Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Samråd om Stinsen och Turebergs allé

Kallelse till samråd inför planerna på att bygga ut Stinsens köpcentrum samt det fortsatta arbetet med Turebergs allé hade gått ut till berörda villaägare men bara en handfull mötte upp till mötet i Turebergshuset i september.

Parkeringen vid Stinsens köpcentrum i Häggvik

Kommunens planer är att i första hand förtäta bebyggelsen i centrala lägen och använda marken mer intensivt. Man vill blanda bostäder, arbetsplatser och handel. Detta gäller bland annat området mellan Sollentuna centrum och Stinsens köpcentrum. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade i december 2002 att låta pröva en eventuell expansion av Stinsens köpcentrum . Planläggningen för Stinsens utbyggnad befinner sig i det första steget i planprocessen som kallas programsamråd.

– Tanken är att få ett sammanhängande stadslandskap med en allé som binder samman Stinsen med Sollentuna centrum, förklarade Lars Keski-Seppälä, projektchef i Sollentuna kommun.

I planerna ingår att bygga ut Stinsens nuvarande yta på 22 000 kvadratmeter med ytterligare 15 000 kvadratmeter. Tillbyggnaden blir lika hög som nuvarande, det vill säga i två plan. Man kommer också att bygga ut garaget under Stinsen. De nya butiksytorna ska ha blandade verksamheter med inriktning på hem, hushåll, kläder och skor. Söder om Stinsen blir det ett entrétorg ut mot den nya Turebergs allé.

– Det är genom dialogen med er som vi breddar beslutsunderlaget, förklarade Lars Keski-Seppälä vid samrådsmötet. Med bostadsbebyggelse i kanten mot villaområdet är vår målsättning att detta ska gynna villaägarna.

Ett förslag som kommuntjänstemännen är osäkra på om det kan genomföras är att bygga längs med sidorna av allén som rundar den nuvarande parkeringsplatsen vid Stinsens centrum. Grundprincipen är att det ska vara bostäder på villasidan och andra verksamheter på stinsensidan.

Villaägarna var kritiska till byggplanerna. De trodde att planerna skulle innebära en försämring med ökad nedskräpning och fler bilar. De påpekade också att det redan idag är väldigt skräpigt kring Stinsen samt att parkeringsplatsen används för fortkörning på nätterna.

En villaägare frågade om det fanns några restriktioner på hur stort Stinsen ska bli. Han såg framför sig ett jätteschabrak, istället för ett centrum som smälter in i den omgivande bebyggelsen. De flesta stora centrum ligger inte i villaområden.

– Det är nu vi skapar både restriktionerna och möjligheterna, svarade Mats Lindström, planarkitekt.

Han uppmanade de närvarande villaägarna att skriva ned sina synpunkter och skicka in dem till kommunen.

– Det är lättare att göra ändringar i början av processen förklarade Mats Lindström.

En annan fråga som oroade en del var om det kommer att ligga något systembolag i det nya centret. Kommunen kan inte göra några restriktioner i planen över vilken handel som får etablera sig men Jan Dahlberg, som representerade fastighetsägaren CA Fastigheter, kunde lugna villaägarna med att Systembolaget tackat nej till att etablera sig.

Planarbetet pågår troligen över årsskiftet och sedan blir det utställning före sommaren. Normalt tar processen drygt ett år vilket skulle innebära att bygget skulle kunna starta hösten 2004.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61