsorg även 2004. Avgifterna kommer dock att höjas på grund av det kärva ekonomiska läget i kommunen.

Fritidsgården Ringen i Edsberg huserar sedan länge i lokaler med eftersatt underhåll och enligt frågeställarna har kommunen hyrt lokalerna på rivningskontrakt så länge att kontrakten inte längre kan betraktas som rivningskontrakt.

– Ringen och Galaxen i Edsberg har sina verksamheter i två nyckelfastigheter, sett ur Edsbergs förnyelses perspektiv. Vi vill inte göra kostsamma renoveringar i hus som troligtvis kommer att rivas eller byggas om. Däremot kommer fritidsgårdarnas verksamheter att bestå, det kommer vi att se till. Jag ska ta med frågan till Sollentunahem som äger fastigheten, sa Torbjörn Rosdahl.

Med anledning av byggandet av en så kallad 3G-mast i Edsviken undrade Stefan Norman om fullmäktige insett konsekvenserna av ett ja till 3G-mast på fastigheten Helenelund 7:5 med hänsyn taget till strålningsrisker och opinionsyttringar?

Bygg- och tekniknämndens ordförande Wolfgang Richter (fp) svarade att policyn är att så få master som möjligt ska byggas i kommunen.

– Enligt Statens strålskyddsinstitut ligger strålningen från dessa master betydligt under de gränsvärden som finns, sa Wolfgang Richter.

Mattias Ernryd undrade om inte kommunen skulle passa på att bygga en cykelväg mellan Häggvik och Akalla samtidigt som man nu gräver för fjärrvärmeledningar längs sträckan.
– En cykelväg kommer att färdigställas till nästa sommar svarade plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp).

Föreningar uppsagda

Sollentunahem har sagt upp lokalkontrakten för flera invandrarföreningar i servicehuset på Malmvägen. Tre invandrarföreningar som känner sig utslängda utan acceptabla alternativ undrade hur kommunen och Sollentunahem kommer att hjälpa invandrarföreningar med lokaler i framtiden.

– Lokalerna sägs upp på grund av ombyggnader på Malmvägen. Vi kommer att ta fram flexibla och bokningsbara föreningslokaler som alternativ till de gamla. Om invandrarföreningarna inte kan betala marknadsmässiga hyror för sina lokaler undrar jag vem som ska betala subventionerna till denna verksamhet, sa Sollentunahems styrelseordförande Jan R. Nilsson (m).

Torbjörn Rosdahl menade att den kommande demokrati- och integrationsnämnden kommer att handha dessa frågor men att han kommer att ta upp frågan med Sollentunahem så snart som möjligt.

– Vi ser en policyförändring inom Sollentunahem. Ombyggnaden verkar bara vara en förevändning för att bli av med oss. Genom att neka oss lokalerna drar man undan en av de viktigaste förutsättningarna vi har, sa Eraslan Örgün från Kulturcentrum för aleviter i Sverige. (Aleviter är en gammal kulturgrupp och en humanistisk rörelse inom den islamiska kulturvärlden med ursprung i Anatolien).

Men fullmäktigemötet bestod inte enbart av allmänhetens frågestund. Fullmäktige beslutade att förvaltningarna vid miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg- och tekniknämnden inte ska slås ihop till en förvaltning.

Det var många interpellationer och motioner som besvarades under mötet. Bland annat fick kristdemokraternas Sonia Lunnergård svar. Sonia ville bland annat att kommunen tillsammans med landstinget ska förbereda flera familjecentraler i flera kommundelar, liknande den nyöppnade enheten i Tureberg.

Socialnämndens ordförande Mats Linder (fp) sa att han i princip är för flera familjecentraler men att man inte bör sätta igång något innan en utvärdering av den nystartade familjecentralen är klar. Detta blev också innebörden i beslutet.

Fullmäktige antog en ny sotningstaxa som börjar gälla den 1 januari 2004.

Kommunens ekonomiska delårsrapport för perioden januari – augusti 2003 godkändes. Prognosen för hela 2003 pekar på ett underskott på 14 miljoner kronor.

Kulturskolan begärde ett investeringsanslag på 210 000 kronor för inköp av musikinstrument att användas för klassundervisning i skolorna. Fullmäktige beslutade att avslå begäran med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden får hantera dessa inköp genom omprioriteringar inom sin investeringsram.

Majoritetens politiska plattform reviderades i och med överenskommelsen mellan moderaterna, folkpartiet och centern. Den största förändringen är att det inte blir någon försäljning av Sollentunahem eller Sollentuna Energi. Socialdemokratern, miljöpartiet, vänstern och kristdemokraterna deltog inte i beslutet.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61