Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Fokus på äldreomsorg i fullmäktige

Kommunfullmäktige inledde sitt möte den 27 september med att anta ett uttalande angående det tragiska knivdådet i september, som alla partier ställde sig bakom.

Gemensamt uttalande

Knivdådet i Norrviken, då en 14-årig pojke blev offer för det meningslösa våldet, var en mycket allvarlig påminnelse om vad som händer i vår tid. Våldet i samhället har blivit grövre och våra ungdomar drabbas särskilt hårt.

När främlingsfientliga organisationer utnyttjar tragiska händelser för sina egna syften genom att skapa motsättningar och konflikter mellan människor av olika etnisk bakgrund, måste dessa motverkas med all kraft.

För att skapa ett tolerant och tryggt Sollentuna behöver alla delar i samhället samverka. Kommunen har tillsammans med frivilligorganisationer, polis, näringsliv, föreningsliv och enskilda sollentunabor ett gemensamt ansvar.

Sollentuna kommun har ett ansvar att agera som samordnare för de gemensamma insatserna. Det sker bland annat genom att integrations- och demokratinämnden och det brottsförebyggande rådet söker samverkan med de kommunala nämnderna och andra aktörer för insatser i det långsiktiga, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Fokus ligger särskilt på vår framtid, barnen och ungdomarna.

Vi som bor och verkar i samhället måste alla medverka till att det som hände i Sollentuna en septemberlördag 2004 aldrig händer igen!

 

Rh-elevernas framtid
Tre elever från Turebergsskolans rh-klasser (för rörelsehindrade) och deras föräldrar frågade hur framtiden för rh-verksamheten vid före detta Turebergskolan ska se ut och om Sollentuna kommun har ändrat åsikt i fråga om rh-verksamhetens existens.
Turebergsskolan ska läggas ner. Enligt föräldrarna till barnen i rh-klasserna har deras barn inte fått veta var de ska ta vägen, vilket de övriga eleverna fått veta.
– Varför får inte vi något besked?. Vi har fått svaret ”Vi arbetar på det” eller också hänvisar man till att viss lokalinventering återstår. Vi upplever denna förhalning som kränkande särbehandling. Vi vill ha klara besked nu, sa Catarina Häggbom.
– Lokalinventeringen blev klar först i förra veckan. Den bästa placeringen för rh-klasserna blir Sollentuna International School i Tureberg, Närhet till de centrala delarna av Sollentuna är viktigt. Vi har aldrig avsagt oss ansvaret att hitta en bra lösning för rh-eleverna, sa Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m)
– Vi känner oss nöjda med beskedet. Sollentuna International School var vårt önskemål, sa Catarina Häggbom.


Janne Westerlund, Tea Sköld och Henrik Häggbom från Turebergsskolans rh-klasser kom till allmänhetens frågestund för att få veta var de ska gå i skolan när Turebergsskolan läggs ner.

En frågeställare tyckte att ett tomt bergrum i Edsberg som tidigare använts för beredskapsändamål ska användas till hemlösa.
– Bergrummet är inte en lösning för hemlösa. De kan få hjälp med tillfälligt boende på Åkerbo korttidsboende. Tillsammans med grannkommuner pågår även ett projekt att skapa ett härbärge, svarade plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp)
Yvonne Chan från Edsberg frågade vad kommunen gjort för att IT-miljön inte ska orsaka olägenheter för äldre och elöverkänsliga, samt vem som bär ansvaret om det uppstår hälsoproblem.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan Erik Nyberg (fp) svarade att IT-utvecklingen har gett mer fördelar än nackdelar för äldre. Om det uppstår hälsoproblem får man se till ansvarsfrågan från fall till fall.
Margareta Strömqvist frågade varför det skurits ner så mycket på personalen inom äldreomsorgen.
– Jag håller inte med om att personalen minskats så mycket. Vårdtyngden har ökat från år till år. Vi eftersträvar hellre kvalitet än kvantitet vilket i vissa fall kan leda till att vi minskar på antalet platser för brukare istället för att minska på personal. Bemanningen styrs genom avtal med utförarna, sa Jan Erik Nyberg.

Debatt om äldreomsorgen
Resten av mötet diskuterades framtiden för äldreomsorgen. Jan Erik Nyberg visade vård- och omsorgsnämndens prognoser och idéer för framtiden.
– I förhållande till antalet förvärvsarbetande har Sverige flest andel äldre i världen, men när det gäller sjukvårdsutgifter i procent av BNP ligger vi på 26:e plats. Nästan en femtedel av Sollentunas budget går idag till äldreomsorg. Värt att notera är att var fjärde person över 90 år i Sollentuna lever utan någon hjälp från äldreomsorgen, sa Jan Erik Nyberg.
Så här ser prognosen ut för andelen personer som är 65 år och äldre (i procent av hela befolkningen)

  2003 2030
Sverige 19 % 23 %
Sollentuna 13 % 17 %


Sollentuna har en förhållandevis ung befolkning men de äldre blir fler.
En enig vård- och omsorgsnämnds huvudstrategi är att underlätta eget boende, minska behovet av särskilt boende och att arbeta förebyggande.
Nämnden har antagit ett 21-punktsprogram för äldreomsorgen som handlar om bra bostäder, särskilda boenden, hjälp i hemmet, information, kommunikation och samverkan.
Resten av mötet diskuterades äldreomsorgen med fokus på det offentliga uppdraget, finansiering och samhällsplanering.
– Det är nu det finns stora möjligheter att påverka, innan alla strategiska beslut fattas, framhöll Jan Erik Nyberg.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61