Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

”Integration sker när människor möts och gör saker tillsammans”

– Jag vill skapa ett internationellt kulturcentrum på Stallbacken. Det skulle vara en integrationsverksamhet värd namnet.

Det säger Wilhelm von Essen (c), ordförande i Sollentunas nya integrations- och demokratinämnd.


Foto: Peter Holstad

Den nya nämnden startades vid årsskiftet. Huvuduppdragen är två. Det gäller dels att samordna all den verksamhet inom kommunen som har med invandrarfrågor och integration att göra, dels att se till att medborgarnas demokratiska inflytande ökar.
I år har nämnden också två särskilda uppdrag, nämligen att jobba vidare med den fadderverksamhet för invandrare som socialtjänsten driver tillsammans med Svenska Kyrkan och att utreda hur IT kan användas för att stärka demokratin och ge medborgarna större möjligheter till inflytande över sina politiker.

Klara ut gränserna
– Det ska bli intressant att klara ut var gränserna för nämndens verksamhet går, menar Wilhelm von Essen, som känner att omgivningen har stora förväntningar på vad den nya nämnden ska kunna åstadkomma.
– Invandrarfrågor och asylfrågor är hett stoff i samhället och om vi inte lever upp till de förväntningar som finns kan det resultera i besvikelse. Därför vill jag helst använda första halvåret främst för att bygga upp kunskaper hos nämndledamöterna. Men till hösten bör vi köra på alla cylindrar.

Begränsade resurser
Ett problem är dock nämndens begränsade resurser.
– Vi har bara en person anställd och i budgeten, cirka 1,5 miljoner kronor, är den största delen av pengarna redan låsta i löner med flera fasta kostnader.
Det står egentligen inget om att nämnden ska arbeta med opinionsbildning eller attitydförändringar i direktiven, men Wilhelm von Essen anser att just detta är något mycket viktigt. För att det ska bli någon integration överhuvudtaget måste människor ha tillfälle att mötas och göra saker tillsammans, och därför vore det en bra idé att starta ett internationellt kulturcentrum på Stallbacken, menar han.

Kulturens dag
– I år firas Kulturens Dag den 5 juni i Malmparken, som vanligt, där nästan bara invandrare deltar. Den 6 juni samlas alla präktiga svenskar i Edsbergsparken för att fira nationaldagen. Integrationsverksamheten hittills har varit skrattretande. Ett kulturcentrum skulle föra människor närmare varandra och täcka ett behov som finns.
När det gäller nämndens möjligheter att uppfylla sitt andra syfte, att förstärka demokratin, har Wilhelm von Essen ett självklart men ibland kanske bortglömt recept:
– Lokala politiker bör ägna större intresse åt de invandrargrupper som finns i Sollentuna. Helst skulle jag vilja samla olika språkgrupper för att samråda med dem via tolk. Partierna borde också köpa tid i lokal-tv och låta texta inslagen på olika språk.
– Vi kommer att ha en viktig uppgift inför EU-valet i juni. Då kan vi visa att de lokala politikerna bryr sig.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61