Nr 1, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kritik mot skatteutjämningen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande AnnMargrethe Ericsson (m) inledde fullmäktigemötet den 9 februari med att uppmärksamma sin nämnds 70-årsjubileum. Annika Holmberg, kommunarkivarie, presenterade sin historieskrift om miljö- och hälsoskyddsnämnden, Avträden, avfall och Abba.

Därefter vidtog allmänhetens frågestund. Rune Synnelius från bostadsrättsföreningen Snickarbacken i Sjöberg protesterade mot att den pågående planprocessen för området Snickarbacken avbrutits och undrade om det var rätt att avbryta processen och vad avbrottet sänder för signaler om handläggandet av planfrågor i kommunen?

Bostadsrättsföreningen vill i samarbete med SBC Bostad AB förtäta området genom att bygga nya bostadshus över och invid ett befintligt kallgarage. Tillsammans har de bägge intressenterna, enligt Rune Synnelius, satsat omkring en miljon kronor i förslaget men flera boende i området har på olika sätt protesterat mot byggplanerna.

Ett samrådsmöte om planen för området var planerat till den 10 februari men kommunens plan- och fastighetsutskott avbröt planeringsarbetet och ställde in mötet med hänvisning till att den nuvarande planen från 1987 inte bör ändras eftersom den efter sollentunaförhållanden är så ny. Andra skäl till att lägga ner planarbetet är bland annat att flera fastighetsägare friköpte sina fastigheter 2001, motståndet mot nya planförslag har varit stort, arbetet är och har varit mer resurskrävande än vad som är rimligt i förhållande till hur få nya bostäder som skulle bli resultatet.

– Signalerna vi försöker sända ut är att vi lyssnar på medborgarna. Vi måste göra många avväganden, denna gång tyckte vi inte att skälen fanns att fortsätta planeringen, sa plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp).

Socialdemokraterna var det enda parti som ville fortsätta.

– Avbrottet sänder vissa negativa signaler och hot om överklaganden ska inte hindra processen, menade Kjell Ekdahl (s).

Barnkonventionen
Fullmäktigemötet behandlade flera interpellationer från olika ledamöter. Roger Sjöberg (s) frågade kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) om han anser att FN:s barnkonvention efterlevs i kommunens olika verksamheter och när svaret på motionen om inrättande av en barnombudsman i kommunen kommer upp till fullmäktige. Roger Sjöberg och Ann-Charlotte Smedler skrev i april 2002 en motion om att inrätta en kommunal barnombudsman.

–Jag är i stort sett nöjd med hur barnkonventionen efterlevs. Vi följer regelbundet och på olika sätt upp kommunens verksamhet men det går alltid att bli bättre, menade Torbjörn Rosdahl. Svaret på motionen kommer upp i fullmäktige någon gång i vår.

Skatteutjämning
Fullmäktige beslutade att svara på en remiss från finansdepartementet om förändringar av det nuvarande inkomstutjämningssystemet och förenklingar i systemet med kostnadsutjämning mellan landets kommuner.

Sollentuna skriver bland annat följande i sitt svar till finansdepartementet:
”Problemen med skatteutjämningssystemet gäller inte utjämningstanken som sådan utan formerna för utjämningen och hur långt ambitionen att utjämna skillnader mellan olika delar av landet skall drivas. Även om alla kan ställa upp på principen om utjämning medför nuvarande utformning att Stockholmsregionen betalar för mycket.

Sollentuna kommun har två principiella invändningar avseende det nuvarande och det föreslagna systemet.

  • Behovet av stöd till glesbygden är en sak men att Stockholmsregionen skall skicka stöd till Skåne och Västra Götaland är direkt felaktigt. Det är ju regioner med stor egen utvecklingskraft. Ett utjämningssystem som ger sådana effekter är uppenbart felkonstruerat.

  • Ett annat systemfel är att skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till det allmänt högre kostnadsläget i Stockholmsregionen. En given summa pengar räcker helt enkelt till mindre offentlig verksamhet här än på andra håll i landet.”

Fullmäktige beslutade också om ett antal taxeändringar för kommunens verksamhet inom områdena för miljöbalken, djurskyddslagstiftningen och för uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt att ta betalt för tillsynsåtgärder inom ovannämnda områden.

Timpriset för tillsynsåtgärder höjs från 650 till 750 kronor per timme och gäller från den första mars i år. Dessutom slopas avgiftsfrihet för bland annat uppehåll i sophämtning. Besluten togs utan diskussion

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61