Nr 1, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Höghus och trafikleder i gamla Bagare by

Kommundelen Tureberg har vuxit fram från en medeltida by, fått sitt namn av Thure Gustav Rudbeck och kämpat mot Norrviken om var den kommunala förvaltningen slutligen skulle placeras. På 1970-talet revs det gamla Tureberg för att ge plats åt höghus och nya trafikleder.


Konsum vid rondellen på Turebergs torg 1971. Foto: Lars-Erik Stedenius.
 

Överståthållaren och friherren Thure Gustaf
Rudbeck (1714-1786).
 

Daghem och lekplats vid Servicehuset på Malmvägen 1976. Foto: Gösta Ask.
 

Fotbollsmatch 1964 på Turebergs idrottsplats.
Foto: Gösta Ask.
 

Bengt Kihlskog på moped vid järnvägsöver-gången vid Bygdevägen.
Bilden troligen tagen 1961 eller 1962.
Foto: Gösta Ask.
 

I sydöst mot Helenelund ligger Kungshögen eller Kung Agnes hög som en mäktig ö full av dramatik omgiven av trafikleder och järnvägsspår. Snorre Sturlasson nedtecknade i början av 1200-talet en gammal saga som sägs höra ihop med gravhögen. I sagan som utspelas på 400-talet berättas om ett krigståg österut där Agne rövar med sig kungadottern Skjalf. På hemresan stannar sällskapet vid en holme och slår upp sitt skeppsläger för ett dryckeslag. När Agne somnar av sitt rus slår Skjalf till. Hon tar ett rep runt Agnes halsring och hänger honom i ett träd och flyr därifrån. Agne begravs i en hög av sina män på en plats som benämndes Agnefit. Snorre tolkade namnet som Agnes strandäng. I dag anser ortnamnsforskarna snarare att det avser en strandäng där det agnas för fiske eller fångas agn till fiske.

Lättsamt liv på Luffarbacken
På 1920-talet var högen ett omtyckt tillhåll för luffare och andra som strök omkring. De åt sin matsäck, sov eller tog sig ett rus i fornminnesmiljön, som i folkmun kallades Luffarbacken.

Gravfältet vid Kungshögen är för övrigt det första fornminnesområde i Sverige som röjdes på vegetation och restaurerades. Detta skedde redan 1928 på initiativ av dåvarande riksantikvarien.

Kungshögen ligger på ett gravfält omgiven av ett trettiotal gravar. Den största är Kung Agnes hög tjugo meter i diameter och cirka fem meter hög. Gravhögen är inte utgrävd men dess form och utseende avslöjar att den anlagts under folkvandringstid, det vill säga cirka 400-550 efter Kristus.

Turebergs samhälle har sitt ursprung i den medeltida byn Bagare by, omnämnd i skrift första gången år 1323. Bagare by omfattade de centrala och västligaste delarna av nuvarande Tureberg. Byns ägor var stora, från gränsen mot Spånga i väster till gränsen mot Täby och Danderyd i öster.

Rudbeck köpte Tureberg
I mitten på 1700-talet köpte Thure Gustav Rudbeck en av gårdarna i byn och gav den namnet Tureberg. Gården blev med tiden en storgård som de andra gårdarna i byn hamnade under. När den sista bonden flyttade från byn på 1820-talet ersattes namnet Bagare by med Turebergs gård.

Markarealen minskade hela tiden genom avstyckningar. Bland de äldsta märks framdragning av järnvägen och AB Skånska cementgjuteriets etablering 1904 öster och väster om järnvägen vid Turebergs station.

På den västra sidan där den nu nedlagda Turebergsskolan ligger bredde fabriksområdet ut sig medan arbetarebostäder låg där Sollentuna köpcentrum nu finns.

Runt sekelskiftet byggdes de första villorna i Turebergs villasamhällen på västsluttningen av grusåsen kring Nytorp mellan landsvägen och Edsviken. Området var färdigbyggt på 1920-talet.

Bebyggelse på åker och äng
Husen räckte inte till alla. Därför växte det yttre Tureberg fram med egnahemsbebyggelse som anlades på åker, ängs- och betesmark som avstyckats från Turebergs gård. Olika arrendatorer drev jordbruk på Turebergs gård fram till 1930-talet. Gården övertogs av kommunen och revs 1967 inför en planerad breddning av Bygdevägen. Av storgården återstod då endast en ekonomibyggnad som senare revs när en ny Konsumbutik skulle byggas.

Det gamla Tureberg revs ner i en rasande fart under några år i slutet på 1960-talet och början av 1970-talet. Turebergs gård försvann och det gjorde även husen vid Malmplan, Turegården, Hedlundska villan, Turebergs biograf, Söderlunds konditori, Östermalms fabriksbod, Combi grillbar, Nytorps allé och gård för att nämna några. Där rivningsmassornas damm spreds med vinden växte miljonprogrammens hus högt mot skyn. Vid Malmvägen byggdes servicehuset med sina tolv hus i början av 1970-talet. Miljön i Tureberg förändrades på bara några år till att bli kommunens centralort och en förort till Stockholm.

Idrottsföreningar finns det många av i Sollentuna. En av dem, Turebergs idrottsförening hade på 1920-talet sin idrottsplats ungefär där servicehuset nu ligger, i vinkeln mellan Malmvägen och Töjnavägen. I slutet på 1960-talet behövdes marken till annan verksamhet. Den gamla idrottsplatsen revs 1970 och idrottsfolket flyttade då till rallarbryggorna, ett gammalt grustag där Sollentunavallen byggdes. Turebergs friidrottsklubb är en annan framgångsrik klubb vars medlemmar ofta ligger högt upp i resultatlistorna både på dam- och herrsidan.

Nytt kommunalhus
Tureberg och Norrviken har under åren stridit om placeringen av den kommunala förvaltningen. När Sollentuna blev köping 1944 flyttades fokus från Norrviken till Tureberg. 1954 invigdes ett nytt kommunalhus vid Turebergs torg. När lokalerna inte längre räckte till övertogs de av Svenska kyrkan. Ett nytt kommunalt centrum flyttade i stället in i det nybyggda höga Turebergshuset i januari 1977. Det var två år efter invigningen av det östra köpcentrumet, nuvarande Sollentuna centrum.

Tiderna förändras och nya behov uppstår. Området vid Malmvägen ses nu över och visst förnyelsearbete har påbörjats. Ett nytt häkte, domstolsbyggnad och lägenheter planeras där den nu nedlagda Turebergsskolan ligger och på östra sidan om järnvägen finns det ombyggnadsplaner för miljön runt Sollentuna centrum. I mässhallarna i före detta Servicehusets garage arrangeras åter mässor. Nu i bolaget Sollentuna expo centers regi.

 
Två röster om Tureberg

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61