Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Tyck till om bullret

Just vid denna tidnings pressläggning pågick ett rådslag om buller i kommunen. Till grund för rådslaget låg en bullerutredning som kommunledningskontoret och miljö- och hälskyddskontoret tagit fram. Rådslaget hölls i Rudbecksskolan den 16 mars och var utlyst av den politiska majoriteten. Utredningen finns att läsa på kommunens webbplats www.sollentuna.se under rubriken Miljö- och hälsoskydd.

På www.sollentuna.se finns också möjligheter att lämna synpunkter på bullerutredningen. Utredningen skickas på remiss till hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar och villaföreningar i Sollentuna. Remisstiden går ut i slutet av maj.

Bullerutredningen konstaterar att det mesta bullret i kommunen kommer från trafiken, det vill säga järnvägen, bilarna och flyget.
– Järnvägsbullret är det största problemet, det är där gränsvärdena överskrids mest. I många fall är det statens ansvar att åtgärda bullret i Sollentuna och då måste kommunen ställa krav på vad staten ska göra åt saken, säger kommunens planeringschef Anders Hallmén.

Miljö- och hälsoskyddskontoret och kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till vad en åtgärdsplan mot bullret skulle kunna innehålla. Nu vill man ha in kommuninvånarnas synpunkter på bullret och bullerutredningen. Enligt förslaget ska en åtgärdsplan mot buller arbetas in i kommunens budget för kommande år.

Tyck till om buller 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61