Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Häggvik uppkallat efter bondefamilj


Midsommarfestligheter i Skälby 1954. Foto: Eric Alveström.
Bilder från Sollentuna kommuns bildarkiv.

 

Häggvik, vars centrum byggdes på 1950-talet, bär spår av folkhemmets framväxt. På andra sidan Häggviksleden finns delar av det gamla Skälbys gravfält kvar, vid Klasrovägen ligger Rudbecks gamla skolhus och in i Tunberget leds framtidens biltrafik. Häggvik har onekligen kopplingar både bakåt och framåt i tiden.


Axelia Sellberg, född Häggberg, (1878-1980) mor till Ragnar Sellberg och dotter till...


...Johan Axel Oskar Häggberg (1849-1933) som bodde på Hersby gård 1849-1890 och från 1890 på Väderholmens gård.

Längs med Sollentunavägen sträcker sig det stora Skälbygravfältet. Villabebyggelsens utbredning under 1900-talet har resulterat i att vissa delar av gravfältet gått förlorade och splittrat upp fältet i mindre enheter. Troligen var det från början ett enda stort sammanhängande gravfält. Arkeologiska utgrävningar har visat att Skälby varit bebott sedan omkring 300 f.kr.

På höjden i skogen intill Sångarevägen ligger en liten fornborg dit järnålderns skälbybor skyndade i orostider. Utsikten var en gång vidunderlig därifrån, numera är den skymd av höga träd. Men genom en glänta skymtar Malmvägens servicehus i Tureberg.

Under historisk tid, på 1500-talet fanns fyra bönder i Skälby. På 1600-talet bestod byn av två hemman för att under 1700-talet ha utökats till fyra gårdar.

I mitten av oktober år 1895 satte två pojkar, sex och åtta år gamla, eld på en uthusbyggnad på Skälby gård. Pojkarna lekte uppe på höskullen när den ene tappade sin sko. I mörkret såg pojkarna inte var skon tagit vägen. För att se bättre tände en av dem en tändsticka. Pojkarna klarade sig men stallet och ladugården, med 24 nötkreatur och tre hästar, brann ner.

I början av 1900-talet inträffade en händelse på Skälby som till och med blev rättssak på Sollentunatinget. Husbonden hade låtit en tjänsteflicka arbeta så hårt att hon överansträngt sig och hamnat på Serafimerlasarettet för operation. Då flickan inte skaffat någon ersättare åt husbonden tog denne en del av hennes lön som skadestånd. Genom sin handling bröt han mot tjänstehjonsstadgan och fattigvårdsförordningen. I stadgan och förordningen stod det tydligt att husbonden var skyldig att ge nödvändig sjukvård till sina anställda och se till att de inte tvingades till fattigvård.

Det moderna Skälby
Sollentuna köping köpte 1945 upp Skälby gård för att ge plats för flerfamiljshus. En måndagskväll i oktober 1950 försvann Skälby gård för gott. Vid en brandövning brändes det som fanns kvar av den då förfallna 1700-tals bebyggelsen ner. Inte långt från den plats där gården låg byggdes därefter Skälbyskolan som invigdes redan 1953.

Det var ont om bostäder i Sollentuna köping. Efterfrågan var stor på lägenheter i det nya folkhemmet, som med framtidsoptimism byggdes på Skälbyägorna och i kvarteret Spaden i slutet på 1940-talet och i början av 1950-talet.

Historien bakom Ragn-Sells
J.A.O. Häggberg, född 1849 död 1933, arrenderade Hersby av baron Rudbeck mellan åren 1884 och 1896. Samma år som arrendet upphörde flyttade han med sin familj till Väderholmen. Under en tid arrenderade han den stora bördiga lantgården Skälby. Den delsom kallades ”Tomthagen” köpte han sedan av baron Rudbeck. Där började Häggberg 1911 att stycka upp tomter till försäljning. Samhället som tog form fick namnet Häggvik efter honom.

Häggberg skänkte även mark till Statens Järnvägar för att bygga en järnvägsstation som han ville skulle uppkallas efter honom. Anhalten öppnades för trafik i maj 1932.

Tillsammans med sin hustru Vilhelmina Eklund fick Häggberg flera barn. Deras äldsta dotter Axelia, född 1878, gifte sig med A.Z.L. Sellberg, känd som mannen som anlade Sellbergs häståkeri inne i stan. Parets son Ragnar Sellberg startade 1928 sophämtning hos villaägare. När hans far dog 1933 blev Ragnar vd i Sellbergs som i slutet på 1960-talet bytte namn till Ragn-Sells AB.

Klasroskolan och källvatten
Baron Rudbeck på Edsberg som tog initiativ till att skolhuset strax intill järnvägsspåren byggdes. I år firar skolmuseet 200-årsjubileum. Skolan låg på Edsbergsmark bara några meter från kanhända socknens mest berömda källa. Läget var strategiskt och välkänt för alla som färdades till och från Uppsala. Vid källan fick hästarna vatten och det offrades ibland en slant för att få en lyckosam resa. Malla Silverstolpe kallade källan för ”la bonne fontaine”.

Två röster från Häggvik

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61