Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna satsar på trafiksäkerheten

Nu införs 30-zoner i hela kommunen. Gator i bostadsområden klassas som uppsamlingsgator och lokalgator. Uppsamlingsgatorna kan ha både 30 och 50 kilometer per timme, företrädesvis 30 vid skolor och förskolor och lokalgatorna ska ha 30 kilometer per timme. För att kunna införa 30-zoner kommer skyltar att sättas upp och fysiska hinder byggs för att hindra trafikanter att köra för fort men framförallt markera att man kommer in i en 30-zon. Senast vecka 48 ska all zon-skyltning vara klar. Det är över 200 platser och 400 skyltar som sätts upp.

– Det är bra om ingen plockar bort plastsäckarna på nya skyltar förrän vi tar bort de gamla då skyltningen annars blir missvisande. Vid frågor och andra synpunkter (även andra tekniska frågor) ring då gärna till Felanmälan på telefon 579 217 00, uppmanar Sollentunas stadsbyggnadschef Leif Åkerblom.

Kommunen kommer successivt att bjuda de boende, polis, skola, föreningar, SL med flera till samråd för att informera och diskutera övriga möjligheter till förbättringar. Enligt Sollentuna kommuns gatuchef, Harald Nyblin, kommer samråden att hållas 2005 för Helenelund, 2006 för Rotebro och Sjöberg, 2007 för Vaxmora och Edsberg, 2008 för Viby-Norrviken och Häggvik samt 2009 för Tureberg.

Bakgrunden är de goda erfarenheterna från försöksområdet med 30-zoner i Töjnan som var så positiva att invånare från alla andra kommundelar också vill ha 30-zoner i sina bostadsområden. Därför beslutade kommunfullmäktige i våras att införa 30-zoner i hela Sollentuna. Beslutet grundar sig på en utredning som gjordes 2001, då den dåvarande samhällsbyggnadsnämnden genomförde en trafiknätsanalys i Sollentuna. I analysen behandlas alla trafikantgrupper. Särskilt fokus läggs på oskyddade trafikanter, men framkomligheten för till exempel bilar, kollektivtrafik och utryckningsfordon anses också viktig.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61