Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna kommuns budget 2005

"Sollentuna kommun är en bra kommun att leva i. En långsiktig ansvarsfull politik har lagt grunden för en välskött kommun. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla en ekonomi i balans för att säkerställa välfärden även i framtiden. Det rådande konjunkturläget gör att skatteintäkterna i kommunen minskar. Ambitionen är att sollentunaborna ska få så bra verksamhet som möjligt för sina skattepengar.

Vi prioriterar kommunens kärnområden d.v.s. en bra förskola och skola, omsorg om våra äldre och funktionshindrade samt stöd till dem som har det svårt att klara sig själva i samhället."

Det skriver kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m).

Skatt
Kommunalskatten för 2005 blir oförändrad, 18,68 kronor, med landstingsskattens 12,27 kronor ger detta en total utdebitering på 30,95 kronor.

Valfrihet
Valfrihet är ett ledord för kommunens verksamhet. Så långt som möjligt ska medborgarna kunna välja den kommunala service som bäst passar varje individs unika behov. Kommunen ska se till att valmöjligheterna är tydliga.

Barn och skola
Inom skolområdet fortsätter arbetet med att öka flexibiliteten så att undervisningen passar alla. Ett pilotprojekt för en mer flexibel skola startar under året. Detta för att göra det möjligt för eleven att klara läroplanens mål för grundskolan på längre eller kortare tid än nio år. Flexibel skolstart, möjlighet att starta skolgången kontinuerligt under året, utvecklas för att omfatta fler grundskolor. Fler profilklasser startas i de kommunala skolorna. Arbetet enligt handlingsplanen för trygghet och studiero fortsätter med bl.a. ett pilotprojekt där ett antal skolor deltar och arbetar efter Dan Olweus modell för mobbningsförebyggande arbete.
Satsningen på att minska barngrupperna inom barnomsorgen fortsätter. Flerfamiljsystemet inom barnomsorgen får kraftigt höjd check för att möjliggöra för fler föräldrar att nyttja denna möjlighet. Kommunen kommer att satsa på barn i behov av särskilt stöd inom barnomsorg och skola, organisationen ses över för att bl.a. få ett bättre samarbete med landstinget och socialtjänsten. Barnkonventionen ska beaktas i alla verksamheter för att säkra barns rätt till en trygg uppväxtmiljö.

Gymnasieutbildning
Under 2005 sker ett fortsatt arbete inom gymnasieskolorna med projektet trygghet och studiero. Satsningen på kvalitetsarbetet i syfte att Rudbecksskolan ska förbli ett förstahandsval för våra elever fortsätter.
Vuxenutbildning
För att kommunens invandrare snabbt ska komma ut i arbete eller studier satsas ytterligare drygt en miljon på svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning. Verksamheterna har gjorts om för att bättre passa de olika förutsättningar som individen har. Satsningen kommer under 2005 att följas med fortsatt kvalitetsutveckling.

Människor i behov av stöd
Antalet personer i behov av stöd och behandling ökar. Socialnämnden har därför tillförts ytterligare 12 miljoner kronor. Orsaken till den ökade medelstilldelningen är främst att nämnden ska kunna finansiera kostnaderna för behandlingar av barn och unga. Inriktningen är att det förebyggande arbetet bland barn och unga ska prioriteras.

Äldreomsorg
Framtidens och dagens äldreomsorg måste utformas och formas tillsammans med kommunens invånare. Ett viktigt spörsmål är hur kommunen kan utveckla den redan goda äldreomsorgen i Sollentuna. En bred förankring och diskussion behövs kring äldreomsorgens stora frågor; finansiering, organisation, personal och kvalitet, inte bara för att få inblick i utan också att få vara med och prioritera vilka val som måste göras. Målsättningen för de närmaste åren är att utveckla hemtjänsten så att fler kan bo kvar i vanliga bostäder istället för att flytta till äldreboenden.
Inom hemtjänsten finns planer på att införa en valfrihet som utgår från en grundsyn präglad av tilltro till människors kunskap och förmåga samt av respekt för deras vilja att ta ansvar och fatta egna beslut. Ett successivt ökande antal äldre personer och kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar gör frågan om hur framtidens äldreomsorg ska utformas till en viktig utmaning för kommunen. Frivilligarbete från anhöriga, organisationer och enskilda ska stödjas och uppmuntras som ett komplement för att tillmötesgå de äldres behov.

