Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Medling, våld och valfrihet på fullmäktige

Vid kommunfullmäktiges möte den 25 oktober undrade Agnetha El Melhaoui, medlare mellan unga brottslingar och brottsoffer, på allmänhetens frågestund om kommunen ska fortsätta med medling eller inte.

1997 startade medling i kommunens regi mellan brottsoffer och förövare, en verksamhet som lovordas av bland annat polisen och kommunen. Förstagångsbrottslingar upp till 18 år hade möjlighet att (frivilligt) möta sitt offer i en medling och där be om ursäkt och förklara sig. Idag för medlingen en tynande tillvaro. De flesta medlare har slutat eftersom det, enligt Agnetha, inte finns någon organisation bakom.
– Ja, vi ska ha medlingsverksamhet. Tyvärr är ekonomin ansträngd men så fort det är möjligt ska vi stärka den här verksamheten, svarade socialnämndens ordförande Mats Linder (fp).

Samarbete om medling bra idé
Enligt Agnetha El Melhaoui tycker polisen i Sollentuna att det vore bra om kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna kunde samarbeta om detta.
– Det kan vara en bra modell, sa Mats Linder.
Miljöpartiets Peter Godlund tackade Agnetha för frågan om medling och sa att miljöpartiet tack vare hennes fråga ska ta med denna idé i sitt partiprogram.
Efter allmänhetens frågestund informerade Sollentuna kvinnojour, Sollentuna Energi AB och AB Sollentunahem om sina verksamheter.
I en interpellation frågade Richard Meyer (s) barn- och ungdomsnämnden ordförande, Maria Stockhaus (m), om vårintagning kommer att genomföras även inför vårterminen 2005? Socialdemokraterna anser att Sollentuna är utanför lagens gränser när man tillämpar flexibel skolstart.
– Ja, vi ska ha vårintagning i skolan. Jag kommer att fortsätta arbeta för att skolan ska anpassa sig efter eleverna och inte tvärt om. Lagen medger idag att elever kan tas in i undervisningen när som helst under året men de kan inte skrivas in i skolan annat än i augusti.

Fritidsverksamhet utreds igen
Ett förslag från majoriteten att låta den öppna skolbarnsomsorgen och fritidsgårdsverksamheten byta nämnd från nuvarande kultur- och fritidsnämnden till barn- och ungdomsnämnden röstades till återremiss. Det behövs endast att en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstar för återremiss för att ärendet ska gå tillbaka.
Socialdemokraternas Roland Grip tyckte att förslaget hetsats fram alldeles för fort.
– Andra kommuner, som Solna och Upplands Väsby, har provat den här lösningen men återgått till att låta fritidsverksamheten ligga under kultur och fritid, sa Roland Grip. Vi diskuterade en sådan lösning i början av 90-talet. Då blev vi avrådda och avstod därför att gå vidare.
– Idag används skolans lokaler ineffektivt. Om fritidsverksamheten kom in i skolorna skulle det innebära en effektivisering totalt sett, sa barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m).
En besparing på cirka 1,5 miljoner kronor nämndes i sammanhanget.
Folkpartiets Helena Bermhed menade att det även innebär en pedagogisk vinst att fritidsgårdarna finns på skolorna.
– Ungdomarna vill inte ha pedagogik på sin fritid, sa Arne Lovén (sp).
Fredrik Häggström (v) sa att han inte vill gå tillbaka till sin arbetsplats på fritiden och trodde inte att ungdomarna vill det heller.

Våld i nära relationer
Ett enigt fullmäktige antog ett handlingsprogram mot våld i nära relationer. Ärendet behandlades redan den 14 juni i år men återremitterades för att man ville lägga till en klausul om att kommunala tjänstemän som får kännedom om våldsbrott skulle ha anmälningsplikt till polisen. Efter samråd med bl.a. socialtjänstkontoret avstod kommunledningskontoret från att föreslå det. Man ansåg att det skulle motverka den stödjande roll som många tjänstemän har.
Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att utarbeta ett system för valfrihet inom hemtjänst, personlig assistens och ledsagarservice. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig mot vissa delar i beslutet. Vänstern, som vill att hemtjänsten ska skötas av kommunen, reserverade sig mot hela beslutet.
– Ibland kan monopol och stordrift vara ekonomiskt effektivare än konkurrens i verksamheten, menade Fredrik Häggström (v).
Fullmäktige beslutade om nästa års sammanträdesdatum.
Innan mötet avslutades beslutade fullmäktige om exploateringsavtal mellan kommunen och de fastighetsägande bolagen i kvarteret Stinsen, Häggvik och om en ny detaljplan för kvarteret Stinsen och del av Turebergs allé.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61