Nr 7, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

I Sollentuna vågar man bli gammal

Även denna gång skriver jag om äldreomsorg i min ledare. Jag anser att frågan är viktig och jag hoppas att ni delar min åsikt.

I budgeten för 2005-2007, som fullmäktige antog den 15 november, ersätts det över 30 år gamla äldreboendet Ribbings Backe med två nya äldreboenden. Ett byggs i Edsberg med 50 platser och ett annat i Silverdal, också det med 50 platser. Trots att sollentunaborna blir äldre och fler personer uppnår en ålder över 85 år, planeras inga ytterligare nya äldreboenden för närvarande. Vi arbetar i ett bredare perspektiv för att erbjuda alla en trygg ålderdom i kommunen.

I den allmänna debatten framstår flyttning till särskilt boende som lösningen på hur äldrevården ska utvecklas framöver. En sådan inriktning är märklig eftersom det är väl dokumenterat att människor så länge som möjligt vill klara sig själva och bo kvar i den bostad som de själva valt. Det är inte heller så att antalet äldre över 80 år ökar under den närmaste 10-årsperioden, snarare tvärt om. Vad diskussionen därför egentligen bör handla om är vem som ska ha ansvar för äldres behov av bostäder. Ska det ske inom bostadsförsörjnings- och samhällsplaneringsområdet, eller är det äldreomsorgens ansvar att erbjuda alla äldre som önskar kollektiva boendeformer, oavsett vårdbehov?

Till den pågående diskussionen hör också frågan om det egna ansvaret. Ska äldreomsorgen ta över ansvaret när en äldre person bor i en bostad som inte är tillgänglig och där hjälpmedel inte ryms om behov uppstår? Det är spännande och viktiga frågor som behöver ställas och som har sina rötter i ett historiskt perspektiv.

Äldreboende i dess olika former har ända sedan 1900-talets början inrymt en bostadspolitisk dimension jämsides med den sociala och fram till att den allmänna folkpensionen infördes, även en försörjningsuppgift. I mångas föreställningsvärld lever idealbilden av 1960- och 1970-talens små ålderdomshem kvar. Ett ställe dit man kunde flytta när krämporna tilltog, för att bryta ensamheten, känna lukten av hemlagad mat och uppleva gemenskap med andra gamla.

Dagens särskilda boende har mycket litet gemensamt med den bilden. I dag är de flesta som beviljas bistånd svårt sjuka personer med mycket omfattande behov av personlig omvårdnad samt medicinska insatser och merparten, cirka 70 procent, har utvecklat en demens eller demensliknande sjukdom.

Just nu pågår ett uppföljnings- och utredningsarbete på nationell nivå om varför behovet av särskilda boendeformer inte kan tillgodoses. Utbyggnaden av hemvården och dess utvecklingsmöjligheter glöms bort. Samtidigt vet vi att framtidens demografiska och ekonomiska utmaningar kräver ett samlat grepp om hela äldrepolitiken, där såväl det offentliga åtagandet som den långsiktiga finansieringen behöver klargöras. Det är ingen tvekan om att när 40-talistgenerationen, om 20–30 år, är i 80- årsåldern, så kommer behovet av platser i särskilt boende att vara betydligt större än i dag. I det perspektivet är det glädjande att kommunerna har fortsatt den kontinuerliga omstrukturering av de befintliga särskilda boendeformerna som påbörjades efter Ädelreformen 1992. Det är också av stor vikt ur både ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv att bostadsförsörjningen för en åldrande befolkning tas på största allvar. Vi måste i dialog med medborgarna kunna förklara den pågående och nödvändiga utvecklingen och planera för en framtid med ett mer varierat utbud av tillgängliga bostäder i ordinärt boende och ett särskilt boende som tillgodoser behovet av vård och omsorg för de personer som har störst vårdbehov.

Arbetet med att erbjuda Sveriges kanske bästa äldreomsorg till sollentunaborna fortsätter. Vård- och omsorgsnämnden får 2005 en ökad budget med drygt 4 % vilket motsvarar cirka 20 miljoner kronor. Totalt omsätter äldreomsorgen idag nästan 500 miljoner kronor. Det är den näst största verksamheten i kommunen efter barn- och ungdomsnämnden. Jag är stolt över den fina äldreomsorg som kommunen erbjuder våra äldre invånare.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61