Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Osund konkurrens hämmar näringslivet

Häromdagen var jag, tillsammans med ett hundratal kommunalpolitiker, och lyssnade på Kristina Scharp som är ansvarig för arbete med Lokalt Företagsklimat i Svenskt Näringsliv. De har tagit fram en rapport som handlar om osund kommunal konkurrens. Hon berättade att många företag i Sverige vittnar om osund konkurrens när kommun, landsting eller staten bedriver verksamheter som inte är förenliga med kommunallagen eller statens uppdrag. I en kartläggning genomförd av Svenskt Näringsliv ger drygt 41.000 företagare sin syn på hur den osunda konkurrensen ser ut runt om i Sveriges alla kommuner.

Undersökningen visar att de främsta problemområdena är: sammanblandning av roller, underprissättning, korssubventionering, subventionering till utvalda aktörer, arbetsmarknadspolitiska projekt samt överskottsförsäljning. De branscher i vilka osund kommunal konkurrens uppges vara vanligast förekommande är fastigheter, uthyrning och företagstjänster (uppges i 184 kommuner) följt av bygg och anläggning (164) samt hotell och restaurang (160).

De kommuner i vilka företagarna gett flest exempel på olika branscher med osund kommunal konkurrens är; Skellefteå och Älvsbyn (9 av 10 branscher), Arboga, Göteborg, Karlskrona, Kiruna, Ljusdal, Lund, Olofström och Oskarshamn (8 av 10). Sollentuna hamnade strax under genomsnittet för borgerligt styrda kommuner (3 av 10).

Att det finns problem med kommuner som på olika sätt stör marknaden är ingen nyhet. Det finns fler än tusen konkreta exempel från företag i hela landet. Det handlar om förlorad tillväxt i företagen och förlorade skattemedel i princip i samtliga Sveriges kommuner i en betydligt större omfattning än vad som tidigare varit känt. Svenskt Näringsliv förespråkar bland annat att de kommunägda företagen successivt bör avvecklas och kommunerna bör endast i undantagsfall få bedriva näringsverksamhet.

Lagstiftningen på området är egentligen väldigt klar när det gäller vad en kommun eller ett kommunalt bolag får syssla med. Vad som saknas är möjligheterna till överklagande och framförallt möjligheterna till någon form av ekonomiska straffsanktioner, marknadsskadeavgifter, mot kommuner som bryter mot lagen. Här finns ett område där biträdande finansminister tillika kommunministern Sven-Erik Österberg snabbt skulle kunna rätta till missförhållandena.

Sollentuna kommun har en bit kvar för att vårt lokala näringsliv ska verka på en konkurrensneutral arena. Den starkaste kritiken fick vi för att 98 % av alla hyresrätter i kommunen ägs av skattekollektivet. Svenskt Näringsliv anser att om fler hyresvärdar fick möjlighet att verka i kommunen skulle hyrorna på sikt bli lägre.

Ett annat område där kommunen konkurrerar är gymanläggning i Sim- och sporthallen. Det är inte förenligt med god kommunal konkurrens att med skattemedel konkurrera med t.ex. Friskis och Svettis. Ett tredje område som kommunen bör se över är vår transportcentral.

Jag vill att våra skattepengar ska användas till att lära våra barn att läsa och räkna. Skatteintäkterna ska användas så att alla vi sollentunabor känner oss trygga inför ålderdomen. Vi ska vara säkra på att få den omvårdnad vi behöver. Skatten får inte användas för att konkurrera bort privata företag.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61