Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Framtidens bibliotek i Sollentuna

Kultur- och fritidsnämnden har på fullmäktiges uppdrag tittat närmare på den framtida biblioteksverksamheten i Sollentuna. Vid sitt möte den 14 december förra året beslutade nämnden att lägga fram nedanstående förslag till fullmäktige.

  • fasta bibliotek ska vara nuvarande huvudbibliotek och två biblioteksfilialer (Edsberg, Norrviken)

  • bokbil för barn

  • standardhöjning på skolbiblioteken inom grundskolan

  • bibliotekets hemsida utvecklas för att skapa dialog med allmänheten

  • fortsatt satsning på talböcker

  • försöksverksamhet med distribution av biblioteksböcker i samarbete med Vivo Sjöberg

Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag är det i dagens ekonomiska läge inte motiverat att föreslå nya filialbibliotek. Man har istället valt att satsa på förbättringar som riktar sig till barn. Nämnden föreslår förstärkningar av skolbibliotekens resurser och att man har överläggningar med barn- och ungdomsnämnden för att förverkliga detta.
 


Notiser
Brist på förskoleplatser
Kompostmottagning på Kolonnvägen
Framtidens bibliotek i Sollentuna

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61