Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Oförändrad kommunalskatt 2005

Kommunfullmäktige beslutade om nästa års budget.

– Vi i majoriteten är stolta över kommunens välskötta ekonomi och att vi kan lämna skatten oförändrad nästa år. Sollentuna har i grunden stabila finanser. Kommunen har inga lån och i princip inga borgensförbindelser. Jag hoppas vi kan sänka skatten för 2006 vid nästa års budgetmöte, sa kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m) i sitt inledningsanförande till den allmänpolitiska debatten när kommunfullmäktige höll sitt budgetmöte den 15 november.

Fullmäktige beslutade att anta majoritetens (som består av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet) förslag till budget för nästa år och verksamhetsplan för 2005 till 2007. Kommunalskatten för 2005 blir oförändrad, 18.68 kronor per hundralapp. Satsningar sker inom de kommunala kärnområdena barnomsorg, skola, äldreomsorg och socialtjänst.

Socialdemokraternas nye oppositionsråd Freddie Lundqvist sa att han också tyckte Sollentuna var en bra kommun att bo i.
– Men jag ser ökade problem med segregation och buller. Ohämmad valfrihet skapar också problem. Vi har sparat så mycket de senaste åren att vi inte kan spara mer i verksamheterna. Allt i samhället hänger ihop och vi politiker måste se till helheten. Politiken ska sätta upp ramar som marknadskrafterna kan verka inom.

I budgeten ligger även krav att nämnderna ska lämna förslag på besparingar och effektiviseringar, att beställningar för 2005 års verksamhet ska innehålla kvalitetskriterier, att sollentunaborna ska erbjudas alternativ, att nämnderna ska planera hur verksamheterna kan upphandlas i konkurrens med undantag för myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner, att redovisa hur man kan samarbeta med andra nämnder, kommuner, och organisationer för att åstadkomma kostnadsminskningar och ökad effektivitet samt att sjukfrånvaron till 2006 ska minska med minst 30 procent jämfört med 2002 års nivå.

En del av budgeten var fastställandet av barnomsorgschecken och skolpengen för 2005. Beslutet innebär en ökning av barnomsorgschecken för heltidsbarn inom förskoleverksamhet och barn i allmän förskola med 1,8 procent samt för deltidsbarn med 9,8 procent. Motsvarande ökningar inom familjedaghemsverksamheten uppgår till 3,9 respektive 12,1 procent.

Nya planer i Silverdal
Fullmäktige antog två detaljplaner i södra Silverdal. I det ena fallet, Linvävartorpet, reserverade sig miljöpartiet som inte vill att man bygger så nära Nationalstadsparken och att ny bebyggelse blir ett hinder för spridningen av djurlivet mellan olika naturområden. De anser även att gränsvärdet för buller kommer att överskridas i det aktuella området.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61