Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Flera mobilantenner och master på gång

Sammanlagt finns cirka 80 antenner för mobiltelefoni i Sollentuna. 10 av dem är placerade i master. På flera ställen i kommunen planeras nya 3G-antenner. Men snart är det färdigbyggt.
– Om det blir fler antenner är det i huvudsak fråga om förtätning och det kommer troligen att dröja många år innan operatörerna behöver göra det, säger byggnadsinspektör Fredrik Hultin i Sollentuna kommun.

Ytterligare några master är på gång i kommunen, men ännu är det inte klart om bygglov kan beviljas. De boende i Tegelhagen har nyligen överklagat den nya detaljplan som ska göra det möjligt att bygga en mast i naturområdet vid scoutstugan. Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning i frågan.
Det var 2000 som licenserna för tredje generationens mobiltelefoni delades ut av Post- och Telestyrelsen. Bakgrunden är ett EU-beslut om att hela Europa ska ha samma standard på sin telefoni och trådlösa kommunikation när den byggs ut till 3G.

Operatörer söker bygglov
Det är operatörerna Vodafone, Tele2 och 3 som söker bygglov för att bygga ut master och antenner. För att sätta upp en antenn för mobiltrafik krävs egentligen inget bygglov, men om man ska sätta den på en husfasad eller om man ska bygga en mast behöver kommunen göra en prövning.
Sammanlagt, inklusive GSM och 3G, finns cirka 80 antenner och master som fått bygglov. Det kan finnas fler, eftersom man bara behöver bygglov om fasadens utseende förändras.
Sollentuna kommun är restriktiv med att bevilja bygglov för mobilantenner och master och uppmanar operatörerna att i möjligaste mån använda befintliga hustak för antennplaceringar och att samordna sin användning av masterna för att man ska behöva bygga så få som möjligt. Den policy kommunen tagit fram utgår ifrån att i första hand utnyttja befintliga master, höga byggnader samt kraftledningsstolpar för antennerna.
En mast ska helst inte ligga för nära bebyggelse. Hur långt det är kan vara relativt, berättar Fredrik Hultin.
– På landsbygden kan tre kilometer räknas som nära, i ett tättbebyggt område som Sollentuna kan det vara 100 till 200 meter.
I Sollentuna påbörjades utbyggnaden av antenner och master ganska snart efter att operatörerna fått sina tillstånd, enligt Fredrik Hultin.
– Det var ju viktigt för dem att få täckning längs E4:an, säger han.
Förra året inkom en bygglovsansökan om att bygga en mast i Tegelhagen från Vodafone. Det visade sig Helenelund saknade basstation. Kommunen föreslog att en sådan mast, som mest 42 meter hög, skulle placeras i naturområdet bakom Skogs-torpsvägen i Tegelhagen, bakom scoutstugan i slänten. Intill masten ska också ligga några bodar med utrustning.

Bygglovet överklagat
Ärendet är aktuellt eftersom två av de boende i området överklagat den nya detaljplanen. De klagande menar bland annat att masten skulle kunna medföra att invånarna i området och de barn som går i skolor och förskolor intill skulle utsättas för en för hög strålning av mikrovågor från masten, vilket bland annat skulle kunna leda till elallergi. Istället för att bygga masten borde man vänta på att tekniken utvecklas ytterligare, menar de klagande.
Men trots att många är oroliga finns idag inga bevis för att telefonimaster skulle leda till allergiska eller andra besvär.
– Det är idag inte tillståndspliktigt enligt miljöbalken att sätta upp basstationer och därmed omfattas verksamheten inte av krav på miljökonsekvensbeskrivning. Sådan är samhället syn idag, säger Mats Wallén på teknik och stadsbyggnad, som handlagt ärendet.

Nya platser för 3G-master
  • Intill golfbanan vid Stäketvägen. Kommunen har tidigare sagt nej till masten, men Länsstyrelsen och Länsrätten avvisar kommunens överklagan.
  • Norr om kommungränsen mellan Husarvägen och Brunnsbacke vill Banverket bygga en 40 meter hög mast. Ärendet har varit uppe i Regeringsrätten, som givit klarsignal.
  • Nära Rösjöbadet vid gränsen mot Täby. Beslutet kommer att fattas av bygg- och tekniknämnen senare i vår.
  • Vodafone letar efter en plats i Edsviken. Kommunen har sagt nej till en ”flaggstång” med antenn på Vikingavägen.

 

 

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61