Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ta unga på allvar

Vad betyder demokrati, politik och makt för ungdomar? Under demokratiseminariet på Stallbacken kom det fram många goda förslag på hur samhället kan ta tillvara sina unga på ett bättre sätt.

86 ungdomar mellan 13 och 19 år och 36 vuxna, varav många politiker, deltog i demokratiseminariet den 27 oktober. Dagens aktiviteter gick ut på att vuxna och unga tillsammans diskuterade olika teman; Vilka förväntningar har du? Vad betyder demokrati för dig? Vad är makt och hur hänger makt och demokrati ihop? Hur vill vi att det skall vara i Sollentuna? Ann Malmsten var samtalsledare under dagen. Hon arbetar bland annat med demokratifrågor för unga i region Skåne. Bakom arrangemanget stod integrations- och demokratinämnden i Sollentuna kommun.

Deltagarna delades in i små grupper som satt vid egna bord och diskuterade de ovannämnda frågorna. Efter cirka femton minuter fick man sammanfatta diskussionen, byta bord och fortsätta samtalen med andra personer. De bästa synpunkterna och förslagen ritades ner på blädderblocksark som tejpades upp på väggarna i lokalen till allmänt beskådande.

Flera gästtalare
Några gästtalare fanns med på dagordningen. Riksdagsledamoten och förre demokratiministern Britta Lejon ställde två frågor.
– Väljer vi att se hur det ser ut idag och väljer vi att göra något åt det? Att folk inte röstar är ett kvitto på att något är fel, sa Britta Lejon.
Även Ungdomsstyrelsens generaldirektör Jonas Larsson och Sollentunas kommundirektör Ulf Bergh berättade vad de håller på med i sina respektive verksamheter.

Teman för förbättringar
Dagen resulterade i några konkreta förslag på vad kommunen kan göra för ungdomarna och hur ungdomar och kommunen ska fortsätta att samarbeta. Elva teman formulerades som viktiga områden för förbättringar. Dessa var familjen, vänner, skolan, fritid och kultur, miljö, kommunen, jobb, media, relationer och kärlek, pengar samt IT. Under varje tema fick deltagarna skriva upp förslag till förbättringar. Sedan fick var och en markera med en prick vilket förslag man ansåg viktigast. Mest röster fick förslagen; kulturcentrum – en naturlig mötesplats för alla (32 röster), ungdomsperspektiv i de politiska besluten (28 röster) samt acceptera människor som de är (24 röster).
Det sista förslaget kan av naturliga skäl inte kommunen besluta om men det kan alltid stämma till eftertanke.

Vad kan kommunen göra för att engagera unga i politiska frågor?
 

Anusche Abar, 15, Vaxmora:
– Om politikerna tog oss på allvar skulle engagemanget bli större. Som det är nu tror man inte att det lönar sig att vara engagerad. Det är så stor distans mellan vuxna och unga, särskilt mellan politiker och unga.
 
  Jimmy Gutemyr, 17, Norrviken:
– Kommunen skulle informera mer om vad man arbetar med. Fler seminarier, som det här, skulle öka engagemanget bland unga.
Jonas Widegren, 14, Helenelund:
– Visa hur man kan och gör det lättare att kontakta kommunen. Ett ungdomsforum vore bra.
  Josefin Ekner, 15, Helenelund:
– Vi borde ha fler aktiviteter där ungdomar och politiker får en chans att träffas. Ett ungdomsforum tycker jag låter som en bra idé.

Gav demokratiseminariet några idéer till det politiska arbetet och hur går kommunen vidare med förslagen och dialogen med ungdomar?
 


 
Maria Stockhaus (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden tyckte förslagen som kom fram under dagen var konstruktiva.

– Två av förslagen tyckte jag var särskilt intressanta, samverkan mellan elevråd i olika skolor och att ha en kontinuerlig dialog mellan politiker och ungdomar. Nu planeras ett uppföljningsmöte tillsammans med de ungdomar som var intresserade av att jobba vidare med dessa frågor. Uppföljningsmötet blir troligtvis i vår,
säger Maria Stockhaus.
Wihelm von Essen (c), ordförande i integrations- och demokratinämnden, som var initiativtagare till seminariet, konstaterar att mötet med de unga var vitalare än han hade väntat sig.

– Det fanns guldkorn bland förslagen. Vi fick tydliga signaler att det finns ett stort intresse för ett kulturcentrum i kommunen och att man ville åstadkomma möten över generationsgränserna. Det är passé att klumpa ihop folk generationsvis, säger Wilhelm von Essen. En uppföljning av detta möte ska komma till stånd, troligtvis någon gång i vår. Innehållet i detta första seminarium kommer att föras vidare till kommunfullmäktige och till de nämnder som är aktuella.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61