Nr 8, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Livlig debatt om fritidsgårdarna

Eduard Jacobs (m), ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, avled i november. Fullmäktigemötet den 6 december inleddes därför med en tyst minut.

Socialdemokraterna Ann Rosén och Sven Hovmöller ställde flera frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Stockhaus (m) angående skolbarnsomsorgens (fritids) kvalitet och utformning i kommunen med anledning av att denna verksamhet de senaste åren fått fler barn och mindre resurser (enligt Kommunförbundet, räknat per barn) såväl i Sollentuna som i övriga landet. Frågeställarna tog Helenelundsskolan som exempel på att trångboddhet och lokalsplittring leder till att barnen inte vill vara där.
– Kommunerna har på grund av statliga reformer och bidragskonstruktioner tvingats göra besparingar inom skolbarnsomsorgen men när det gäller Helenelundsskolan undrar jag var frågeställarna har fått sina uppgifter ifrån. Jag har själv barn på den skolan och kan intyga att barnen gillar sitt fritids och att lokalerna utnyttjas föredömligt, sa Maria Stockhaus.

Sören Hansson (s) undrade vad som händer med det projekt som ska minska läs- och skrivsvårigheter bland Sollentunas barn. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2001 att utreda de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna för ett sådant projekt. Numera nämns aldrig detta i samband med nämndens årliga redovisningar.

Maria Stockhaus svarade att projektet tog en annan inriktning och resultatet blev istället en specialenhet för barn med autism. Att fakta omkring barns läs- och skrivsvårigheter i Sollentuna inte redovisats är en miss. I nästa årsredovisning kommer det med.
– Att barn inte lär sig läsa och skriva är ett stort problem, inte bara i Sollentuna. Barnen måste kunna läsa när de går ut trean annars kan de inte tillgodogöra sig den fortsatta skolgången. I Sollentuna arbetar vi med LUS, Läsutvecklingsschema, sa Maria Stockhaus.

Gåsfråga
Bygg- och tekniknämndens ordförande Wolfgang Richter (fp) gav ett synnerligen utförligt svar på en fråga från Richard Meyer (s) och Freddie Lunqvist (s) som undrade vad kommunen gör åt problemen med det ökande antal gäss som ockuperar stränder och gräsmattor vissa årstider.
– Det här är en ”skitsak” sa Freddie Lundqvist.
– Det finns två arter gäss som ofta upplevs som problem, canadagås och vitkindad gås. De liknar varandra, men den vitkindade gåsen är mindre och har vita kinder och panna. Vi har använt skyddsjakt för att mota undan gässen men det har inte varit tillräckligt. Till saken hör att den vitkindade gåsen är fridlyst. Vi får nog leva med att det finns gäss i människans närhet även i fortsättningen. När naturen inte anpassar sig efter människan får människan anpassa sig efter naturen. Istället för stora kortklippta gräsytor kan man anlägga buskplanteringar som inte uppskattas av gässen.
– På Strandvägsbadet har vi provat att låta gräset växa till en äng vilket resulterade i att gässen försvann, men det resulterade även i att vi människor inte kunde utnyttja gräsytorna till solbad och picknick. Problemet är inte isolerat till Sollentuna och jag ska ta upp frågan med våra grannkommuner, sa Wolfgang Richter.


Vitkindade gäss vid Ottenby på Öland.
Foto: Lasse Olsson

Bostäder på Vallen?
Anna von Essen (c), kultur- och fritidsnämndens ordförande, svarade på en fråga från sollentunapartiets Arne Lovén om hon blivit informerad om majoritetens planer på att bygga bostäder på Sollentunavallen och bygga nya idrottsanläggningar på Edsbergs sportfält.
– Planer inom samhällsbyggnadsområdet är kommunstyrelsens ansvar och dessa diskussioner har förts mellan partiernas gruppledare. Kultur- och fritidsnämnden har ännu inte varit med i diskussionerna.
– Sollentunavallen behöver rustas upp och frågan är om vi ska investera stora belopp på Vallen eller om vi ska få bättre anläggningar på annat håll? Platsen är mycket attraktiv för annat byggande och vi har fört diskussioner med ett byggföretag som vill etablera sig i Sverige. Här finns möjlighet at skapa cirka 650 nya lägenheter, sa plan- och fastighetsutskottets ordförande Lennart Gabrielsson (fp). Visst hade vi kunnat informera om detta på ett annat sätt men det blev bråttom när tidningarna började skriva om saken.
Arne Lovén (sp) ville att idéerna om ett gymnastikens hus ska få komma med i planeringen av framtida idrottsanläggningar.
Mer information om byggplanerna finns på sidan sex i denna tidning. [ Läs mer här ]

Överföring av fritidsgårdarna
– Fullmäktige beslutade att föra över ansvaret för fritidsgårdarna från kultur- och fritidsnämnden till barn- och ungdomsnämnden, trots protester och vädjanden från oppositionspartierna om att inte göra det eller åtminstone vänta med åtgärden. Frågan hade återremitterats för två månader sedan men nu kunde inte oppositionen skjuta upp den längre. En invändning som flera ledamöter framförde var att majoriteten inte lyssnat på hur ungdomarna själva vill ha det.
– Detta är ett inriktningsbeslut vilket gör att vi inte har svar på alla frågor än. Jag är övertygad om att vi kan skapa en bra fritidsverksamhet i skolorna, sa Maria Stockhaus.
– Det är svårt att undvika kritik när man är i majoritet, sa Swen Bergling (kd). Vi blir kritiserade när vi tar ett inriktningsbeslut för att vi inte har svar på alla frågor och när vi tar ett vanligt beslut är vi för tydliga.
Röda rummet i Tureberg undantogs från överföringen och kommer att vara kvar inom kultur- och fritidsnämnden.
Alla oppositionspartier reserverade sig mot hela eller delar av beslutet.

Ny familjerättsnämnd
Fullmäktige beslutade också att inrätta en nämnd för familjerättsliga frågor tillsammans med kommunerna Sigtuna och Upplands Väsby. Till ledamot och ersättare valdes socialnämndens ordförande Mats Linder (fp) och socialnämndens andre vice ordförande Gunilla Hultman (s). Mer information om den nya nämnden finns på sidan åtta i denna tidning.

Nya lokala ordningsföreskrifter beslutades vilket innebär att hundförbudet på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård tas bort. Hundar måste däremot vara kopplade på offentliga platser. Ordningsföreskrifterna kompletterades också så att det blir förbjudet att använda fyrverkerier inom ett avstånd av 100 meter från kommunens äldreboenden och sjukhem.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61