Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentuna centrum blir till stad

Exempel på ny bebyggelse inom programområdet (bild: SWECO FFNS). Investeringarna handlar i runda tal om två miljarder kronor om allt byggs enligt den föreslagna detaljplanen.

Kommunen har stora planer för Tureberg och Sollentuna centrum. I förra numret skrev vi om planerna på ett nytt rättscentrum med häkte väster om Sollentuna centrum. Planerna för den östra sidan är mångdubbelt större och omfattar bland annat 700 nya bostäder, kommersiella lokaler och nya dragningar av gatunätet. Här ska bostäder, handel och arbete blandas på ett konstruktivt sätt.

Området kring Sollentuna affärscentrum präglas idag av ett storskaligt trafiklandskap. Affärscentrumbyggnaden har i stor utsträckning slutna fasader och "baksidor" mot omgivningen. Kommunens ambition är att utveckla stadsmässigheten och förbättra förutsättningarna för ett rikt stadsliv i området.
 

Sollentunas stadsarkitekt Jan Enfors och planarkitekt Mats Lindström har arbetat med detaljplanerna för centrala Tureberg i många år. Foto: Peter Holstad.


Planerna är fortfarande på ett idéstadium. Kommunens plan- och exploateringsavdelning håller nu på att arbeta fram en ny detaljplan för området. Planarkitekt Mats Lindström har arbetat med Sollentuna centrum i mer än 15 år.
– Vi är fortfarande i ett tidigt stadium av planarbetet och mycket kan komma att förändras. Men den plan vi nu arbetar fram har stor flexibilitet. Stegvis ska en bra stadsmiljö kunna växa fram, säger Mats Lindström.

Sollentunas stadsarkitekt Jan Enfors vill att olika företeelser ska blanda sig med varandra.
– På 70-talet byggde man med så kallad zonplanering vilket innebar att man separerade boende, arbete och handel från varandra. Detta fick oönskade konsekvenser som till exempel ödsligheten och otryggheten på Turebergs torg under kvällar och nätter. Genom ökat antal bostäder inom området och lokaler för kvällsöppna aktiviteter kommer det att finnas mer liv på gator och torg under en större del av dygnet, vilket ger ökad social kontroll och därmed ökad trygghet, säger Jan Enfors.

Gamla byggnader bevaras
Församlingshuset och de gamla centrumbyggnaderna vid Turebergs torg ska bevaras och skyddas från större förändringar. Den nya bebyggelsen i områdets östra del ska utformas med hänsyn till den värdefulla äldre bebyggelsen från 1910- och 1920-talen som gränsar till programområdet.
Sollentuna affärscentrum besöks årligen av drygt 4 miljoner besökare. Den planerade utbyggnaden och upprustningen av centrumet kommer att medföra fler besökare.
Ett samarbetsavtal mellan Sollentuna kommun och Sollentuna Centrum Fastighets AB, ägt av NCC AB och Rodamco Europe, träffades under oktober 2004. Syftet är att reglera formerna för parternas gemensamma arbete med upprustningen och utbyggnaden av Sollentuna Centrum samt nybyggnad av bostäder. Parterna är överens om målsättningen att påbörja byggnads- och anläggningsarbetena under första halvåret 2006.

Tidplan
Just nu pågår programsamråd om detaljplanen. Handlingarna kring detta finns på www.sollentuna.se under rubriken Boende och byggande. Man kan även få handlingarna i Turebergshusets reception. Synpunkter på programsamrådet ska vara kommunen tillhanda senast den 1 april.

I sommar kommer ett plansamråd att genomföras som ska vara färdigt i slutet av augusti. Om allt går som det är tänkt ska detaljplanen ställas ut i oktober och november för att sedan kunna antas någon gång kring årsskiftet.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61