Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Stor exploatering i Väsjöområdet

Nu påbörjas arbetet med att detaljplanera det nuvarande villa- och sommarstugeområdet vid Väsjön.
– Det är det sista projektet av den här storleken i Sollentuna. En stor omvandling kombinerat med nyexploatering på ett och samma ställe, säger Anders Hallmén, kommunens planeringschef.
Ett informationsmöte har hållits för de berörda fastighetsägarna i området och cirka 150 personer kom till mötet. Än så länge har inga konkreta byggplaner presenterats, utan meningen med mötet var att berätta att planarbetet nu startar.

Ett bygge av 1500 lägenheter krävs för att få ekonomin att gå ihop.
– Villaområdena förtätas men får behålla sin karaktär. Det kan i övrigt bli både radhus och flerbostadshus. Så behövs t.ex nya gator och nya vatten- och avloppsledningar. Vatten- och avloppssituationen, som länge varit besvärlig, är en av anledningarna till att vi sätter igång projektet. En annan faktor som påverkar är bygget av Norrortsleden, som kommer att gå förbi området, säger Anders Hallmén.

Målet är att man ska börja bygga i Väsjöområdet under hösten 2008. Planerna på att göra naturreservat av Rösjöområdet och Törnskogen står fast. Reservaten ska vara klara 2006.


Notiser
Stinsen blir dubbelt så stort
Valfrihet inom hemtjänsten
Plan mot våld i nära relationer
Förläng Uppsalapendeln!
SIS byggs om för Rh-elever
Stor exploatering i Väsjöområdet
Stoppa nattflyget över Rotebro!

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61