Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Krematoriets skorsten måste höjas efter dom

Sollentuna församling måste höja skorstenen på krematoriet i Silverdal med elva meter så att den sticker upp över taknocken. Detta enligt en dom i miljödomstolen. Den nya skorstenen måste vara färdig att tas i bruk senast den 1 februari 2006.

1999 försågs krematoriet i Silverdal med en avancerad rening av kvicksilver. Det är amalgamfyllningar i de avlidnas tänder som gör att det kan finnas kvicksilver i rökgaserna. Reningen tar bort 98-99 procent av kvicksilvret. Markprover har visat att det inte är högre kvicksilverhalter i krematoriets närhet än det är flera kilometer bort.


Krematoriet i Silverdal. Det blir inte bättre miljö med en högre skorsten enligt Sollentuna församling. Foto: Anders Rolfsson.

En privatperson klagade dock över verksamheten hos länsstyrelsen och krävde ytterligare åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställde sig på den klagandes sida. I september 2003 beslutade länsstyrelsen att skorstenen måste höjas till sexton meter och sticka upp minst en halv meter över krematoriebyggnadens taknock. Detta beslut överklagades av Svenska kyrkan till miljödomstolen som nyligen i en dom fastställde länsstyrelsens beslut.
– Vi tycker att det är tråkigt att den vackra byggnaden ”förstörs” när vi inte uppnår, som vi anser, några förbättringar av miljön, säger Ingvar Hedæus, teknisk chef i Sollentuna församling. När allt kommer omkring vet alla miljöinsatta människor att kvicksilvernedfallet till 85 procent är ett importerat problem. Endast 15 procent av totalnedfallet kommer från utsläpp i Sverige.

Domen har inte överklagats igen trots att kyrkorådet inte låtit sig övertygas av domskälen. Miljööverdomstolen hade sannolikt ändå inte gett prövningstillstånd för ett överklagande och nu har domen vunnit laga kraft. Det kan bli fler turer kring skorstenen om bygg- och tekniknämnden i Sollentuna inte beviljar bygglov.

Silverdals krematorium betjänar inte bara Sollentuna församling utan en stor del av nordöstra Storstockholm. Antalet kremeringar har ökat. Krematoriet har tillstånd att kremera 3000 kroppar per år och har de senaste åren legat nära den gränsen. 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61