Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Störande buller från Arlandaflyget

När den tredje landningsbanan på Arlanda togs i bruk i våras ökade flygbullret över bland annat Rotebro och Viby. Ett stort antal människor i Sollentuna har, i likhet med invånarna i Upplands Väsby, klagat till kommunen.

Kommunen har fått många frågor kring avtal, vilka regler som gäller, vad kommunen gör åt flygtrafiken över Sollentuna och hur diskussionerna går med Luftfartsverket och länsstyrelsen.

Störningarna har först förklarats med reparation på parallellbanan vid Arlanda samt förhärskande nordliga vindar men klagomålen har fortsatt även sedan parallellbanan tagits i bruk igen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid kontakter med Arlanda flygplats samt länsstyrelsen i Stockholms län framfört att Sollentuna, liksom Upplands Väsby, haft stora störningar från Arlandaflyget.

Miljödomstolen

Innan den tredje banan öppnades avkunnade miljödomstolen i januari i år en deldom. Den behandlade ändring av tillståndsvillkor för Arlanda flygplats när det gäller bananvändning, bullerdämpande åtgärder och utflygningsvägar. Vid denna domstolsförhandling tillkännagav miljö- och hälsoskyddsnämnden att "... man inte har någon erinran i de frågor som prövas nu men att man i likhet med länsstyrelsen i Stockholms län vill understryka, att denna inställning, såvitt avser ankommande trafik, gäller enbart bananvändningsmönstret och inte flygvägarna."

Från Sollentunas del har man alltså inte godtagit det inflygningssätt som nu används.

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser det oacceptabelt att Arlandaflyget fått så stora miljökonsekvenser för invånarna i Sollentuna.

Samarbetsorganet för Arlanda flygplats sammanträder den 12 november 2003. På detta möte kommer Sollentuna att ta upp de stora flygbullerstörningar som drabbat kommunen och kräva åtgärder för att minska problemen.

Bullermätningar

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att genomföra flygbullermätningar. I första hand kommer mätningar att ske i Rotebroområdet.

Sollentuna kommun höll ett informationsmöte för kommuninvånarna den 22 oktober 2003. Mer information från det mötet kommer i nästa nummer av Sollentunajournalen.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61