Nr 2, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Livsmedelstillsynen fick påpekanden

Livsmedelsverket har gjort en av sina återkommande kommuninspektioner. Denna gång föll valet på Sollentuna, som senast fick besök av verket 1997.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu besvarat och kommenterat de synpunkter som verket hade angående livsmedelstillsynen.

Livsmedelsverket ansåg bland annat det inte finns några konsekvensbeskrivningar för de prioriteringar miljö- och hälsoskyddsnämnden gjort för livsmedelstillsynen. Nämnden svarar att den tillsynsplan man antagit ska kompletteras med konsekvensbeskrivningar när den revideras nästa gång.

Livsmedelsverket påpekade också att Sollentuna inte genomför en årlig inspektion av varje företag.
– Det är en anmärkning som väldigt många kommuner får, säger livsmedelsinpektör Barbro Edlund.

Nämndens svar på påpekandet är att antalet årliga inspektioner kommer att öka framöver eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret har anställt ännu en livsmedelsinspektör från den 1 juni.

Den sista avvikelse som Livsmedelsverket fann vid sin inspektion var att Sollentuna saknar rutiner för att omedelbart ge förbud att sälja livsmedel, eller att ta dem i beslag, eller för att vidta andra omedelbara åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på detta är att det finns rutiner, men att de ska göras mera tydliga framöver.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61