Kultur och fritid
Alla sollentunabor ska på olika sätt ha tillgång till en meningsfull fritid. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp. Kommunen ger service till föreningar och kommuninvånare i form av drift och underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar samt kulturlokaler. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar ett kursutbud med musik, dans och drama. Teater-, dans- och musikföreställningar anordnas för både barn och vuxna. Biblioteksverksamhet i form av böcker, videofilmer och annan information erbjuds i huvudbiblioteket samt vid filialerna i Norrviken och Edsberg.

Miljö
Sollentuna kommun vill åstadkomma ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer lever i en bra och hälsosam miljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer även fortsättningsvis att prioritera arbetet med att kartlägga och minska bullret i kommunen. En ny tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör inrättas för att öka kommunens ambition inom området.

Upprustning och förnyelse
Sollentuna kommun satsar även fortsättningsvis på upprustning och förnyelse av skolor och förskolor.

En växande kommun
Bostadsbyggandet förväntas öka i Stockholmsregionen. I Kvarnskogen och Silverdal fortsätter byggandet av småhus. Tomträtt och annan mark ska säljas under perioden 2005-2007. Möjligheterna att på lämpligt sätt aktivera även andra av kommunens vilande tillgångar ska undersökas.

Näringsliv och arbetsmarknad
Sollentuna kommun är en av landets mest företagsvänliga kommuner. Under många år har ett målmedvetet arbete bedrivits för att skapa goda samverkansformer med näringslivet och goda möjligheter för etablering och utveckling av företag i kommunen. Kommunen ska fortsätta att arbeta för ett näringslivsvänligt klimat i Sollentuna, ett klimat som stimulerar tillväxt och bidrar till förbättrad miljö. För att skapa bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen sker stora satsningar på infrastrukturen samt på att öka tillgången på byggbar mark för företagsetableringar.

Den 15 november antog kommunfullmäktige i Sollentuna denna budget för 2005 samt verksamhetsplan för 2005-2007

Budget och verksamhetsplaner i siffror

Resultatbudget Budget Plan Plan
(miljoner kronor, löpande priser) 2005 2006 2007
Verksamhetens nettokostnader -2027 -2102 -2222
Avskrivningar -60 -60 -60
Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar -2087 -2162 -2282
Skatteintäkter 2145 2245 2366
Sysselsättningsstöd 25 25 0
Statliga utjämningssystem -140 -126 -115
Finansnetto  58 58 58
Årets resultat 0 40 27


Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för samtliga nämnder. Av resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skattenetto och finansnetto. Nettot av samtliga poster uttrycks som årets resultat (vilket är detsamma som förändring av eget kapital).
 

Nämndbudgetar Budget Plan Plan
(miljoner kronor, fasta priser) 2005 2006 2007
Kommunstyrelsen - varav 80,3 81,9 80,5
Integrations- och demokratinämnden (1,5) (1,5) (1,5)
Kommunstyrelsen - fastigheter 23,8 13,4 13,4
Barn- och ungdomsnämnden 922,5 942,8 961,7
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 209,5 216,0 222,4
Socialnämnden 226,6 226,6 226,6
Vård- och omsorgsnämnden 481,6 494,7 516,8
Kultur- och fritidsnämnden 58,2 59,2 59,2
Bygg- och tekniknämnden 43,3 43,3 43,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6,6 6,6 6,6
Rösjöstyrelsen -0,1 -0,1  -0,1
Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg, SOLOM -2,5 -2,5 -2,5
Summa 2049,7 2081,9 2128,02005 avser budget medan hela treårsperioden utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag fullmäktige beviljar. Fullmäktige beviljar inte anslag till produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg och Rösjöstyrelsen, vars budgetar i stor utsträckning utgörs av beställningar från nämnder. Beloppen avser i stället det avkastningskrav som styrelserna har.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61