Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Oförändrad skatt 2004

Den 17 november samlas kommunfullmäktige för att besluta om budgeten för 2004.

Majoritetens arbete med att presentera en kommunal budget har blivit allt mer styrd av staten. 2004 betalar Sollentuna 273 miljoner kronor till andra kommuner i utjämningsskatt, det motsvarar 2,37 kronor av varje 100-lapp på skatten. Sollentunaborna är bland de hårdast drabbade av utjämningsskatten i Sverige. Kommunens rätt att själv ta ut avgifter, som är reglerat i kommunallagen, har i praktiken försvunnit eftersom staten styr allt mer i den kommunala verksamheten i form av maxtaxor och riktade statsbidrag.

Med dessa förutsättningar och en allmän lågkonjunktur har det varit en stor utmaning att lägga en budget. Så långt som det har varit möjligt har vi värnat kommunens viktigaste uppgifter, en bra förskola och skola, omsorg om våra äldre och funktionshindrade samt stöd till dem som har det svårt att klara sig själva i samhället.

Sollentuna delar tillsammans med många andra kommuner problemet att kostnaderna stiger snabbare än intäkterna. Den höga sjukfrånvaron måste också sänkas. Sollentuna kommun ska dra sitt strå till stacken, men det krävs också att framför allt staten tar sitt ansvar.

Under 2004 föreslås oförändrad skatt med 18,68 kronor. För att klara våra prioriterade uppgifter utan besparingar krävs en hård budgetdisciplin. Alla verksamheter granskas så att de sköts så effektivt som möjligt. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2005. Vår ambition är att sollentunaborna ska få så bra verksamhet som möjligt för sina skattepengar.

Valfrihet

Valfrihet är ett ledord för kommunens verksamhet. Så långt möjligt ska medborgarna kunna välja den kommunala service som bäst passar varje persons unika behov. Kommunen ska se till att valmöjligheterna är tydliga och dessutom initieras ett arbete under nästa år med att förenkla kommunens regelverk och minska administrationen.

2004 har vi valt att placera ut nästan alla pengar direkt i verksamheten. Detta medför att kommunen bara budgeterar ett mycket litet överskott. För att undvika besparingar i verksamheten har barn- och ungdomsnämnden tillförts 8,4 miljoner kronor och socialnämnden 3,6 miljoner kronor.

Inom skolområdet fortsätter arbetet med att öka flexibiliteten så att undervisningen ska passa alla. Flexibel övergång mellan årskurserna införs, vilket möjliggör att klara läroplanens mål för grundskolan på längre eller kortare tid än nio år. Flexibel skolstart som möjliggör att starta skolgången både höst och vår utvecklas.

För att öka alla sollentunabors inflytande och medverkan i demokratin samt att öka integrationen inrättas en ny nämnd. Integrations- och demokratinämnden ska bland annat föreslå åtgärder för att öka valdeltagandet och öka medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut.

Kommunen kommer under 2004 att utreda vilket buller som kommuninvånarna utsätts för och hur bullret kan minskas. Kommunstyrelsen tilldelas 250 000 kronor för detta.

Trots tuffa budgetförutsättningar satsas under 2004 totalt 115 miljoner kronor på investeringar. Främst går detta till upprustning och nyinvestering i våra skolor och förskolor.

Välskött kommun

Det är värt att notera, att Sollentuna kommun sedan lång tid är en välskött kommun. Vi har inga lån eller stora borgensåtaganden. På banken finns det drygt 400 miljoner kronor. Vårt akuta problem är att minska den för "stora kostym" vi har i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Vi kommer genom fortsatt hårt arbete att presentera en budget i balans för åren 2004 till 2006.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61