Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sänkta gränsvärden för radon i bostäder

Miljö- och hälsoskyddskontoret bjöd i slutet av oktober in fastighetsmäklare och andra intresserade till information om radonfrågor. Anledningen var att riktvärdena för radon i bostäder har sänkts från 400 till 200 bequerel per kubikmeter luft.  

Radon är en gas och ett radioaktivt ämne som uppstår när uran sönderfaller. Bostäderna i delar av Sollentuna är exponerade för ganska mycket markradon. Det beror bland annat på den rullstensås som löper genom kommunen och de områden som består av bergarterna yngre graniter och gnejsgraniter, där också en stor del av bostadsbeståndet finns. I grusåsar finns ofta mycket radon. Radon kan också komma från vissa byggnadsmaterial som användes mellan 1929 och 1975. Borrade vattenbrunnar kan ha radonhaltigt vatten.

Problemet började uppmärksammas på 70-talet. I dag är alla flerbostadshus och offentliga byggnader uppmätta men uppföljning måste ske på grund av sänkta riktvärden och fler lägenheter bör mätas enligt nya normer. Det finns fortfarande småhus och villor i Sollentuna som inte är mätta eller har åtgärdats.

Hur stort folkhälsoproblem är radon?
– Radon kan ge en extra förhöjd risk för lungcancer hos rökare, som redan har en större risk att få lungcancer, sa Ann-Louis Söderman från Statens strålskyddsinstitut. Hos den övriga befolkningen är förhöjningen så liten att den inte kan utläsas i statistiken utan får beräknas.
Dålig kost, rökning, bilavgaser och solstrålning är större hälsoproblem. Radonet är inget att bli uppskärrad för men kan ändå vara en hälsorisk som går att minska.

Enkla mätningar
Misstänker man för höga radonhalter i bostaden bör man mäta radonhalterna.

Ann-Louis Söderman från Statens strålskyddsinstitut bredvid en så kallad kontinuerligt registrerande mätapparat för mätning av radonsönderfall.

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är med så kallad spårfilm i dosa. Den mätningen gör man enkelt själv. Mätningen ska göras under minst två månader under vinterhalvåret. Man ska mäta värdena på varje bostadsplan. Man kan också göra en så kallad rådgivande korttidsmätning under tio dygn för att få en indikation på om man har radonproblem.
– Om man har radon finns det mycket man kan göra för att sänka radonhalten, berättade Håkan Lundgren från miljö- och hälsoskyddskontoret. Man kan börja med att täta sprickor i bottenplattan och vid rörgenomföringar. Att öka luftcirkulationen kan också vara effektivt. Om dessa enkla åtgärder inte räcker måste man ta till radikalare åtgärder som till exempel att installera en fläkt under bottenplattan som bygger upp ett undertryck under huset.

Bidrag för sanering
Fastighetsägare till enfamiljshus kan ansöka om statliga bidrag för radonsanering. Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden för saneringen, dock högst 15 000 kronor. Ansökan lämnas till länsstyrelsen som också beslutar om bidrag. Bidrag kan inte sökas för redan påbörjade åtgärder. En pdf-fil med Boverkets information om detta bidrag finns på Sollentuna kommuns webbplats, under länken miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskyddskontoret förmedlar mätutrustning och svarar på frågor om radon i bostäder.
– Frågor om radon tillhör de vanligaste från husspekulanterna, säger en fastighetsmäklare i Sollentuna, och de frågorna brukar vi kunna ta hand om.

Det ingår i köparens undersökningsplikt att ta reda på hur höga radonvärdena är i det hus han eller hon vill köpa. Om det inte finns tid att mäta upp radonhalten kan man begära att det skrivs in i köpekontraktet att en mätning ska genomföras och hur eventuella kostnader för saneringen ska fördelas mellan köparen och säljaren.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61