Nr 6, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Vågar man bli gammal i Sollentuna?

Den 27 september debatterade kommunfullmäktige kommunens äldreomsorg. Debatten var livlig och samtliga partier diskuterade frågan mycket seriöst. Äldrefrågan är inte enbart en fråga för Sollentuna utan bör även diskuteras utifrån en nationell ståndpunkt.

För äldre människor är det ofta en viktig livskvalitet att bo kvar i sin bostad även när hälsan sviktar. Erfarenheter säger att nästan alla äldre hyresgäster vill bo kvar så länge som möjligt i sin lägenhet eller sitt bostadsområde. Men många bostäder och bostadsområden är inte tillräckligt tillgängliga för att äldre ska kunna leva ett självständigt liv där. För att underlätta för äldre att bo kvar behöver både lägenheterna och den yttre miljön i bostadsområdet anpassas.

Drygt 17 procent av Sveriges befolkning är idag 65 år och äldre. De drygt 1,5 miljoner människor i Sverige som fyllt 65 år är långtifrån en homogen grupp. De är individer med olika intressen, behov, önskemål och hälsa. De allra flesta är vid god hälsa när de går i pension och kan se fram emot flera år med ett aktivt liv. Vårdbehov uppstår oftast först i 80-årsåldern och ökar sedan med stigande ålder. I Sollentuna bor det ca 7 600 personer som är 65 år och äldre.

Välfärdsfrågorna, och inte minst äldreomsorgen, står i fokus. Frågor som diskuteras är både om kvaliteten är tillräckligt hög, om alla som behöver får tillgång till vård och omsorg, vad den skattefinansierade verksamheten ska omfatta och hur framtidens vård och omsorg ska finansieras. Till förutsättningarna hör också att kommunernas ekonomiska situation inte medger någon expansion, snarare gäller att en budget i balans kräver smärtsamma besparingar. I takt med att oron för att pengarna och personalresurserna knappast kommer att räcka till för att alla 40-talister ska få samma insatser som dagens äldrevård erbjuder, minskar också tilltron till samhällets förmåga att tillgodose framtida behov. Detta är självfallet ett problem, men samtidigt en möjlighet att få till stånd den dialog som behövs kring hur ändliga resurser används så effektivt som möjligt ur ett medborgarperspektiv. Den sedan 15 år påbörjade utvecklingen, från sjukhus och institutioner till vård i det egna hemmet, kommer att fortsätta. Det är också en förutsättning för att den medicinska utvecklingen som innebär att allt fler äldre, även i hög ålder, kan få tillgång till operationer som inte bara lägger år till livet, utan framförallt liv till åren. Kommunernas och landstingens/regionernas hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet utgör på så sätt kommunicerande kärl. Den kommunala äldreomsorgen kostar idag 75,6 miljarder kronor. I Sollentuna kostar äldreomsorgen drygt 460 miljoner kronor. Det är den tredje största utgiften i kommunens budget efter barnomsorg/utbildning och utjämningsskatten.

Angelägna framtidsfrågor:
Definiera det offentliga uppdraget
En av de viktigaste och svåraste frågorna som behöver besvaras är vad som ska ingå i den skattefinansierade äldrevården, och vad den enskilde och dennes anhöriga själva kommer att få ansvara för?
 
Skapa tilltro hos medborgarna
Hur ska tilltron till att samhället klarar av att ge den äldrevård som utlovas öka? Är det bättre att lova ”lite” men som är uppenbart möjligt att klara av utifrån det tillgängliga ekonomiska utrymmet samt tillgången på vårdpersonal, eller att utlova ett vidare uppdrag som endast kan genomföras om tillväxten i ekonomin blir högre och fler väljer att arbeta inom vården?
 
Tillgång på utbildad personal
Kommer det att finnas tillräckligt många som vill arbeta med vård- och omsorg när befolkningen i 20–65 årsåldern minskar, och hur kan vi se till att de som arbetar har tillräcklig kompetens?
 
Utveckling av ny teknik
Vad hämmar utvecklingen? Varför går det så trögt att utveckla och använda ny teknik både som stöd i vårdarbetet och som hjälp för den enskilde att kunna leva ett självständigt liv?
 
Frågorna är många och svaren är inte enkla att finna. I Sollentuna kommun pågår diskussionen sedan lång tid och vi är stolta över att vi idag bedriver en äldreomsorg som tillhör av Sveriges bästa. Vi är trots detta inte helt nöjda med vår äldreomsorg. Det finns fortfarande många saker att förbättra. Svaret på frågan om man vågar bli gammal i Sollentuna är enligt min uppfattning ett tydligt ja.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61